Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2007 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου με την αντικατάσταση στην επεξήγηση που αναφέρεται στο δελτίο δαπανών έναντι του άρθρου 08957 “Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα” του Κεφαλαίου 210100 “Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων-Κεντρικά Γραφεία” του ποσού των £20.000 με το ποσό των £30.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον προϋπολογισμό του 2006 κάτω από το άρθρο 08957 “Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα” του Κεφαλαίου 210100.2 “Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων- Κεντρικά Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες” περιλαμβανόταν πρόνοια ύψους £1,5 εκατομ. για την παροχή χορηγιών σε κοινότητες και σε άλλους φορείς για έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του εν λόγω υπουργείου.

Κατά τη συζήτηση των προτάσεων του υπουργείου αυτού, στο στάδιο του καταρτισμού του προϋπολογισμού του 2007, επειδή το ποσό του £1,5 εκατομ. που προνοούσε ο προϋπολογισμός του έτους 2006 κρίθηκε ανεπαρκές, για να καλύψει τις ανάγκες του 2007, κυρίως των κοινοτήτων σε βελτιωτικά έργα, ζητήθηκε αύξηση του ποσού στο εν λόγω άρθρο στα £2 εκατομ. και παράλληλη αύξηση του ορίου της κατά περίπτωση χορηγίας από £20.000 σε £30.000, δεδομένων των αυξήσεων στο κόστος εκτέλεσης των έργων.

Παρά ταύτα, στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2007, ενώ η συνολική πρόνοια του προαναφερόμενου άρθρου αυξήθηκε τελικά από £1,5 εκατομ. σε £2 εκατομ., η σχετική σημείωση σύμφωνα με την οποία για έργα που υπολογίζεται να στοιχίσουν πέραν των £20.000 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, στη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του πιο πάνω άρθρου, το οποίο καθορίζει το ανώτατο όριο χορηγίας χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, παρέμεινε στις £20.000, αντί να αυξηθεί στις £30.000, γεγονός που δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο είχε ζητηθεί η αύξηση της συνολικής πρόνοιας του σχετικού άρθρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίθηκε αναγκαία η ανάλογη διόρθωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2007 [Ν. αρ. 53(ΙΙ)/2006], η οποία επιτυγχάνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων