Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για την Προστασία των Φυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Συμβουλίου Γεωπόνων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδρύσεως Συνδέσμων και Ταμείου διά Προστασίαν των Φυτών Νόμου με την κατάργηση του άρθρου 14 αυτού, που προνοεί την ίδρυση ταμείου από τους συνδέσμους προστασίας των φυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς αυτούς. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V.B.4 ή το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά τροποποίηση θα επιτρέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους συνδέσμους προστασίας φυτών για αγορά των κατάλληλων υπηρεσιών και μέσων φυτοπροστασίας για τους παραγωγούς που είναι μέλη τους. Επίσης, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας για χρήση και άλλων μέσων φυτοπροστασίας, αντί μόνο φυτοφαρμάκων, για να είναι δυνατή η χρήση βιολογικών και βιοτεχνολογικών μέσων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο συνοδεύει το κείμενο του νομοσχεδίου, οι επιδράσεις από την υιοθέτησή του αναμένεται να είναι θετικές, γιατί προστατεύεται καλύτερα η γεωργική παραγωγή, μειώνεται το κόστος καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, διασφαλίζονται τα συμφέροντα των παραγωγών με τις διαδικασίες που καθορίζονται και δεν αναμένεται οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, προγραμματίζονται συναντήσεις για ενημέρωση των παραγωγών και των αγροτικών οργανώσεων για τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι το ταμείο του οποίου προνοείται η ίδρυση από το άρθρο 14 του βασικού νόμου δεν ιδρύθηκε ποτέ και ως εκ τούτου η κατάργηση του σχετικού άρθρου δεν προκαλεί οποιαδήποτε επίδραση στη λειτουργία των συνδέσμων. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ανάγκη για επέκταση του φάσματος των μέσων φυτοπροστασίας πέρα από τα φυτοφάρμακα προκύπτει από την ανάγκη για συμμόρφωση με τα μέσα που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από την ανάγκη για λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με το Τέταρτο Παράρτημα της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος είχε κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 30 Αυγούστου 2004 όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία εφαρμόζονταν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης στους συνδέσμους αυτούς μέσω του ταμείου, τα οποία θεωρούνταν ως υφιστάμενες ενισχύσεις μέχρι τις 30 Απριλίου 2007. Σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού αξιολογήθηκαν όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, ετοιμάστηκε ένα νέο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων με νομική βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας, το οποίο απαιτείται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση. Ως εκ τούτου, ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη άμεσης προώθησης του νομοσχεδίου για ψήφιση, αφού, όπως διευκρίνισε, αν δεν καταργηθεί το άρθρο 14 του βασικού νόμου, το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων δε θα καλύπτει τους συνδέσμους προστασίας φυτών μετά την 30ή Απριλίου 2007.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων και του Συμβουλίου Γεωπόνων, παρ’ όλον ότι συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά τροποποιητικού νομοσχεδίου, εξέφρασε τη διαφωνία της ένωσης και του συμβουλίου ως προς τις πρόνοιες του βασικού νόμου, αφού δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν σχετικές πρόνοιες που να ρυθμίζουν τη συμμετοχή των γεωπόνων στον καταρτισμό των διάφορων προγραμμάτων φυτοπροστασίας, στη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για αγορά φυτοφαρμάκων, στην αποθήκευση των φυτοφαρμάκων μέχρι τη χρήση τους και στην επίβλεψη της χρήσης των φυτοφαρμάκων, θέματα των οποίων εισηγήθηκαν την τροποποίηση. Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας, η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις της αναφορικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο βασικό νόμο για το ρόλο των γεωπόνων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και επιφυλάσσεται να μελετήσει σε μεταγενέστερο στάδιο τις προτεινόμενες εισηγήσεις της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων για περαιτέρω τροποποίηση του βασικού νόμου.

 

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων