Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης
Ελένη Θεοχάρους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και την 21η Ιουνίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του πιο πάνω θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ενέργειας), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, έτσι ώστε στον κατάλογο των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων οι οποίες υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προστεθούν και οι εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν ελαφρύ ή/και βαρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο πέραν του 1%, καθώς και οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης νεκρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, προβλέπονται τα εξής:

1. Με βάση τον υφιστάμενο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο, η κυπριακή νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 84/360/ΕΟΚ σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νόμο αυτό οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε αδειοδοτούμενες και μη αδειοδοτούμενες.

2. Αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις θεωρούνται οι μεγάλης δυναμικότητας και οι δυνητικά ρυπογόνες εγκαταστάσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών, με βάση το άρθρο 8 του νόμου, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση άδειας εκπομπής αέριων αποβλήτων, στην οποία καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας και όρια εκπομπής. Ο έλεγχος εκείνων των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων που καλύπτονται με ευρωπαϊκές Οδηγίες έχει ρυθμιστεί ήδη νομοθετικά με την εισαγωγή σειράς σχετικών εναρμονιστικών κανονισμών.

3. Μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις θεωρούνται οι μικρής δυναμικότητας εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις των οποίων οι διεργασίες είναι απλές και επιδέχονται ομαδοποίηση (π.χ. κλίβανοι, σκυροθραυστικά, ασφαλτικά, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος). Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν υπάρχει προς το παρόν ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών δεν απαιτείται να εξασφαλίσουν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων, υποχρεούνται όμως να τηρούν γενικούς όρους λειτουργίας, οι οποίοι καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 21 του πιο πάνω νόμου.

4. Με τον προτεινόμενο νόμο προστίθενται δύο νέες κατηγορίες εγκαταστάσεων στον υφιστάμενο κατάλογο των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων, οι οποίες υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

α. Η μία κατηγορία αφορά εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν ελαφρύ ή/και βαρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο πέραν του 1%. Καύσιμο τέτοιας περιεκτικότητας σε θείο δίδει συγκέντρωση διοξιδίου του θείου στα καυσαέρια πάνω από 1700 mg/Νm3. H συμπερίληψη των εγκαταστάσεων αυτών είναι αναγκαία, επειδή το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προωθεί εναρμονιστική νομοθεσία η οποία στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/33/ΕΚ σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.

β. Η δεύτερη κατηγορία εγκαταστάσεων αφορά την αποτέφρωση νεκρών, η οποία τώρα δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου. Επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 64.133, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2006, ανέθεσε σε διυπηρεσιακή νομοπαρασκευαστική επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι η Επίτροπος Νομοθεσίας, την ευθύνη για ετοιμασία νομοσχεδίου με το οποίο να ρυθμίζεται τόσο η εγκατάσταση και λειτουργία στην Κύπρο αποτεφρωτήρων για σκοπούς καύσης νεκρών όσο και η διαδικασία ταρίχευσής τους και η λειτουργία των γραφείων κηδειών.

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη λειτουργία τέτοιων αποτεφρωτήρων θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι, η προσθήκη της κατηγορίας αυτής των εγκαταστάσεων στον κατάλογο των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων που υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων είναι αναγκαία.

5. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για εφαρμογή τόσο του προτεινόμενου νόμου όσο και του βασικού νόμου.

6. Η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου δεν αναμένεται να επιφέρει οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, αναμένεται να βοηθήσει στην προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας με τον έλεγχο των εκπομπών από κλιβάνους που χρησιμοποιούν ως καύσιμο ελαφρύ ή/και βαρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο πέραν το 1%, καθώς και από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης νεκρών που δυνατόν να λειτουργήσουν μελλοντικά στην Κύπρο. Όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος, αυτό περιλαμβάνεται στο γενικότερο κόστος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Όπως επισήμανε περαιτέρω ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η πρώτη κατηγορία εγκαταστάσεων αφορά κυρίως τα οινοποιεία, τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, τα ελαιοτριβεία κ.λπ.

Tα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με το σκοπό του νομοσχεδίου.

Η επιτροπή, αφού δήλωσε ότι πάγια θέση της είναι η χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων και αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και των βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων