Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, ώστε οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στο σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει καταργηθεί, αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (αρ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρου 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ) να αντικατασταθεί από την αναφορά στο νέο κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 (αρ. 1998/2006 της 15ης Δεκεμβρίου 2006).

Περαιτέρω, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καθορίζεται ότι εφεξής οποιαδήποτε αναφορά σε κοινοτικό κανονισμό θα αποτελεί αναφορά στο νέο κανονισμό, σύμφωνα με τα πιο πάνω, όπως αυτός εκάστοτε θα τροποποιείται ή θα αντικαθίσταται. Η αναφορά αυτή κρίνεται αναγκαία για αποφυγή συνεχών τροποποιήσεων στη βασική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1998/2006, η αναφορά του οποίου θα αντικαταστήσει στο βασικό νόμο την αναφορά στον καταργηθέντα Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 69/2001, επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε μια δεδομένη επιχείρηση που δεν υπερβαίνει τα €200.000 ή τα €100.000 ανά τρία οικονομικά έτη, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοτικό κεκτημένο εφαρμόζεται στην ολότητά του. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1998/2006 έχει άμεση εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση και εφαρμόζει τις πρόνοιές του από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων