Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών), του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηνιατρικού Βοηθού στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (ii).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση κατέστη αναγκαίος ύστερα από τη μετονομασία της θέσης Κτηνιατρικού Επιστάτη στην κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii) σε Κτηνιατρικό Βοηθό στην κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii) και τη διαγραφή του διπλού σταυρού, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με τον προϋπολογισμού του 2003.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών και Ανώτερου Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, οι οποίες είναι θέσεις προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η τροποποίηση των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας επιβάλλεται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της δομής των τεχνικών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και γενικά την καλύτερη λειτουργία του ινστιτούτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπάρχουν κενές θέσεις Πρώτου Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών και Ανώτερου Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν, αφού οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις αμέσως κατώτερες θέσεις δεν κατέχουν την απαιτούμενη τριετή υπηρεσία. Ωστόσο, η πλήρωση των θέσεων αυτών κρίνεται απόλυτα αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του ινστιτούτου, αφού οι κάτοχοί τους είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εργασίας του τεχνικού προσωπικού του ινστιτούτου. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη σημείωσης στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας, με βάση την οποία να μπορούν να προάγονται και υπάλληλοι με συνολική υπηρεσία στις δύο κατώτερες θέσεις. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δε συμπληρώνουν την απαιτούμενη υπηρεσία για προαγωγή.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ιατροφυσικού στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο καταρτισμός του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ιατροφυσικού κρίθηκε αναγκαίος λόγω των ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, στα πλαίσια της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι θέσεις Ιατροφυσικού 1ης Τάξης στις συνδυασμένες κλίμακες Α11-Α12 και Ιατροφυσικού 2ης Τάξης στην κλίμακα Α9 μετατράπηκαν, όπως όλες οι θέσεις στις κλίμακες αυτές στη δημόσια υπηρεσία, από συνδυασμένες θέσεις 1ης και 2ης Τάξης σε θέσεις με συνδυασμένες κλίμακες Α9, Α11 και Α12.

Επιπρόσθετα και με την ευκαιρία αυτή, έτυχαν γενικότερου εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού και οι υπόλοιπες πρόνοιες του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας οι οποίες αφορούν στα καθήκοντα και στις ευθύνες, καθώς επίσης και στα απαιτούμενα προσόντα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι θέση προαγωγής στην κλίμακα Α13(ii), ώστε αυτή να μετατραπεί σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η μετατροπή της εν λόγω θέσης από θέση προαγωγής που είναι σήμερα σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής επιβάλλεται, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση μιας κενής θέσης που παραμένει κενή από τις 7 Σεπτεμβρίου 2005, ένεκα της κατ’ επανάληψη μη αποδοχής της προαγωγής σ’ αυτήν από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην πιο κάτω θέση. Επίσης, εντός του έτους 2007 αναμένεται να κενωθεί ακόμα μία θέση λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση δεν αποδέχονται την προαγωγή τους στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας λόγω της μείωσης απολαβών που συνεπάγεται η μη καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο επίπεδο της θέσης αυτής, με αποτέλεσμα οι θέσεις να παραμένουν κενές και να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης στην ουσιώδη αυτή υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο στάδιο της συζήτησης του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας ενώπιον της Μόνιμης Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) για σχέδια υπηρεσίας οι εκπρόσωποι της δημοσιοϋπαλληλικής πλευράς διαφώνησαν με την εισήγηση της επίσημης πλευράς για μετατροπή της θέσης αυτής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, αφενός για λόγους αρχής, αφού σχεδόν όλες οι θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία είναι θέσεις προαγωγής, και αφετέρου λόγω των προβλημάτων που ενδεχομένως να δημιουργηθούν από την ανέλιξη στη θέση αυτή υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε χαμηλότερες κλίμακες, με αποτέλεσμα να βρεθούν προϊστάμενοι των πρώην προϊσταμένων τους. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΜΕΠ, η διαφωνία που σημειώθηκε μεταξύ της επίσημης πλευράς και της ΠΑΣΥΔΥ παραπέμφθηκε διαδοχικά στην ολομέλεια της ΜΕΠ και λόγω της συνεχιζόμενης διάστασης απόψεων στην εξ Υπουργών Επιτροπή της ΜΕΠ, η οποία υιοθέτησε τη θέση της επίσημης πλευράς για μετατροπή της εν λόγω θέσης σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, κρίνοντας ότι προέχει η σωστή στελέχωση και λειτουργία του ευαίσθητου αυτού τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι, παρά την πιο πάνω διαφωνία και τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατανοούν και σέβονται τη θέση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας καθόσον αφορά τη σκοπούμενη τροποποίηση, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων.

Πρόσθετα, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ εισηγήθηκαν όπως διαγραφεί από την παράγραφο (2) των απαιτούμενων προσόντων το προβλεπόμενο σ’ αυτήν πιστοποιητικό ισχύος της ειδικότητας, ανάλογα με την ειδικότητα της μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, αφού το πιστοποιητικό αυτό προϋποθέτει το επίπεδο υγείας, όπως αυτό καθορίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι η μη ύπαρξη τέτοιου πιστοποιητικού δεν πρέπει να συνιστά κώλυμα καθόσον αφορά την εκτέλεση διευθυντικών καθηκόντων, όπως είναι τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης.

Αναφορικά με την πιο πάνω εισήγηση, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας εξέφρασε την άποψη ότι αυτή μπορεί να μελετηθεί στα πλαίσια της επικείμενης αναδιοργάνωσης του τμήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

19 Ιουνίου 2007

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων