Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Μαΐου και στις 11 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των πιο πάνω νομοσχεδίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (EEL 225 της 20/8/1990, σ. 1-5), όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (EEL 58 της 4/3/2005, σ. 19-27).

Σημειώνεται ότι η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει σε νόμο μέρος του πρώτου νομοσχεδίου στις 13 Ιουλίου 2006.

Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ, θα έπρεπε από την 1η Ιανουαρίου 2006 να είχε θεσπίσει το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, για να καλύψει τις δραστηριότητες των οντοτήτων που προνοούνται στην εν λόγω Οδηγία, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα διασυνοριακές δραστηριότητες στην Κοινότητα και να καταστεί δυνατή η μεταφορά της καταστατικής έδρας χωρίς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως ψηφιστεί σε νόμο εκείνο μόνο το μέρος του νομοσχεδίου το οποίο προέβλεπε για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας και για την απρόσκοπτη άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε το υπόλοιπο μέρος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο προέβλεπε ότι είναι δυνατό, κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, μία πράξη αναδιοργάνωσης εταιρείας να μην τυγχάνει του ευεργετήματος απαλλαγής από τη φορολόγηση κερδών, να μην απορριφθεί και η κυβέρνηση να επανέλθει με νέες προτάσεις στη Βουλή, καθότι, σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο, αποτελούσε δυνητική εξουσία και, συνεπώς, μπορούσε να μην περιληφθεί στην υπό ψήφιση νομοθεσία.

Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο έπρεπε να μεταφερθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας, ώστε:

1. να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να καλύπτει όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της Οδηγίας 2005/19, οι οποίες μπορούν να ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Κοινότητα και πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1990/434/ΕΟΚ, και

2. η μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας ή μιας ευρωπαϊκής συνεργατικής εταιρείας να μην παρεμποδίζεται από φορολογικούς κανόνες που εισάγουν διακρίσεις ή από περιορισμούς, μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις που απορρέουν από εθνική φορολογική νομοθεσία αντιβαίνουσα στο κοινοτικό δίκαιο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη μεταφέρει τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις στην εθνική νομοθεσία με την ψήφιση του μέρους εκείνου του πρώτου νομοσχεδίου.

Σε δεύτερο στάδιο πρέπει να μεταφερθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι υπόλοιπες διατάξεις της Οδηγίας 2005/19, που διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμός του όρου “ανταλλαγή μετοχών” πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να καλύπτει και την απόκτηση επιπλέον μετοχών, πέραν αυτών που εξασφαλίζουν την απλή πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου.

2. Ο όρος “αναδιοργάνωση” πρέπει να επεκταθεί και να καλύψει και τη μερική διάσπαση εταιρείας, δηλαδή την περίπτωση που μια εταιρεία που διασπάται και μεταφέρει κλάδους δραστηριότητάς της δε διαλύεται.

3. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα ευεργετήματα της Οδηγίας παραχωρούνται και στην περίπτωση μετατροπής υποκαταστημάτων σε άλλο κράτος μέλος σε θυγατρική εταιρεία, κατά την οποία γίνεται μεταβίβαση κλάδου δραστηριότητας από εταιρεία κράτους μέλους με μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος σε εταιρεία αυτού του δεύτερου κράτους μέλους.

4. Τα ευεργετήματα της Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ πρέπει να παραχωρούνται και σε οντότητες και στους εταίρους τους, που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος, αλλά θεωρούνται φορολογικά διαφανείς για σκοπούς επιβολής φορολογίας σε άλλο κράτος μέλος (π.χ. στην περίπτωση συνεταιρισμού που ιδρύθηκε σε άλλο κράτος μέλος και θεωρείται διαφανής για σκοπούς επιβολής φορολογίας στην Κύπρο, δε θα πρέπει να επιβληθεί φορολογία στο συνεταιρισμό, αλλά ούτε και στους συνεταίρους στην περίπτωση αναδιοργάνωσης).

5. Πρέπει να αναθεωρηθεί το κατώτατο όριο συμμετοχής μεταξύ λήπτριας και μεταβιβάζουσας εταιρείας για τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων, ούτως ώστε να συνάδει με το κατώτατο όριο συμμετοχής που εφαρμόζεται για τους σκοπούς της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι οι προτάσεις του δεύτερου νομοσχεδίου θα πρέπει να θεωρηθούν ότι καλύπτουν τις πρόνοιες του μέρους εκείνου του πρώτου νομοσχεδίου το οποίο παρέμεινε σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν ότι με το δεύτερο νομοσχέδιο δεν προτείνεται οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο σε σχέση με το δυνητικό μέρος της Οδηγίας, διότι η υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, δίδει τη δυνατότητα στο Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να ελέγχει κατά πόσο μια πράξη αναδιάρθρωσης εταιρείας είναι εικονική και, ως εκ τούτου, να μην τυγχάνει του ευεργετήματος απαλλαγής από τη φορολόγηση κερδών.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν ότι στο παρόν στάδιο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να εφαρμόσει το δεύτερο μέρος των διατάξεων της Οδηγίας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007. Αυτό επιτυγχάνεται με την ψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου με το οποίο υιοθετείται η διάταξη της Οδηγίας σε σχέση με τον ορισμό της ανταλλαγής των μετοχών που θα πρέπει πλέον να καλύπτει και την απόκτηση επιπλέον μετοχών, πέραν αυτών που εξασφαλίζονται με την απλή πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου. Επιπρόσθετα, επεκτείνεται ο όρος “αναδιοργάνωση”, ώστε να καλύπτει και τη μερική διάσπαση, σε περίπτωση που μια εταιρεία διασπάται ή κλάδοι της δραστηριότητάς της μεταφέρονται χωρίς αυτή να διαλύεται.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, με την ψήφιση και του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμο η Κυπριακή Δημοκρατία εναρμονίζεται πλήρως και με τη δεύτερη σειρά των ρυθμίσεων που καθορίζονται από την Οδηγία ως απαραίτητες να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας, καθότι οι φορολογικές νομοθεσίες αφορούν αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ψηφίζονται και είναι εντός του φορολογικού έτους 2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμο, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και θεωρώντας ότι οι πρόνοιες του μέρους εκείνου του πρώτου νομοσχεδίου που παρέμειναν σε εκκρεμότητα καλύπτονται πλήρως από αυτό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

19 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων