Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η ΕΤΥΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι τα ακόλουθα:

1. Η κατάργηση των δικαιωμάτων εγγραφής κατά την εξέταση από την αρμόδια αρχή αίτησης για εγγραφή ταμείου και για την τροποποίησή της, καθώς και αίτησης για χορήγηση από την αρμόδια αρχή οποιασδήποτε άδειας ή εγκρίσεως.

2. Η παράταση της προθεσμίας εγγραφής των ταμείων στην αρμόδια αρχή κατά δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό εξέταση τροποποιητικού νόμου.

Όπως είναι γνωστό, μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2006 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο νόμος περί της Ίδρυσης, Εγγραφής, Λειτουργίας και Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών [Ν. 146(Ι)/2006], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Νοεμβρίου 2006.

Σύμφωνα με το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο βασικός νόμος προβλέπει ότι κάθε ταμείο που λειτουργούσε κατά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή τη 17η Νοεμβρίου 2006, θα έπρεπε να υποβάλει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο της αρμόδιας αρχής εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, δηλαδή μέχρι τη 17η Μαΐου 2007, και ότι για την εξέταση από την αρμόδια αρχή αίτησης για εγγραφή ταμείου και για την τροποποίηση αυτής, καθώς και αίτησης για χορήγηση από την αρμόδια αρχή οποιασδήποτε άδειας ή εγκρίσεως καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα σχετικά δικαιώματα.

Στις 14 Μαρτίου 2007 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όρισε το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής του νόμου αυτού και ακολούθως η αρμόδια αρχή επεξεργάστηκε προσχέδιο κανονισμών για τον καθορισμό δικαιωμάτων, αφού έλαβε υπόψη τον αριθμό των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων που εκτιμάται ότι εμπίπτουν στη νομοθεσία αυτή, καθώς και το μέγεθος του αποθεματικού τους. Παρ’ όλο που το προσχέδιο των κανονισμών αυτών έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, όταν τέθηκε ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στη συνεδρίασή του, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2007, το σώμα τάχθηκε ομόφωνα εναντίον της επιβολής τελών (δικαιωμάτων και ετήσιας εισφοράς), με τον ισχυρισμό ότι τα συντεχνιακά/τομεακά ταμεία θα επωμισθούν επιπρόσθετο κόστος λόγω του ότι η πιο πάνω νομοθεσία τούς υποχρεώνει να μισθώσουν τις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων.

Υπό το φως των πιο πάνω και με δεδομένο το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή των ταμείων εξέπνευσε στις 17 Μαΐου 2007, ετοιμάστηκε το παρόν νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται η υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής και δίδεται προθεσμία δύο μηνών για την εγγραφή των ταμείων στην αρμόδια αρχή.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται μόνο η υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, ενώ διατηρείται η ετήσια εισφορά των ταμείων, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους και η οποία είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων της αρμόδιας αρχής.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ ανέφεραν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την υποχρέωση καταβολής ετήσιας εισφοράς, υποχρέωση η οποία παραμένει.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση, αλλά επαναλαμβάνουν τη θέση που εξέφρασαν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ότι το κόστος για τον έλεγχο των ταμείων θα πρέπει να το επωμίζεται το κράτος και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί και η ετήσια εισφορά.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

19 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων