Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή επιμέρους διατάξεών του.

Όπως είναι γνωστό, η βασική νομοθεσία, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υιοθέτηση του ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 15 Μαρτίου 2007 [Ν. 33(Ι)/2007], με στόχο την υιοθέτηση ρυθμίσεων που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ, αλλά και τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης από την κυπριακή λίρα στο ενιαίο νόμισμα. Συναφώς, λόγω των στενών περιθωρίων που υπήρχαν στο δεδομένο χρόνο για την υιοθέτηση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα αποτελούσε τη βάση της σύνταξης της ad hoc έκθεσης σύγκλισης για την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς προώθησης των διαδικασιών πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωζώνη, η κυβέρνηση ανέλαβε δέσμευση προώθησης, σε μεταγενέστερο της ψήφισης του βασικού νομοθετικού πλαισίου στάδιο, επιμέρους διευθετήσεων και/ή νομοθετικών προτάσεων για ζητήματα που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν κατά το χρόνο αυτό.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εξαίρεση από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών, των ψηφιακών απεικονίσεων τιμών, εφόσον απεικονίζονται σε οθόνη, όπως και των ολικών ποσών των αποδείξεων που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές που δε χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση που ήδη παρέχεται για τις αποδείξεις που εκδίδονται χειρόγραφα θα αφορά μόνο τις αποδείξεις που εκδίδονταν χειρόγραφα ως πάγια πρακτική του προμηθευτή.

2. Η ανταλλαγή των προσφυγοσήμων που είναι εκφρασμένα σε σεντ της λίρας με ισάριθμη ποσότητα προσφυγοσήμων εκφρασμένων σε ευρώ μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.

3. Η διευκρίνιση ότι όχι μόνο επιταγές που φέρουν ημερομηνία την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, αλλά και μεταγενέστερη δε θα ισχύουν ως επιταγές μετά την 31η Δεκεμβρίου 2007.

4. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ευρωπαρατηρητηρίων που θα συσταθούν και θα λειτουργούν σε κάθε επαρχία, ώστε:

 

α. να αποδέχονται δηλώσεις από προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών για ανάληψη δέσμευσης για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης και για έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω προμηθευτών,

β. να παραχωρούν στους προμηθευτές που έχουν αναλάβει δέσμευση συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης σχετικό λογότυπο, το οποίο και θα αποσύρεται σε περίπτωση παράβασης του κώδικα, με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση των ονομάτων των προμηθευτών αυτών,

γ. να ανατεθούν καθήκοντα σε λειτουργούς των ευρωπαρατηρητηρίων για τη διερεύνηση καταγγελιών ή για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας.

3. Η ποινικοποίηση της παρεμπόδισης από προμηθευτή της εκτέλεσης οποιωνδήποτε καθηκόντων των ευρωπαρατηρητηρίων και η επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι £10.000 ή ποινής φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και των δύο αυτών ποινών.

4. Η υποχρεωτική εκ μέρους του αρμόδιου υπουργού δημοσιοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των ονομάτων των παρανομούντων σε σχέση με τις διατάξεις του βασικού νόμου ή κανονισμών, διαταγμάτων ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αντί της δυνητικής δημοσίευσης αυτών στον ημερήσιο τύπο, όπως προβλέπεται στο βασικό νόμο.

5. Η διαδικασία μετατροπής και στρογγυλοποίησης των χρηματικών ποσών που είναι εκφρασμένα σε λίρες Κύπρου και τα οποία περιέχονται σε εκκρεμούντα δικόγραφα ή τεκμήρια.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από την κυβέρνηση για προώθηση επιμέρους ρυθμίσεων μετά την ψήφιση της βασικής νομοθεσίας και οι οποίες είχαν αποτελέσει προτάσεις μελών της επιτροπής στο στάδιο εκείνο έχουν συζητηθεί διεξοδικά από το αρμόδιο υπουργείο και έχουν υιοθετηθεί.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής με αφορμή την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής επανέφεραν προηγούμενες εισηγήσεις τους, τις οποίες έθεσαν και πάλι ενώπιον των κυβερνητικών αρμοδίων. Πολλές από τις τεθείσες εισηγήσεις υιοθετήθηκαν τελικά από το αρμόδιο υπουργείο και ενσωματώθηκαν στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Από την όλη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Η ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων που απορρέουν από τη χρήση δικηγοροσήμων. Συναφώς, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ως το αρμόδιο σώμα.

Η επιτροπή, υπό το φως της πιο πάνω δήλωσης, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του όλου θέματος κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος αναμένοντας την τελική απάντηση του αρμόδιου σώματος.

2. Η ανάγκη υπεράσπισης εκδότη επιταγής εκφρασμένης σε λίρες με ημερομηνία την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ ή μεταγενέστερη αυτής, για σκοπούς των διατάξεων του ποινικού κώδικα αναφορικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

Περαιτέρω, η ανάγκη διαχωρισμού της αστικής ευθύνης, η οποία απορρέει από την έκδοση ή παρουσίαση ή μη εξόφληση επιταγής εκφρασμένης σε λίρες, που φέρει μία από τις πιο πάνω ημερομηνίες, αφού αυτή δε θα ισχύει ως επιταγή έπειτα από αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η επιταγή δεν περιέχει τη βάση της αγωγής και συνεπώς η αγώγιμη απαίτηση δεν παραγράφεται ούτε διαγράφεται μόνο για το λόγο ότι η επιταγή δε θα ισχύει ως επιταγή, αν φέρει τις πιο πάνω ημερομηνίες.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αποφάσισε ότι για σκοπούς διασαφήνισης του όλου θέματος θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση στην αντίστοιχη πρόνοια, ούτως ώστε επιταγές που είναι εκφρασμένες σε λίρες, με ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ ή μεταγενέστερη αυτής, να μην ισχύουν ως επιταγές για την περίπτωση της εξαργύρωσης και μόνο. Με τον τρόπο αυτό διασαφηνίζεται ότι δε θα επηρεάζεται οποιαδήποτε αγώγιμη απαίτηση.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη τροποποίησης του ποινικού κώδικα σύμφωνα με τα πιο πάνω δε θα προωθηθεί στο παρόν στάδιο.

3. Εισηγήσεις από το μέλος της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο για διαφοροποίηση του τρόπου επιβολής των διοικητικών προστίμων αναφορικά με παραβάτες σε συσχετισμό με το εμβαδόν του χώρου όπου στεγάζεται μια επιχείρηση ή και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, αφού συζητήθηκαν διεξοδικά, αποφασίστηκε ότι δημιουργούν περιπλοκές και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να προωθηθούν.

4. Προτάσεις από τα μέλη της επιτροπής να επιβάλλεται απευθείας από τον έπαρχο διοικητικό πρόστιμο στους παρανομούντες δεν υιοθετήθηκαν, καθότι τα ευρωπαρατηρητήρια δεν αποτελούν διοικητικά όργανα και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι δεν είναι δυνατό ο έπαρχος ο οποίος προβαίνει στην καταγγελία να επιβάλλει και το πρόστιμο.

5. Η ανάγκη ρύθμισης ζητημάτων που απορρέουν από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή τροποποιήσεων επί των δικογράφων σε σχέση με τους θεσμούς της πολιτικής δικονομίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το όλο θέμα αναμένεται να ρυθμιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο με διαδικαστικούς κανονισμούς.

6. Η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δημοσιοποίηση των παραβατών στους οποίους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την αρμόδια αρχή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό, αντίθετα ενδεχομένως να προσφέρει κάλυψη στους παρανομούντες. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή αποφάσισε ότι η δημοσίευση των ονομάτων των παραβατών θα πρέπει να γίνεται στον ημερήσιο τύπο, όμως ο αρμόδιος υπουργός θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη δημοσίευση αυτή, αντί της δυνητικής εξουσίας που είχε με βάση τις πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας.

6. Η περίοδος διπλής αναγραφής των τιμών, η οποία με τη βασική νομοθεσία προβλέπεται να τερματιστεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, αποφασίστηκε από την επιτροπή, μετά από εισήγηση των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, να μετατεθεί, ώστε να λήξει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.

Με την εισήγηση αυτή συμφώνησαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι.

7. Κατάλογος με τις περιπτώσεις εξαιρέσεων προμηθευτών από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών, όταν αυτό είναι πρακτικά ή τεχνικά ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τον προμηθευτή, δυνατότητα που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από εισήγηση των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αποφασίστηκε ότι πρέπει να κατατίθεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για σκοπούς πληροφόρησής της.

Με την εισήγηση αυτή συμφώνησαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι.

8. Η εισήγηση για επιμήκυνση της περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας της κυπριακής λίρας και του ευρώ, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορίζεται για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, κατά σαράντα πέντε ημέρες, εισήγηση η οποία υποβλήθηκε από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, δεν υιοθετήθηκε, αφού είχε πρώτα απορριφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας, το ενδεχόμενο παράλληλης κυκλοφορίας για όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο θα βοηθούσε το κοινό στην εξοικείωσή του με το νέο καθεστώς.

Πέραν των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγήθηκαν τη διεύρυνση της σύνθεσης των ευρωπαρατηρητηρίων σε κάθε επαρχία, ώστε να συμμετέχουν σ’ αυτά ένας εκπρόσωπος από καθεμιά από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Για την πιο πάνω πρόταση η επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, αφού πρώτα ληφθεί η τελική θέση του Υπουργείου Οικονομικών επί της πιο πάνω εισήγησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της πιο πάνω συζήτησης και ενσωματώνοντας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο όλες τις εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής και ουσιαστικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ ως θέμα αρχής τάσσονται υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίων που αφορούν την απρόσκοπτη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη σε νόμους και για το λόγο αυτό θα εισηγηθούν την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί επιμέρους προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων