Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κατάργησης Ορισμένων περί Τροφίμων Κανονισμών Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων Αφλατοξινών και Ωχρατοξίνης Α και των περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίστων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμών, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο το 2004, και αφορούν τον καθορισμό τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων τόσο πατουλίνης όσο και ορισμένων προσμείξεων στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η κατάργηση των πιο πάνω κανονισμών κρίνεται αναγκαία, καθότι έχει εκδοθεί ο Κοινοτικός Κανονισμός αρ. 401/2006 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2006, που αφορά τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή, και ο οποίος έχει καταργήσει και αντικαταστήσει όλες τις σχετικές Οδηγίες οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τους υπό κατάργηση πιο πάνω κανονισμούς. Ως εκ τούτου, οι υπό αναφορά κανονισμοί καταργούνται, ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο είτε σύγκρουσης είτε παράλληλης ρύθμισης μεταξύ της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού κανονισμού που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων