Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Aρ. 2) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2006/142/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006, η οποία προνοεί για την αναγραφή στη σήμανση των τροφίμων επιπρόσθετων συστατικών και άλλων ουσιών που υπάρχουν στα τρόφιμα, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση ορισμένων καταναλωτών οι οποίοι υποφέρουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες στη σύνθεση των τροφίμων. Η Οδηγία αυτή εμπίπτει στο κεφάλαιο “Ελεύθερη Διακίνηση Αγαθών (Τρόφιμα)” και συνιστά δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο.

Επιπρόσθετα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τη διάθεση στην αγορά αποθεμάτων τροφίμων που δεν πληρούν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας κρίθηκε αναγκαίο όπως προστεθούν στο σχετικό παράρτημα των βασικών κανονισμών που καθορίζει τα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση των τροφίμων τα συστατικά “λούπινο” και “μαλάκια”, όπως καθορίζονται και στη σχετική Οδηγία, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση για τη σύνθεση των τροφίμων ορισμένων καταναλωτών οι οποίοι υποφέρουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας να τους ενημερώσουν γραπτώς, το συντομότερο δυνατό, σχετικά με το συστατικό “λούπινο” και τις παρενέργειες που ενδεχομένως αυτό να επιφέρει στον άνθρωπο σε περίπτωση κατανάλωσής του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων