Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, που αφορά την υγιεινή των τροφίμων, και συγκεκριμένα το άρθρο 6 αυτού που ρυθμίζει την καταχώριση των επιχειρήσεων τροφίμων σε μητρώο το οποίο τηρείται από την αρμόδια αρχή.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμών, ώστε να διαγράφονται από το μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων, το οποίο τηρείται από το διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, εκείνες οι επιχειρήσεις που παύουν να λειτουργούν ως τέτοιες, μετά από σχετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο της εν λόγω επιχείρησης ή μετά από εξακρίβωση από εξουσιοδοτημένο λειτουργό της κατεδάφισης ή της μετατροπής της εγκατάστασης ή της χρήσης της για άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει σημαντικά στην πληρέστερη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των τροφίμων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων