Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Μαΐου 2007.

Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΘΟΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΗΚ-ΣΕΚ, ΣΙΘΟΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια υπηρεσία για συμμόρφωση με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό ερμηνεύθηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς παρέχεται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής σε κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας, στις οποίες μόνο πολίτες της Δημοκρατίας δυνατόν να διορίζονται ή να προάγονται.

Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα έχει ψηφιστεί σε νόμο τροποποιητικό νομοσχέδιο για το ΘΟΚ που φέρει τον τίτλο «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», στο οποίο η προβλεπόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι συναφής με τους εν λόγω κανονισμούς. Το εν λόγω νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή, καθώς και οι πιο πάνω κανονισμοί έτυχαν κοινής εξέτασης από την επιτροπή, γι’ αυτό και όλα τα σχετικά στοιχεία και τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή σε σχέση με τα πιο πάνω νομοθετήματα συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση που ετοιμάστηκε για το εν λόγω νομοσχέδιο, προτού αυτό ψηφιστεί από τη Βουλή.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την τροποποίηση που επιφέρουν οι κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

11 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων