Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης ενσωμάτωση και ορθή μεταφορά του άρθρου 8, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, σε συνάρτηση με το άρθρο 3, σημείο (ιδ), της ίδιας Οδηγίας.

Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο θεσπίζεται η υποχρέωση εκπόνησης σχεδίων δράσης για οδικούς άξονες των οποίων η κυκλοφορία υπερβαίνει τα 3 εκατομ. οχήματα το χρόνο.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Ο υφιστάμενος νόμος περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου, με τον οποίο εναρμονίστηκε το κυπριακό δίκαιο με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ, βελτιώθηκε με τροποποίηση που επήλθε το 2006 με το Νόμο 31(Ι) του 2006.

2. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 9 του υφιστάμενου νόμου, μέχρι το 2013 θα πρέπει να ετοιμασθούν Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου για τους μεγάλους οδικούς άξονες, οι οποίοι καθορίζονται στους ορισμούς του πιο πάνω νόμου ως οι οδικοί άξονες με κυκλοφορία μεγαλύτερη των 6 εκατομ. κινήσεων το χρόνο. Με βάση όμως την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία θα πρέπει να ετοιμασθούν οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου για τους οδικούς άξονες με κυκλοφορία άνω των 3 εκατομ. κινήσεων.

3. Επομένως, με βάση τα πιο πάνω, για να είναι ο νόμος απόλυτα συμβατός με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία, ετοιμάσθηκε το τροποποιητικό νομοσχέδιο, για να διαγραφεί η λέξη “μεγάλους”, ώστε η υποχρέωση για την ετοιμασία Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου να αναφέρεται στους οδικούς άξονες οι οποίοι, σύμφωνα με το νόμο, καθορίζονται ως οι άξονες με κυκλοφορία άνω των 3 εκατομ. κινήσεων το χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού υπέβαλε προς τους αρμοδίους αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο τροποποιώντας τον τίτλο του, ώστε να τιτλοφορείται ως «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

11 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων