Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Εκπρόσωποι των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και Αμμοχώστου δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, εκπροσωπήθηκαν όμως σ’ αυτήν από τους εκπροσώπους των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14(3) του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) βασικών κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισής τους με το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό ερμηνεύθηκε μέσα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και των συμβουλίων υδατοπρομήθειας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης στα συμβούλια υδατοπρομήθειας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής σε κενές θέσεις στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και αποσκοπούν στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται νέα πρόνοια στους βασικούς κανονισμούς σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του συμβουλίου υδατοπρομήθειας ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

4 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων