Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση των προνοιών του με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου που αναφέρονται στο προοίμιο του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για υιοθέτηση των τροποποιήσεων που περιέχονται στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο διεφάνη κατόπιν υποδείξεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποστείλει στη Δημοκρατία αιτιολογημένες γνώμες για άμεση συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο. Η καθυστέρηση στην ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο οφείλεται στη μη έγκαιρη κατάθεσή του από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτό κατατέθηκε στις 24 Μαΐου 2007.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι αφενός η εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών και 2006/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και αφετέρου η προσθήκη προνοιών σχετικά με:

1. τη χορήγηση ευχέρειας στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη να εγγράφει εταιρεία, χωρίς να διεξάγει δέουσα έρευνα ως προς τη συμμόρφωση του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της με τις απαιτήσεις του βασικού νόμου, η οποία ευχέρεια θα επιτρέψει την ταχύτερη εγγραφή εταιρειών στη Δημοκρατία,

2. τη χορήγηση ευχέρειας στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη να διαγράφει εγγραφή εταιρείας στην οποία προέβη χωρίς τη διεξαγωγή δέουσας έρευνας, εάν η εκ των υστέρων δέουσα έρευνα καταδείξει ότι το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της δεν πληρεί οποιαδήποτε απαίτηση του βασικού νόμου και

3. τη μεταβίβαση των συμβατικών και άλλων ευθυνών διαλυθείσας εταιρείας στα πρόσωπα που υπογράφουν το ιδρυτικό της έγγραφο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, προνοούνται τα ακόλουθα:

· Η Οδηγία 2003/58/ΕΚ υποχρεώνει τις αρχές των κρατών μελών να διατηρούν σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία των εταιρειών που υπόκεινται υποχρεωτικά σε δημοσιοποίηση. Με βάση το νομοσχέδιο, όλα τα έγγραφα που υπόκεινται σε δημοσίευση, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του περί Εταιρειών Νόμου, και έχουν καταχωρισθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 στο μητρώο εγγραφής εταιρειών θα μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή. Προβλέπεται επίσης ότι, μετά από αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν από το μητρώο αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

· Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι ο περί Εταιρειών Νόμος θα εφαρμόζεται και στις εταιρείες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Μ. Κυριακού και Ν. Παπαδόπουλος εξέφρασαν την επιφύλαξή τους ως προς τη δυνατότητα που χορηγείται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για εγγραφή εταιρείας χωρίς τη διεξαγωγή έρευνας ως προς τη συμμόρφωση του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της με τις απαιτήσεις του βασικού νόμου, καθώς και για διαγραφή της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι τα προαναφερόμενα κείμενά της πάσχουν ως προς τη συμμόρφωσή τους με το βασικό νόμο. Ακόμα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μαρία Κυριακού ανέφερε ότι η δυνατότητα είσπραξης τέλους από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, η οποία προνοείται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, για τη μετατροπή και φύλαξη εγγράφων στο μητρώο εγγραφής εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή, που προβλέπεται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα ίσης μεταχείρισης, γι’ αυτό και η Βουλή πρέπει να παρακολουθεί το όλο θέμα. Όπως ανέφερε η ίδια, η μετατροπή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη γίνει για εταιρείες οι οποίες είχαν παραδώσει τα έγγραφά τους στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, χωρίς να απαιτείται επιβολή τέλους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε στην επιτροπή ότι η δυνατότητα επιβολής τέλους για τη μετατροπή των εγγράφων των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή παρέχεται μέσω της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ και εναπόκειται στο ίδιο το κράτος μέλος να αποφασίσει την επιβολή τους ή μη, μέσω έκδοσης σχετικών κανονισμών, για τους οποίους απαιτείται έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

Αναφορικά με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τις επιφυλάξεις των μελών της κ. Μ. Κυριακού και Ν. Παπαδόπουλου, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση σε νόμο μόνο του μέρους του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 2005/58/ΕΚ και Οδηγία 2006/99/ΕΚ), αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

Σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συνεχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την περαιτέρω εξέταση του μέρους του νομοσχεδίου το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα.

6 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων