Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της συμφωνίας εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή δανείου μέχρι ποσού ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (EUR 78.000.000), το οποίο χορηγείται δυνάμει σχετικής συμφωνίας από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ προς την εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, υπέβαλε, στις 3 Νοεμβρίου 2005, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λτδ, το οποίο προνοούσε κρατική ενίσχυση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ υπό τη μορφή κυβερνητικής εγγύησης για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι £70 εκατομ. Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και την υποβολή συμπληρωματικών σημειωμάτων και υπομνημάτων, η κρατική ενίσχυση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ διαμορφώθηκε ως εξής:

· Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης για τη σύναψη δανείου ύψους £45 εκατομ. ή ίσου ποσού σε ξένο νόμισμα.

· Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου με ποσό ύψους μέχρι £10 εκατομ.

· Παράλληλα, η εταιρεία θα πρέπει να συνάψει και δάνειο ύψους £10 εκατομ. ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα χωρίς κυβερνητική εγγύηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της που εκδόθηκε στις 7 Μαρτίου 2007, ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ υπό τις εξής, μεταξύ άλλων, βασικές προϋποθέσεις:

1. Να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 έκθεση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο και τη διαχείριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λτδ.

2. Να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ και Eurocypria Airlines Ltd λειτουργούν και εξακολουθούν να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές εταιρείες.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους £14 εκατομ. να πραγματοποιηθεί, μόνο και εφόσον η ορισθείσα ανάδοχος εμπορική τράπεζα υπογράψει επίσημη και άνευ όρων δέσμευση, εγγυώμενη την επιτυχία της έκδοσης και το ότι το δημόσιο μπορεί να συμμετάσχει μόνο μέχρι το 70% της έκδοσης.

Οι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από σχετική διαδικασία υποβολής χρηματοδοτικών προτάσεων αρχικά από έντεκα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, έχουν αποδεχτεί τη χρηματοδοτική πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τη χορήγηση στις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ με κυβερνητική εγγύηση δανείου ύψους μέχρι εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (EUR 78.000.000, το ισόποσο των £45 εκατομ.). Οι κυριότεροι χρηματοδοτικοί όροι της συμφωνίας δανείου είναι οι ακόλουθοι:

· Ποσό: Μέχρι 78 εκατομ. ευρώ.

· Εξασφάλιση: Κυβερνητική εγγύηση.

· Επιτόκιο: 4 μονάδες βάσης πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο του ευρώ (Euribor).

· Αποπληρωμή: 20 εξαμηνιαίες δόσεις από την 31η Δεκεμβρίου 2007.

· Διάφορα έξοδα: £5.000

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της συμφωνίας θεωρείται τόσο από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όσο και τους εκπροσώπους των Κυπριακών Αερογραμμών ιδιαίτερα ευνοϊκό.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ θα χορηγήσει επίσης στις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ δάνειο ύψους £10 εκατομ. χωρίς κυβερνητική εγγύηση. Έχει επίσης χορηγήσει ενδιάμεσο δάνειο ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων ευρώ (EUR 51.000.000), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή ισόποσου δανείου που οι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ έχουν συνάψει με κυβερνητική εγγύηση από τη γερμανική τράπεζα “Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main”. Το δάνειο αυτό, το οποίο αποπληρώθηκε στις 14 Μαΐου 2007, είχε συναφθεί κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Φεβρουαρίου 2005 και στις 30 Μαρτίου 2005 (Αρ. 61.556 και 61.812, αντίστοιχα) και κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ το Μάιο του 2005. Το ενδιάμεσο δάνειο θα αποπληρωθεί από το δάνειο ύψους 78 εκατομ. ευρώ μετά την κύρωση της συμφωνίας εγγύησης με νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν διαβεβαιώσεις από τους αρμοδίους ότι το νέο αυτό δάνειο δε θα αποτελέσει μια προσωρινή σανίδα σωτηρίας για τις Κυπριακές Αερογραμμές και δε θα συντείνει απλώς στη διατήρηση της υφιστάμενης φθίνουσας κατάστασης, αλλά θα αξιοποιηθεί θετικά και αποτελεσματικά με στόχο την επιβίωση των Κυπριακών Αερογραμμών και την επιστροφή τους σε κερδοφορία.

Οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Αερογραμμών διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και τα γενικότερα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί έχουν ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα, περιορίζοντας τις ζημιές για το έτος 2006 σε £5 εκατομ., σε σύγκριση με £25 εκατομ. σε προηγούμενα χρόνια, ενώ για το έτος 2007, παρ’ όλες τις αρχικές προβλέψεις για κερδοφορία, θα έχουν επιτύχει να φτάσουν σε “break-even point”.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Αερογραμμών ανέφεραν ότι το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. Εκκρεμεί ακόμη το θέμα της ανάθεσης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing) του τμήματος εξυπηρέτησης εδάφους (terminal services) και του τμήματος τροφοδοσίας (catering), κάτι το οποίο αποτελεί και υποχρέωση των Κυπριακών Αερογραμμών με βάση τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με την ολοκλήρωση και αυτού του σκέλους, τα αποτελέσματα αναμένονται ακόμη θετικότερα. Ο στόχος της ανάθεσης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, όπως ανέφεραν, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007.

Τα μέλη της επιτροπής άσκησαν έντονη κριτική για τους χειρισμούς της περιόδου 2001-2003, οι οποίοι οδήγησαν την εταιρεία στη σημερινή οδυνηρή κατάσταση, και επανέλαβαν το αίτημά τους όπως κατατεθούν τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών που συνέβαλαν στη λήψη ζημιογόνων για την εταιρεία αποφάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πώληση των αεροπλάνων “Airbus Α310”, η ενοικιαγορά των αεροπλάνων “Airbus Α330” και “Airbus Α319” και η ίδρυση της “Hellas Jet” με έδρα την Ελλάδα, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η ανάθεση στα ίδια πρόσωπα της επίλυσης των προβλημάτων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατ’ επανάληψη έχει θέσει το θέμα αυτό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει ξεκάθαρη απάντηση.

Είναι θέση της επιτροπής πως πρέπει με την κύρωση του νέου δανείου να διασφαλισθεί πως το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα εφαρμοστεί πλήρως και θα υπάρξει αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές Αερογραμμές.

Οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Αερογραμμών δεσμεύτηκαν να καταθέσουν γραπτώς στοιχεία αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, αλλά και με άλλα επιμέρους θέματα που έθεσαν τα μέλη της επιτροπής. Συμμορφούμενοι με το αίτημα της επιτροπής, απέστειλαν τα πιο πάνω στοιχεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2007. Η επιστολή τέθηκε αμέσως στη διάθεση των μελών της επιτροπής για περαιτέρω εξέταση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων