Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες׃

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης και ορθή εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ που αφορά στη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ετοιμασία του νομοσχεδίου στηρίχθηκε στις υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία στις 15 Δεκεμβρίου 2006 απέστειλε προειδοποιητική επιστολή με παρατηρήσεις για μη ορθή μεταφορά των άρθρων 5 και 10 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ στην κυπριακή έννομη τάξη.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο αποτελεί το αναθεωρημένο κείμενο προγενέστερου νομοσχεδίου, το οποίο, ύστερα από συζήτηση που έγινε στην επιτροπή στις 15 Μαρτίου και 19 Απριλίου 2007, διαφάνηκε ότι ήταν ελλιπές και δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά τη συζήτηση του αρχικού νομοσχεδίου διαφάνηκε επίσης ότι η ΚΥΣΟΑ, από παράλειψη ή/και παραδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε ενημερωθεί για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου κατά το στάδιο της ετοιμασίας του ούτε είχε εκφράσει τις απόψεις της. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζήτησε από το υπουργείο και την ΚΥΣΟΑ να διαβουλευθούν και να επανέλθουν με αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο να εναρμονίζει πλήρως και ορθά το βασικό νόμο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από διάλογο που είχε με την ΚΥΣΟΑ και τους κοινωνικούς εταίρους, ετοίμασε αναθεωρημένο κείμενο και, αφού απέσυρε το αρχικό νομοσχέδιο, κατέθεσε το παρόν νομοσχέδιο, αφού προηγουμένως αυτό έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν κυρίως:

· στην άρση του βάρους της απόδειξης από το θύμα διάκρισης και τη μεταφορά του στον εναγόμενο, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται πλήρως με την υφιστάμενη διάταξη του βασικού νόμου∙

· στη δημιουργία υποχρέωσης των εργοδοτών να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές, ώστε το πρόσωπο με αναπηρία να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί το επάγγελμά του ή να του παρέχεται εκπαίδευση·

· στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων διάκρισης από ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η μετατόπιση του βάρους της απόδειξης στον εναγόμενο∙

· στην εξαίρεση από το άρθρο 9 της διάταξης του άρθρου 5 που αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης, ώστε να μην υπόκειται στην αρχή του εύλογου μέτρου, και στη μεταφορά στο άρθρο 5 των ποινών που προβλέπονται στο άρθρο 9. Σημειώνεται ότι η αρχή του εύλογου μέτρου αφορά στη λήψη εύλογων μέτρων στην έκταση που οι τοπικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν∙

· στην αντικατάσταση του άρθρου 7 που αφορά στη διακίνηση και μεταφορά των ατόμων με αναπηρία με νέο άρθρο, ώστε ο βασικός νόμος να συνάδει προς τις πρόνοιες του περί των Λεωφορείων και Πούλμαν Διατάγματος του 2003 που αφορούν στην είσοδο και μεταφορά ατόμων με αναπηρίες.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ταυτόχρονα όμως επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι το άρθρο 9 του βασικού νόμου, που προβλέπει την αρχή του εύλογου μέτρου και που θέτει τα δικαιώματα των αναπήρων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 6 και 8 υπό την αίρεση έκδοσης άλλου νόμου ή κανονισμού, θα πρέπει να καταργηθεί εντελώς.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

5 Ιουνίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων