Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Μαΐου 2007.

Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΗΚ-ΣΕΚ, ΣΙΘΟΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, έτσι ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για έκδοση διατάγματος με το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο συνοδεύεται από τους τροποποιητικούς κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο. Με βάση τους κανονισμούς αυτούς, ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια υπηρεσία, για συμμόρφωση με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΚ), όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Συγκεκριμένα, με τους εν λόγω κανονισμούς παρέχεται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής σε κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας, στις οποίες μόνο οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι πιο πάνω κανονισμοί θα προωθηθούν στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση το συντομότερο δυνατό και μόλις ψηφιστεί σε νόμο το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού, η επιτροπή, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της, υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους αρμοδίους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο έχουν ήδη καθοριστεί συγκεκριμένες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας ή στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, κατά πόσο μπορούν να δοθούν παραδείγματα άλλων κρατών μελών που προώθησαν ήδη παρόμοιες ρυθμίσεις και τι εφαρμόζεται εκεί, αντίστοιχα κ.λπ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού κατέθεσε ορισμένα στοιχεία που αφορούν τα πιο πάνω, επισήμανε ότι ανάλογες ρυθμίσεις σε σχέση με την τροποποίηση που επιφέρει το νομοσχέδιο αυτό έγιναν ήδη και με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε άσκηση δημόσιας εξουσίας δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά το κάθε κράτος αποφασίζει για τις θέσεις αυτές με κριτήριο τη διαφύλαξη των συμφερόντων του, στηριζόμενο στις γενικές αρχές της ελεύθερης διακίνησης και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ επί του θέματος και όχι με βάση το εθνικό δίκαιο, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση της έννοιας της δημόσιας διοίκησης. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, το Υπουργικό Συμβούλιο θα κρίνει ποιες συγκεκριμένες θέσεις του ΘΟΚ ενδέχεται να εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε ότι θα πρέπει στην προτεινόμενη τροποποίηση να αντικατασταθεί η αναφορά στη λέξη “Οργανισμού” με τη λέξη “Κράτους”, ώστε αυτή να συνάδει με τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ και να διαβάζεται ως εξής «... και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κράτους...».

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δήλωσαν ότι συμφωνούν με την τροποποίηση που επιφέρει το νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διόρθωσε με βάση τα πιο πάνω το κείμενο του νομοσχεδίου, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, με την επιφύλαξη να προωθήσει, αμέσως μετά την ψήφισή του, για έγκριση και τους σχετικούς κανονισμούς.

4 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων