Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαΐου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, η Έφορος Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Έναντι Τρίτου) Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο που αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/14/ΕΚ (5η κοινοτική Οδηγία) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων. Η εν λόγω Οδηγία εμπίπτει στο Κεφάλαιο 3 «Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών» και η χρονική δέσμευση της Κύπρου για υιοθέτησή της είναι η 11η Ιουνίου 2007.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τα θύματα ατυχημάτων που προκαλούνται από κυβερνητικά οχήματα τα οποία εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτου να αποζημιώνονται από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έχει καθοριστεί ως η αρμόδια αρχή για τα κυβερνητικά οχήματα και είναι υπεύθυνο για την καταβολή αποζημίωσης των ζημιωθέντων.

2. Να καταστεί υποχρεωτική η ασφαλιστική κάλυψη βάσει ενιαίου ασφαλιστηρίου για το σύνολο της Κοινότητας και ο ορισμός «οποιοδήποτε πρόσωπο» που μπορεί να υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη να περιλαμβάνει και πεζούς, ποδηλάτες και άλλους μη μηχανοκίνητους χρήστες των δρόμων.

3. Να αναπροσαρμοστούν τα ελάχιστα ποσά αποζημιώσεων, ώστε το ελάχιστο ποσό κάλυψης να αυξηθεί από €5.000.000, που αναφέρει η σχετική Οδηγία ανά περιστατικό, σε €30.000.000 ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

4. Να αποσαφηνιστεί ο όρος «δειγματοληπτικός έλεγχος» των οχημάτων που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Να θεωρούνται ανίσχυρες συμβατικές ρήτρες που εξαρτούν την αποζημίωση επιβάτη από το γεγονός ότι αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο οδηγός ήταν σε κατάσταση μέθης.

6. Να διασφαλιστεί η ευθεία αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή του αστικώς υπεύθυνου για ατύχημα που προκάλεσε όχημα με τόπο συνήθους στάθμευσης την Κυπριακή Δημοκρατία και να απαγορευτεί πλέον από τον ασφαλιστή να αντιτάσσει κατά του ζημιωθέντος ίδια συμμετοχή.

7. Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών να επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους εμπλεκόμενους σε τροχαίο ατύχημα εκτός της ταχθείσας προθεσμίας.

8. Οι ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν υποχρέωση να χορηγούν βεβαιώσεις αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων, σύμφωνα με καθορισθείσα διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, άμεσα επηρεαζόμενες οργανώσεις από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας είναι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, στους οποίους διαβιβάστηκε το νομοσχέδιο για να εκφράσουν τις απόψεις τους, πλείστες των οποίων λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Σημειώνεται επίσης ότι τα ελάχιστα ποσά αποζημιώσεων αναπροσαρμόστηκαν μετά από διαβουλεύσεις με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων και με τις αντασφαλιστικές εταιρείες. Οι εν λόγω εταιρείες δήλωσαν ότι δεν έχουν την ευχέρεια κάλυψης για την επιλογή του ελάχιστου ποσού κάλυψης ύψους €1.000.000 ανά θύμα και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιλογή του ποσού κάλυψης ανά περιστατικό, με δεδομένο ότι η κοινοτική Οδηγία 2005/14/ΕΚ παρέχει το δικαίωμα επιλογής.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου επισήμαναν την ανάγκη ορισμένων τροποποιήσεων στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για σκοπούς διασφάλισης της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του. Οι κυριότερες εισηγήσεις συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Στον καθορισμό του όρου «πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης», ώστε αυτό να σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 72/166/ΕΟΚ της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

2. Στη διασφάλιση ότι στην κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο, όπως αυτό προνοείται από τη βασική νομοθεσία, δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται ζημιά σε περιουσία, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων συνολικού ποσού πέραν του ποσού σε λίρες που αντιστοιχεί με το ποσό του €1.000.000 ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που εγείρονται από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό.

3. Στην παροχή ευχέρειας στο Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών για την τήρηση μητρώου, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αντί της υποχρέωσης τήρησης μητρώου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως αρχικά προτάθηκε.

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησε η Έφορος Ασφαλίσεων, η οποία, συναφώς, πληροφόρησε την επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2007, ότι, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του προέδρου του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, προχώρησε σε ανάλογη διόρθωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ενσωματώνοντας σ’ αυτό τις σχετικές παρατηρήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νέου κατάλληλα διαμορφωμένου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων