Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου

Παρόντες׃

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Γιώργος Περδίκης Ανδρέας Αγγελίδης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ανδρέας Θεμιστοκλέους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους πιο πάνω καταλόγους σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαΐου 2007. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Με βάση τους πιο πάνω καταλόγους για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

Όπως είναι γνωστό, ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος, όπως αυτός τροποποιήθηκε σχετικά πρόσφατα με το Νόμο 97(Ι)/2006, προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006 (οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο, Παράρτημα Ια της σχετικής απόφασης της Βουλής).

2. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2006 (οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στο δεύτερο κατάλογο, Παράρτημα ΙΙα της σχετικής απόφασης της Βουλής).

3. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006 (οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον τρίτο κατάλογο, Παράρτημα Ιβ της σχετικής απόφασης της Βουλής).

4. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2006 (οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον τέταρτο κατάλογο, Παράρτημα ΙΙβ της σχετικής απόφασης της Βουλής).

Για την πλήρωση θέσεων που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους που προαναφέρθηκαν ισχύουν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τη δημόσια υπηρεσία δεν απαιτείται η κατάθεση καταλόγων στη Βουλή για έγκριση, εκτός αν υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί γραπτή εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση απλώς ενημερώνεται σχετικά η Βουλή τόσο για τις θέσεις όσο και για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να διεξαχθεί γραπτή εξέταση.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τους σκοπούς του νόμου αυτού ο όρος “δημόσιος υπάλληλος” περιλαμβάνει όσους υπαλλήλους παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σε δήμους, συμβούλια αποχετεύσεων, συμβούλια υδατοπρομήθειας, στην αστυνομία, σε ημικρατικούς οργανισμούς και άλλα, αλλά δεν περιλαμβάνει όσους παρέχουν υπηρεσίες στο στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή όσους παρέχουν υπηρεσία ως εργάτες ή ωρομίσθιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι που εργοδοτούνται σε έκτακτη βάση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που συνοδεύει τους καταλόγους αυτούς, η Ειδική Επιτροπή που αναφέρεται πιο πάνω απαρτίζεται από τον πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κατάλογοι θέσεων έχουν καταρτισθεί λαμβανομένων υπόψη των προσόντων που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και των ειδικών απαιτήσεων αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό, όσον αφορά όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων, θα γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στον πιο πάνω νόμο, σύμφωνα με τα οποία βαρύνουσα σημασία αποδίδεται στη γραπτή εξέταση (100 μονάδες σε σύνολο 138 μονάδων), ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή συμβουλευτική επιτροπή.

Τονίζεται ότι οι κατάλογοι των θέσεων που έχουν καταρτισθεί φέτος παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους καταλόγους που εγκρίθηκαν πέρσι από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφαρμόζονται για την πλήρωση των θέσεων του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, σ’ ό,τι αφορά τις μη επιστημονικές θέσεις, η θέση Τεχνικού, κλ. Α2, Α5 και Α7(ii), του Υπουργείου Άμυνας επαναφέρεται στον κατάλογο θέσεων του Παραρτήματος Ια, για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από Ειδική Επιτροπή, ενώ, σ’ ό,τι αφορά τις επιστημονικές θέσεις, η θέση Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου, κλ. Α8, Α10 και Α11, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μεταφέρεται στον κατάλογο θέσεων του Παραρτήματος ΙΙβ, για τις οποίες διεξάγεται εξέταση σε ειδικό θέμα από την οικεία συμβουλευτική επιτροπή, λόγω των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τη διεκδίκησή τους και που αφορούν πανεπιστημιακά προσόντα σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατατίθενται, πέραν των καταλόγων θέσεων που περιγράφονται και αναλύονται πιο κάτω, κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία τόσο για τις μη επιστημονικές όσο και για τις επιστημονικές θέσεις, για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, εξαιρούνται δηλαδή από τη διαδικασία που ορίζει ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι οι διαφοροποιήσεις που έγιναν φέτος στους καταλόγους, συγκεκριμένα για τις μη επιστημονικές θέσεις Τεχνικού του Υπουργείου Άμυνας, έγιναν με στόχο την ίση μεταχείριση ομοειδών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Οι κατάλογοι οι οποίοι κατατίθενται, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, στη Βουλή για έγκριση πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος καθυστέρησε η κατάθεσή τους στη Βουλή, λόγω του ότι το τμήμα ανέμενε να εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όσες θέσεις δημιουργηθούν ή κενωθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους πληρώνονται από τον κατάλογο που έχει καταρτισθεί με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων στις σχετικές εξετάσεις.

Οι εκπρόσωποι της ΕΔΥ και της ΠΑΣΥΔΥ υιοθετούν τους συγκεκριμένους καταλόγους, όπως αυτοί έχουν καταρτισθεί από την εκτελεστική εξουσία, και εισηγούνται την έγκρισή τους από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ διαφώνησαν με την τοποθέτηση από την εκτελεστική εξουσία της μη επιστημονικής θέσης Τεχνικού, συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii), του Υπουργείου Άμυνας στον κατάλογο θέσεων του Παραρτήματος Ια, όπου προβλέπεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της έγκρισης των καταλόγων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

5 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων