Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου και στις 17 και 24 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37 του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 και (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006.

Ειδικότερα, σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καθορισμός των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και καταβολής τελών για κατοχύρωση ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και των διαδικασιών για έγκριση χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και των διαδικασιών διεκπεραίωσης των ελέγχων των κατοχυρωμένων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων προέβη σε τροποποίηση του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου με την ψήφιση, στις 24 Μαΐου 2007, του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, βάσει των προνοιών του οποίου περιλήφθηκε στο βασικό νόμο εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η οποία συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν ήδη από το 2002 σχετικοί κανονισμοί για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι οποίοι καταργούνται και αντικαθίστανται από τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

2. Δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση στο κεφάλαιο αυτό, γιατί η νομοθεσία αυτή είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοστεί για λόγους εφαρμογής των κοινοτικών κανονισμών που διέπουν την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

3. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Τα εργαστήρια και ο σχετικός εξοπλισμός που υπάρχουν στο Τμήμα Γεωργίας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους ικανοποιούν τις ανάγκες για την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται.

4. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού για στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας, κάτι το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί με τις νέες προσλήψεις προσωπικού στο τμήμα.

5. Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, αφού οι διαδικασίες, σε εθνικό επίπεδο, για την κατοχύρωση ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων θα είναι πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές.

6. Πιστεύεται ότι οι γενικότερες επιδράσεις από την εισαγωγή αυτής της τροποποίησης θα είναι θετικές.

7. Προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενημέρωση των παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

8. Το άμεσο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται θα προκύψει από την πρόσληψη νέων λειτουργών Γεωργίας και βοηθητικού προσωπικού που θα αποσπασθεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο λόγω της παράλληλης εμπλοκής του προσωπικού και σε άλλες δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής για την εξέταση των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι εκκρεμούσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για τροποποίηση του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 37 αυτού, με σκοπό τη συμπερίληψη εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών. Κατά συνέπεια, η ίδια εκπρόσωπος ζήτησε από την επιτροπή όπως η εξέταση των κανονισμών αυτών αναβληθεί μέχρι την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του σχετικού νομοσχεδίου με σκοπό την από κοινού εξέτασή τους.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρίνισε στην επιτροπή ότι οι εκκρεμούσες αιτήσεις ή ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για κατοχύρωση του χαλουμιού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης έχουν υποβληθεί με βάση τους περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Προϊόντων ή Τροφίμων Κανονισμούς του 2002. Η αντικατάστασή τους από τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όπως επισήμανε η ίδια, δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία κατοχύρωσης των προϊόντων αυτών ως προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

29 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων