Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το θέμα που τιτλοφορείται «Κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα επαναπατριζομένων»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενεγράφη από την επιτροπή για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου και στις 17 Μαΐου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αγγλίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, ο πρόεδρος της επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πάμπης Κυρίτσης ανέφερε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαναπατριζόμενοι είναι πολυδιάστατα και τόνισε ότι είναι υποχρέωση της κυπριακής πολιτείας να δώσει λύσεις και να στηρίξει τις χιλιάδες των αποδήμων που αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο ίδιος επισήμανε ότι στόχος της επιτροπής είναι μέσα από τη συζήτηση να αναδειχθούν τα προβλήματα αυτά, να ζητηθούν πληροφορίες και εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα που αφορούν τους επαναπατριζομένους και να ασκηθούν πιέσεις εκεί όπου παρατηρείται κωλυσιεργία ή απραξία στην επίλυση των προβλημάτων των επαναπατριζομένων, ώστε να συμβάλει η επιτροπή, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην επίλυσή τους. Όπως είναι γνωστό, η Βουλή, σύμφωνα με σχετική διάταξη του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί με δική της πρωτοβουλία να νομοθετήσει με τρόπο που να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια δεν μπορεί να προβλέψει με δική της πρωτοβουλία δαπάνες για την οικονομική στήριξη των επαναπατριζομένων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, εναπόκειται στην εκτελεστική εξουσία και στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίσει, στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού, πώς θα στηρίξει αυτή την ομάδα πολιτών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε επίσης ότι οι επαναπατριζόμενοι έχουν “βασανιστεί”, έχουν εργαστεί σκληρά στο εξωτερικό, για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους, και τη στιγμή που αποφασίζουν να επιστρέψουν στην αγαπημένη τους πατρίδα θα πρέπει να νιώσουν τη θαλπωρή της κυπριακής πολιτείας και θα πρέπει να τους δοθούν οι ευκαιρίες, για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αγγλίας (ΠΑΣΕΚΑ)

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ ευχαρίστησε καταρχάς την επιτροπή για την εγγραφή του υπό αναφορά θέματος για σκοπούς συζήτησης. Ακολούθως, αναφέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον των αποδήμων για επιστροφή στην πατρίδα και δήλωσε ότι η αγάπη τους για την πατρίδα είναι αδιαμφισβήτητη. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι στόχος του συνδέσμου είναι να φροντίσει ώστε η “άφιξη” των αποδήμων στην πατρίδα να είναι όσο το δυνατό πιο “ομαλή”.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ κατέθεσε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα στο οποίο απαριθμούνται τα αιτήματα των επαναπατρισθέντων, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Διορισμός επιτρόπου για ανθρωπιστικά θέματα

Ο σύνδεσμος θεωρεί ότι ο διορισμός επιτρόπου θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των επαναπατρισθέντων, καθώς ο επίτροπος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στα θέματα των επαναπατρισθέντων.

2. Επανέκδοση βιβλιαρίου με τα δικαιώματα των επαναπατρισθέντων

Ο σύνδεσμος θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να εκδοθεί ενημερωτικό βιβλιάριο στο οποίο να αναγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επαναπατρισθέντων, καθώς και οι διευκολύνσεις που τους παρέχονται. Με αυτό τον τρόπο, οι επαναπατρισθέντες θα ενημερώνονται άμεσα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στις διάφορες υπηρεσίες, για να ζητήσουν πληροφορίες.

Ο εκπρόσωπος του συνδέσμου ανέφερε στην επιτροπή ότι το 1999 είχαν εκδοθεί δύο ενημερωτικά βιβλιάρια που απευθύνονταν σε επαναπατρισθέντες, επειδή όμως οι συνθήκες έκτοτε έχουν αλλάξει, τα βιβλιάρια αυτά είναι εκτός εποχής και απαιτείται να κυκλοφορήσει αναθεωρημένη έκδοσή τους. Ο ίδιος εισηγήθηκε να δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία να υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους αποδήμους. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ δήλωσε ότι στις πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται σε χώρες όπου υπάρχουν απόδημοι θα πρέπει να ορίζεται ένας υπάλληλος της πρεσβείας που να είναι αρμόδιος να απαντά σε θέματα επαναπατρισθέντων.

3. Παραχώρηση κοινωνικής σύνταξης σε όλους τους επαναπατρισθέντες

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ ανέφερε ότι, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τη χορήγηση κοινωνικής σύνταξης, οι επαναπατρισθέντες αποκλείονται και δε λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη, γεγονός που, κατά την άποψη του συνδέσμου, δημιουργεί αδικίες και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου του 1995, δικαίωμα σε κοινωνική σύνταξη έχουν τα άτομα που ικανοποιούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Συμπλήρωσαν την ηλικία των εξήντα πέντε (65) χρόνων.

β. Ικανοποιούν τις προϋποθέσεις διαμονής, που είναι είτε νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο είκοσι (20) τουλάχιστο χρόνων από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα (40) χρόνων είτε νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο τριάντα πέντε (35) χρόνων από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) χρόνων.

γ. Δε δικαιούνται από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή της οποίας το μηνιαίο ύψος είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι προϋποθέσεις διαμονής είναι εξαιρετικά αυστηρές, με αποτέλεσμα να αποκλείεται από το δικαίωμα κοινωνικής σύνταξης μερίδα επαναπατρισθέντων. Ο ίδιος επισήμανε ότι, από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, το πρόβλημα αυτό έπαψε να υφίσταται για σημαντική μερίδα επαναπατρισθέντων οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η διαμονή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται πλέον ως διαμονή στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση ικανοποίησης του εν λόγω αιτήματος, θα καλυφθεί μικρός αριθμός επαναπατρισθέντων που προέρχονται κυρίως από τη Νότιο Αφρική. Όπως ο ίδιος εξήγησε, επαναπατρισθέντες από την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ασφαλισμένοι στις χώρες όπου εργάζονταν και κατά συνέπεια δε δικαιούνται κοινωνική σύνταξη, διότι δεν ικανοποιείται η τρίτη προϋπόθεση του νόμου, υπό το (γ) πιο πάνω.

4. Παραχώρηση κινήτρων για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Ο εκπρόσωπος του συνδέσμου δήλωσε ότι είναι γεγονός ότι οι επαναπατρισθέντες καλύπτονται από τα στεγαστικά σχέδια του κράτους, νοουμένου βεβαίως ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το κάθε σχέδιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, λειτουργεί και σχέδιο επιδότησης ενοικίου για τον πρώτο χρόνο διαμονής τους στην Κύπρο. Ο σύνδεσμος προτείνει, πέρα από την επιδότηση ενοικίου, να υπάρχει εναλλακτικά δυνατότητα παραχώρησης εφάπαξ χορηγίας, ώστε να διευκολύνονται ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια να προβαίνουν άμεσα σε αγορά ιδιόκτητης στέγης.

5. Αύξηση του επιδόματος για παιδιά επαναπατρισθέντων που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο

Η υφιστάμενη χορηγία των £450.000 ετησίως ισχύει εδώ και επτά (7) περίπου χρόνια. Έκτοτε, έχουν αυξηθεί αρκετά και τα δίδακτρα, αλλά και το κόστος ζωής. Ο σύνδεσμος εκτιμά ότι θα ήταν λογικό να αναθεωρηθεί η χορηγία και να φθάσει στις £700.000 ετησίως. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελέσει κίνητρο για τον επαναπατρισμό νεαρών ζευγαριών.

6. Παραχώρηση κινήτρων για επαγγελματική αποκατάσταση επαναπατρισθέντων

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ δήλωσε ότι, παρ’ όλο που εξαγγέλθηκε εδώ και αρκετό καιρό σχέδιο κινήτρων για επαγγελματική αποκατάσταση επαναπατρισθέντων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δυστυχώς ακόμη δεν τέθηκε σε εφαρμογή.

7. Απλούστευση διαδικασίας για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς συζύγους επαναπατρισθέντων

Με βάση την υφιστάμενη πρακτική, αλλοδαπός/ή σύζυγος επαναπατρισθέντος θα πρέπει να παραμείνει για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια στην Κύπρο, για να δικαιούται να αιτηθεί κυπριακή ιθαγένεια. Ο σύνδεσμος θεωρεί ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γάμου ως σημείο έναρξης της τριετίας, ανεξάρτητα από το αν ο γάμος τελέστηκε στο εξωτερικό.

Ο εκπρόσωπος του συνδέσμου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση επαναπατρισθέντος του οποίου η σύζυγος είναι Αγγλίδα, στην οποία το Υπουργείο Υγείας αρνήθηκε να εκδώσει κάρτα νοσηλείας προτού της εκδοθεί άδεια διαμονής.

η. Ωφελήματα συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι επαναπατρισθέντες δεν πρέπει να εξαιρούνται των όποιων ωφελημάτων, έκτακτων χορηγιών κ.λπ. χορηγούνται στους υπόλοιπους συνταξιούχους, νοουμένου βέβαια ότι πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, επιδότηση για θέρμανση παίρνει ο συνταξιούχος της Κύπρου, ενώ ο συνταξιούχος που παίρνει τη σύνταξή του από την Αγγλία δε λαμβάνει επίδομα θέρμανσης.

Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων, καθώς και σχετικό γραπτό υπόμνημα που υποβλήθηκε στην επιτροπή από το εν λόγω τμήμα, στην ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν στους επαναπατριζομένους απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης μέχρι του ποσού των £7.000 για αυτοκίνητο (καινούριο ή μεταχειρισμένο), το οποίο εισάγεται/μεταφέρεται στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αγοράζεται από την ντόπια αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στη σχετική νομοθεσία προβλέπεται επίσης απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης μέχρι του ποσού των £3.000 για αυτοκίνητο καινούριο ή μεταχειρισμένο και στα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εξ αρρενογονίας, δηλαδή στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό από Κύπριο πατέρα.

Η απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης παραχωρείται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο, όπως είναι η δεκαετής παραμονή των ενδιαφερομένων στο εξωτερικό.

Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι, πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επαναπατριζόμενοι απαλλάσσονταν και από τον εισαγωγικό δασμό, ενώ, μετά την 1η Μαΐου 2004, η απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό δεν είναι εφικτή, για το λόγο ότι οι εισαγωγικοί δασμοί αποτελούν ίδιους πόρους της Κοινότητας και οποιαδήποτε απαλλαγή από αυτούς καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο εκπρόσωπος του ίδιου τμήματος πρόσθεσε επίσης ότι το Τμήμα Τελωνείων, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συνδέσμου Κυπρίων Επαναπατριζομένων για απλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης της απαλλαγής για τους πιο πάνω δικαιούχους, έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση των σχετικών εντύπων αίτησης. Περαιτέρω, το τμήμα εξέδωσε συνοπτικούς οδηγούς για καθοδήγηση των ενδιαφερομένων ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ενώ στην ιστοσελίδα του τμήματος υπάρχουν αιτήσεις και πληροφορίες.

Υπηρεσία Αποδήμων του Υπουργείου Εξωτερικών

Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήμων, ο οποίος ανέφερε στην επιτροπή ότι η υπηρεσία του είναι ο αποδέκτης όλων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους διάφορους συνδέσμους επαναπατριζομένων.

Ο ίδιος τόνισε ότι η υπηρεσία του δίνει μεγάλη σημασία στη διαφώτιση των επαναπατριζομένων και στην ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωσή τους. Γι’ αυτό το λόγο η υπηρεσία του ζήτησε την επανακυκλοφορία του ενημερωτικού βιβλιαρίου στο οποίο αναφέρθηκε και ο ΠΑΣΕΚΑ.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήμων αναφέρθηκε επίσης στο συνέδριο των αποδήμων που θα γίνει εντός του 2007 και το οποίο θα συμβάλει στην όλη συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επαναπατριζομένων. Ο ίδιος δεσμεύτηκε να καταθέσει στην επιτροπή σημείωμα στο οποίο να καταγράφονται όλα τα αιτήματα και οι θέσεις των διάφορων συνδέσμων αποδήμων.

Ως προς το θέμα της εξαίρεσης μερίδας επαναπατριζομένων από την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΚΑ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήμων ανέφερε ότι υπάρχει σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία δικαιώνει τους επαναπατριζομένους και συγκεκριμένα το Σύνδεσμο Κυπρίων Κονγκό, Ρουάντας, Μπουρούντι, ο οποίος είχε υποβάλει στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως παράπονο κατά του Υπουργείου Οικονομικών για διακριτική μεταχείριση λόγω μη καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε εκείνα τα μέλη του που λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό και όχι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το συγκεκριμένο παράπονο αφορούσε την εφαρμογή από το Υπουργείο Οικονομικών του Σχεδίου Παραχώρησης Έκτακτου Βοηθήματος Θέρμανσης για τη Χειμερινή Περίοδο 2003-2004, με βάση το οποίο δικαιούχοι του βοηθήματος είναι:

α. τα νοικοκυριά της επαρχίας που βρίσκονται σε υψόμετρο πέραν των εξακοσίων (600) μέτρων, που κατά τεκμήριο έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης,

β. τα νοικοκυριά των συνταξιούχων με συνολική σύνταξη κάτω των £500,

γ. τα νοικοκυριά που λαμβάνουν κρατικό βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος, το Υπουργείο Οικονομικών, ερμηνεύοντας τις πρόνοιες του σχεδίου, περιόρισε την παραχώρηση του επιδόματος στους συνεισφορείς/δικαιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποκλείοντας έτσι αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό.

Η Επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεσή της αναφέρει ότι ο καθορισμός ύψους σύνταξης για την παραχώρηση του επιδόματος είχε τεθεί για σκοπούς εκτίμησης των αναγκών του κάθε νοικοκυριού και συνεπώς δεν είναι καθοριστικό το από πού λαμβάνει το πρόσωπο τη σύνταξή του και έκρινε ότι, από τη στιγμή που η συνολική σύνταξη για τα μέλη ενός νοικοκυριού είναι κάτω των £500, αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν δικαιούχα, είτε παίρνουν σύνταξη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε από οπουδήποτε αλλού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούν ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίζει τους επαναπατριζομένους και να τους παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις, ώστε η επάνοδος στην πατρίδα να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ανώδυνη.

Δεδομένης της αυξανόμενης πληθυσμιακής αλλοίωσης που σημειώνεται στην Κύπρο και ιδιαίτερα στο κατεχόμενο μέρος αυτής, με τη συνεχή άφιξη των εποίκων, καθώς και του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η επιτροπή θεωρεί σημαντική την επιστροφή των αποδήμων, όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και των νέων ζευγαριών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής θεωρούν δίκαια και λογικά τα αιτήματα των επαναπατριζομένων και θεωρούν ότι θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστούν από την κυβέρνηση και στο μέτρο του δυνατού να ικανοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή τονίζει τα ακόλουθα:

1. Το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Επαναπατριζομένων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2003 και το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα βασικό μέτρο στήριξης και προώθησης της επαγγελματικής αποκατάστασης των επαναπατριζομένων, θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Ο λόγος που προβάλλεται για τη μη εφαρμογή του σχεδίου αυτού μέχρι σήμερα είναι η έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Εργασίας. Η επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, διότι ήδη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο αυτό ουσιαστικά προνοεί για την παροχή βοήθειας σε επαναπατριζομένους υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, με τη μορφή παροχής άμεσης επιδότησης επιτοκίου δανείων που οι δικαιούχοι θα συνάπτουν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται επίσης ότι και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο είχε ασχοληθεί ειδικά με το θέμα της μη εφαρμογής του Σχεδίου Αυτοεργοδότησης Επαναπατριζομένων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

2. Τα συμπεράσματα και οι θέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως θα πρέπει να υιοθετούνται από τη διοίκηση και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Κατά συνέπεια, η καταβολή των διάφορων επιδομάτων θα πρέπει να επεκταθεί και στους επαναπατριζομένους στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις του σχετικού νόμου ή σχεδίου.

3. Η απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης μέχρι του ποσού των £3.000 για εισαγωγή ή αγορά αυτοκινήτου από πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εξ αρρενογονίας θα πρέπει να επεκταθεί άμεσα και στα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας. Η επιτροπή θεωρεί αδιανόητο να υπάρχει αυτή η διάκριση.

4. Το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για την επέκταση του δικαιώματος κοινωνικής σύνταξης και σ’ εκείνη τη μερίδα επαναπατριζομένων που, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων διαμονής, αποκλείονται από το δικαίωμα αυτό.

5. Η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μελέτη όλων των αιτημάτων των επαναπατριζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από τον ΠΑΣΕΚΑ.

Καταλήγοντας, η επιτροπή επισημαίνει, με αφορμή την ευκαιρία αυτή, την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών διαφώτισης/ενημέρωσης των επαναπατριζομένων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί άγρυπνα τα θέματα που αφορούν τους επαναπατριζομένους και θα ασκεί τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο για την τήρηση των αρχών της ισότητας και την ταχεία υλοποίηση των σχεδίων/αποφάσεων που έχουν εξαγγελθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων