Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών - Θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων, Λογιστή και Οικονομικού Αναλυτή, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Σωκράτης Χάσικος Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 23 (1)(δ) και 45(2)(ε) του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις ακόλουθες νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον ΚΟΔΑΠ:

1. Θέση Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, στις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.

2. Θέση Λογιστή και Οικονομικού Αναλυτή, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, στις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α9-Α11-Α12.

3. Θέση Λογιστικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, στις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α4-Α7 (επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση).

4. Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, στις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο παρόν στάδιο η μόνη θέση η οποία έχει πληρωθεί στον ΚΟΔΑΠ είναι η θέση του γενικού διευθυντή, ενώ παραμένουν κενές τέσσερις νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, για την πλήρωση των οποίων είναι αναγκαία η έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων υπηρεσίας. Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα συμβάλει στη στελέχωση του ΚΟΔΑΠ και κατ’ επέκταση θα παράσχει στην Κυπριακή Δημοκρατία τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον αφορά στη διασφάλιση των ελάχιστων εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επισήμανε ότι στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, εκτός από τα συνήθη προσόντα που απαιτούνται για ανάλογες θέσεις σε ημικρατικούς οργανισμούς, έχει περιληφθεί και η πείρα, αφού πρόκειται για νέο οργανισμό και το προσόν αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί παραπέμφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ως την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή, λόγω της συζήτησης που υπήρξε στο στάδιο της μελέτης τους καθόσον αφορά στο απαιτούμενο προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, έκρινε σκόπιμη την περαιτέρω εξέτασή τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ότι, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνια, όπου στα σχέδια υπηρεσίας απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας, ως τέτοια καθορίζεται μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η αγγλική ή η γαλλική ή η γερμανική και πως εκτιμάται ότι οι γλώσσες αυτές θα εξυπηρετήσουν και τις ανάγκες του οργανισμού.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επισήμανε ότι στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λογιστικού Λειτουργού εκ παραδρομής καθορίστηκε μισθολογική κλίμακα η Α4-Α7 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση, αντί επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις και ζήτησε όπως γίνει η σχετική διόρθωση.

Πρόσθετα, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη να διευκρινιστεί στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων ότι η προβλεπόμενη σ’ αυτό διετής τουλάχιστο πείρα θα αφορά τον τομέα της Χημικής Μηχανικής ή της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, την έγκρισή τους, όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων