Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Aντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαΐου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά με επιστολή του, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2007, αναφέρει ότι έχει μελετήσει τις τροποποιητικές εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στους υπό αναφορά κανονισμούς και συμφωνεί με αυτές.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς γίνεται εισήγηση για σειρά τροποποιήσεων των υφιστάμενων κανονισμών οι οποίες αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και στην καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του υπό αναφορά ταμείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός της ίδρυσης του ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτόμενων πελατών έναντι των μελών του ταμείου με την καταβολή αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα, με τις τροποποιητικές εισηγήσεις στους υφιστάμενους κανονισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, σκοπούνται τα ακόλουθα:

· Ρυθμίζεται ο λόγος της αποχώρησης τράπεζας μέλους του ταμείου. Στους υφιστάμενους κανονισμούς αναφέρεται ότι μία τράπεζα παύει να είναι μέλος, εφόσον παύει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, ενώ, με βάση την τροποποίηση και σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, ένα μέλος αποχωρεί, εφόσον παύει να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται εντός ή εκτός της Δημοκρατίας.

· Ρυθμίζεται η καταβολή της ετήσιας εισφοράς και της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς μέλους του ταμείου, ενώ δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταβολής τους με τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση και χωρίς όρους υπέρ του ταμείου. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται πλέον, καθότι δεν μπορεί μια τράπεζα να εγγυάται τον εαυτό της για την ετήσια ή την έκτακτη καταβολή της εισφοράς της.

· Γίνονται λεκτικές τροποποιήσεις με σκοπό την καλύτερη διασαφήνιση του περιεχομένου των κανονισμών που αφορά τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ταμείο και της διαδικασίας πρόσκλησης καλυπτόμενων πελατών προς υποβολή αιτήσεων.

· Τροποποιούνται το Πρώτο και το Τρίτο Παράρτημα των κανονισμών, που αφορούν τα επιλέξιμα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα πελατών (ερμηνεία τους και υπολογισμός τους) και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρηματικών ποσών, αντίστοιχα, στα μέλη του ταμείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία διάφορων ταμείων αποζημίωσης επενδυτών.

Συγκεκριμένα, με σχετική επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που ακολούθησε τη συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2007, διευκρινίζεται ότι το Φεβρουάριο του 2004, για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών», τροποποιήθηκε ο περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμος, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης δύο Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών, ένα για τους πελάτες τραπεζών (ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών) και ένα για τους πελάτες κυπριακών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΤΑΕ Πελατών ΚΕΠΕΥ).

Με την πιο πάνω τροποποίηση οι δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές (η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) προέβησαν στην έκδοση των αναγκαίων κανονισμών για τη λειτουργία των προαναφερθέντων ταμείων.

Η συμμετοχή στο ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών, σύμφωνα με τους κανονισμούς, είναι υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες οι οποίες έχουν έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία και προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες. Υποχρεωτική επίσης είναι και η συμμετοχή των υποκαταστημάτων των εν λόγω τραπεζών που λειτουργούν εκτός της Δημοκρατίας. Στο ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών συμμετέχουν επίσης υποχρεωτικά τράπεζες που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και διατηρούν υποκαταστήματα στη Δημοκρατία τα οποία παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εφόσον στους καλυπτόμενους πελάτες τους στη Δημοκρατία δεν παρέχεται κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη προς την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς.

Περαιτέρω, στην υπό αναφορά επιστολή διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω τράπεζες συμμετέχουν επίσης στο Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων, το οποίο είναι ταμείο που έχει συσταθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2000 με σκοπό την προστασία των καταθετών πελατών τραπεζών. Το εν λόγω ταμείο συστάθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 94/19/ΕΚ σχετικά με την αποζημίωση καταθετών πελατών τραπεζών.

Σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία 97/9/ΕΚ, η οποία είναι μεταγενέστερη της Οδηγίας 94/19/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας ενός μόνο ταμείου που να καλύπτει τόσο τους καταθέτες όσο και τους επενδυτές πελάτες τραπεζών, δηλαδή, σύμφωνα με την κοινοτική αυτή Οδηγία, είναι εφικτό οι πελάτες των τραπεζών, καταθέτες και επενδυτές, να καλύπτονται από τις πρόνοιες ενός μόνο ταμείου, νοουμένου ότι το εν λόγω ταμείο πληρεί τα απαιτούμενα τόσο της Οδηγίας 97/9/ΕΚ όσο και της Οδηγίας 94/19/ΕΚ.

Επ’ αυτού μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι ενδεχομένως να μην είναι χρήσιμη η λειτουργία στην Κύπρο δύο ταμείων για τους πελάτες τραπεζών, ένα για επενδυτές και ένα για καταθέτες (Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών και Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων) και διατύπωσαν τη θέση ότι θα μπορούσε να προκύψουν εξοικονομήσεις σε λειτουργικά έξοδα, αν υπήρχε σε λειτουργία μόνο ένα εκ των πιο πάνω ταμείων, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα αυτή σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική Οδηγία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων