Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Φεβρουαρίου 2007 και 8 Μαΐου 2007. Στο πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

Σκοπός των κανονισμών αυτών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 28Γ και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και οι οποίοι καταργούν και αντικαθιστούν τους υφιστάμενους σχετικούς κανονισμούς, είναι η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωσή του και την ανάληψή του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Βουλή ψήφισε πρόσφατα τροποποιητικό νόμο, ο οποίος τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007», με βάση τον οποίο αντικαταστάθηκε το επίμαχο άρθρο 28Γ της υφιστάμενης νομοθεσίας με νέο άρθρο, ώστε, μεταξύ άλλων, να διαγραφεί η πρόνοια που αφορούσε την ανάθεση του εν λόγω προγράμματος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με απώτερο στόχο αυτό να μπορεί να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως εξάλλου είναι και οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της ψήφισης του πιο πάνω τροποποιητικού νόμου από την ολομέλεια της Βουλής, είχε ετοιμαστεί και κυκλοφορήσει σχετική πολυσέλιδη και λεπτομερής έκθεση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλα τα θέματα και τα ζητήματα που προέκυψαν, καθώς και οι διάφοροι παράμετροι και προβληματισμοί με όλα τα στοιχεία σε σχέση με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάθεση του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα και συγκεκριμένα την ενημέρωση που παρέχεται μέσω των επιστολών που στάλθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΛΤΕΚ και ΟΕΛΜΕΚ, με ημερομηνίες 9 και 27 Μαρτίου 2007, αντίστοιχα, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών οργανώσεων διασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Συντονισμού, η οποία έχει ως αρμοδιότητά της τη γενική παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, όπως επίσης και την υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για θέματα δομής, περιεχομένου και λειτουργίας του.

2. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα διεξαχθεί από εξωτερικό φορέα εγνωσμένου κύρους, ο οποίος θα επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις της Επιτροπής Συντονισμού.

3. Η συμμετοχή των μάχιμων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στη διεξαγωγή του προγράμματος θα γίνεται με το καθεστώς της απόσπασης και ο αριθμός των αποσπασμένων θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες του προγράμματος.

4. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης για όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι αντίστοιχα τμήματα.

5. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι διατεθειμένο να εξετάσει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με το περιεχόμενο του προγράμματος και τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων.

6. Οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν αναφορικά με το θέμα της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης δεν αποκλίνουν από τον προβληματισμό που γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και υπάρχει συναντίληψη για τα τρία στάδια της επιμόρφωσης, δηλαδή “την εισαγωγική επιμόρφωση”, “το στάδιο της επιβίωσης” και “το στάδιο της ωρίμασης”. Για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών κατά τα στάδια αυτά υπάρχει πρόθεση να αναπτυχθούν συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης.

7. Θα παρέχεται η δυνατότητα πρωινής ή απογευματινής παρακολούθησης του προγράμματος κατ’ επιλογήν των υποψηφίων.

8. Η προσφορά των μαθημάτων κοινού κορμού θα γίνεται τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. Τα μαθήματα διδακτικής των ειδικοτήτων και τα μαθήματα επικαιροποίησης της γνώσης θα προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία. Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο κέντρα προσφοράς του προγράμματος θα γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησής τους.

9. Θα αυξηθεί το σχετικό επίδομα, το οποίο θα λαμβάνουν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο πρωινό πρόγραμμα, με το ποσό των εξακοσίων λιρών το μήνα (σχετική έγκριση αναμένεται από τα αρμόδια τμήματα για τα δημόσια οικονομικά και από το Υπουργικό Συμβούλιο) για την περίοδο των οκτώ μηνών που διαρκεί η κατάρτιση. Η χορηγία θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις μετά από σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος εκπαιδευτικός συμμετέχει συστηματικά στο πρόγραμμα. Σε υποψήφιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα με απογευματινή παρακολούθηση δε θα καταβάλλεται η επιχορήγηση των εξακοσίων λιρών για την περίοδο των οκτώ μηνών που διαρκεί η κατάρτιση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών, διαπιστώθηκε από την επιτροπή η ανάγκη να επέλθουν σ’ αυτούς ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα διάφορα αιτήματα που υποβλήθηκαν ενώπιόν της από τα ενδιαφερόμενα μέρη, γι’ αυτό η επιτροπή, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία, ετοίμασε διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών.

Με το διαμορφωμένο αυτό κείμενο των κανονισμών συμφώνησαν και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ειδικότερα, στο κείμενο των κανονισμών επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές/βελτιώσεις:

· Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα δε γίνει κατορθωτό να προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μπορεί να προβεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις για προσφορά του προγράμματος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

· Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στην Επιτροπή Σχολικής Εμπειρίας να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

· Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία θα ετοιμάζεται κατάλογος των συμμετασχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωσή του, με τους χαρακτηρισμούς “επιτυχών”, “αποτυχών” και “μη ολοκληρώσας τα προγράμματα”. Ο πίνακας αυτός θα αποστέλλεται για ενημέρωση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με ταυτόχρονη κοινοποίησή του στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων