Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση στο διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο εν λόγω τμήμα της άσκησης οποιασδήποτε εξουσίας και της εκτέλεσης οποιουδήποτε καθήκοντος που ο νόμος ή οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση αυτόν χορηγούν ή αναθέτουν στην αρμόδια αρχή. Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η διεύρυνση της εξουσίας έκδοσης κανονισμών, την οποία χορηγεί το άρθρο 37 του νόμου, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ένστασης, τη διαδικασία έγκρισης χρήσης ή ανανέωσης έγκρισης χρήσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και τη διαδικασία ελέγχου.

Της κατάθεσης του υπό αναφορά νομοσχεδίου προηγήθηκε η κατάθεση των περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Κανονισμών του 2007, όμως, λόγω του ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των κανονισμών αυτών και μετά από παράκληση της εκτελεστικής εξουσίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση των κανονισμών με σκοπό την από κοινού εξέτασή τους. Παράλληλα, η επιτροπή έκρινε απαραίτητη την κατά προτεραιότητα προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, ενώ οι υπό συζήτηση κανονισμοί αναμένεται να προωθηθούν για έγκριση από την ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των προνοιών του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

· Δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί η νομοθεσία αυτή είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοστεί, για λόγους εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού που διέπει την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

· Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Τα εργαστήρια και ο σχετικός εξοπλισμός που υπάρχουν στο Τμήμα Γεωργίας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους ικανοποιούν τις ανάγκες για την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται, απαιτείται όμως η ενίσχυση του προσωπικού για στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας.

· Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, αφού οι διαδικασίες, σε εθνικό επίπεδο, για την κατοχύρωση ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων θα είναι πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές.

· Πιστεύεται ότι οι γενικότερες επιδράσεις από την εισαγωγή αυτής της τροποποίησης θα είναι θετικές.

· Προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων των εισαγωγέων, των παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

· Το άμεσο κόστος για εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται θα προκύψει από την πρόσληψη νέων Λειτουργών Γεωργίας και βοηθητικού προσωπικού που θα αποσπασθεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο, λόγω της παράλληλης εμπλοκής του προσωπικού και σε άλλες δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου και η έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών δεν επηρεάζουν τη διαδικασία κατοχύρωσης του χαλουμιού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, αλλά μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων επιτυγχάνεται καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο κατά προτεραιότητα, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται και η έγκριση των περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Κανονισμών του 2007 αμέσως μετά.

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων