Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαΐου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, σύμφωνα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να εγγυηθεί την αποπληρωμή δανείου ύψους £2.650.000 (δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου), το οποίο παραχωρήθηκε από την “Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ” προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 62.541 και ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, ενέκρινε τη σύναψη από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) δανείου ύψους £2.800.000 με κυβερνητική εγγύηση για την αποπεράτωση της ανέγερσης του Ολυμπιακού Μεγάρου και τη συμπερίληψη, κάθε χρόνο, στον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) ποσού ύψους £275.000 ως τοκοχρεολύσιο για περίοδο δεκαπέντε χρόνων, όση δηλαδή και η περίοδος αποπληρωμής του δανείου, νοουμένου ότι δε θα απαιτηθεί αύξηση της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ.

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, η ΚΟΕ προχώρησε στη σύναψη δανείου ύψους £2.800.000 από τη “Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ”, χωρίς να ζητήσει προσφορές και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως ανέφερε επ’ αυτού ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΚΟΕ, αυτή δεν είναι κρατικός οργανισμός, αλλά είναι εγγεγραμμένη ως σωματείο στο Μητρώο Σωματείων και συναφώς η δράση της διέπεται από τους όρους του καταστατικού της, σύμφωνα με το οποίο δύναται να συνάπτει δάνεια με σχετική απόφαση του εκτελεστικού της συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για σκοπούς σύναψης του υπό αναφορά δανείου, συστάθηκε ειδική συμβουλευτική επιτροπή, η οποία έλαβε απόφαση όπως το δάνειο συναφθεί από τη “Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ” και συγκεκριμένα με τους ίδιους όρους με τους οποίους είχε συναφθεί παρόμοιο δάνειο εκ μέρους του ΚΟΑ σε προηγούμενη περίπτωση. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο ίδιος, στην απόφαση της συμβουλευτικής επιτροπής σημαντική βαρύτητα είχε το γεγονός ότι η εν λόγω τράπεζα που επιλέγηκε είναι επί σειρά ετών χορηγός και ταυτόχρονα η τράπεζα της ΚΟΕ.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, αφού το υπουργείο έλαβε γνώση και μελέτησε τους όρους του υπό αναφορά δανείου και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι το δάνειο:

· θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος (μέσω του προϋπολογισμού του ΚΟΑ), και

· θα φέρει κυβερνητική εγγύηση,

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι σύναψης του δανείου δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ευνοϊκοί και ζήτησε να αναθεωρηθούν, προτού προχωρήσει η υπογραφή της κυβερνητικής εγγύησης. Συναφώς, έγινε σχετική υπόδειξη να ζητηθούν προσφορές και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του εκτελεστικού συμβουλίου, η ΚΟΕ, συμμορφωνόμενη προς την υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών, προχώρησε στη ζήτηση προσφορών από δύο τράπεζες για τη σύναψη δανείου, με σκοπό την αποπληρωμή του αρχικού δανείου από τη “Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ”, και κατέληξε στην προσφορά της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ως την πλέον συμφέρουσα, με τους πιο κάτω όρους:

1. Ποσό δανείου

· £2.650.000 (ήδη έχει πληρωθεί η πρώτη δόση στη “Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ”, γι’ αυτό και το ποσό του δανείου έχει μειωθεί από £2.800.000 σε £2.650.000).

2. Επιτόκιο

· Για την περίοδο μέχρι την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ σε αντικατάσταση της κυπριακής λίρας, κυμαινόμενο επιτόκιο - το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της τράπεζας (4,5% σήμερα), πλέον περιθώριο επιβάρυνσης 0,12%.

· Για την περίοδο μετά την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ σε αντικατάσταση της κυπριακής λίρας, κυμαινόμενο επιτόκιο - το εκάστοτε επιτόκιο Euribor 6 μηνών, πλέον περιθώριο επιβάρυνσης 0,22%.

3. Περίοδος αποπληρωμής

· Μέχρι δεκατέσσερα χρόνια με ίσες ετήσιες δόσεις ύψους £275.000 η καθεμιά, οι οποίες να αρχίζουν από τις 10 Νοεμβρίου 2007.

4. Εξασφάλιση

· Κυβερνητική εγγύηση χωρίς όρους.

· Ανέκκλητη δήλωση και δέσμευση εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), με βάση την οποία ο ΚΟΑ θα αναλαμβάνει να καταβάλλει από τον ετήσιο προϋπολογισμό του το ποσό των £275.000 ετησίως.

5. Συχνότητα κεφαλαιοποίησης τόκων

· Ανά εξάμηνο κατά την 30ή Ιουνίου και την 30ή Δεκεμβρίου κάθε έτους.

         6 . Τραπεζικά δικαιώματα

· Μηδέν

7. Έξοδα διευθέτησης

· £5.000

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Μαΐου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων