Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου, στις 19 Απριλίου και στις 17 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των επαρχιακών διοικήσεων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 10 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση της διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης μέλους της Αρδευτικής Επιτροπής, η οποία προκύπτει σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της για οποιοδήποτε λόγο παύει να είναι γαιοκτήμονας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται η εξουσία στον έπαρχο, σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της επιτροπείας για οποιοδήποτε λόγο παύει να είναι γαιοκτήμονας και κατ’ επέκταση εκπίπτει του αξιώματός του, να διορίζει ως μέλος της το πρόσωπο που έλαβε τον πιο μεγάλο αριθμό ψήφων αμέσως μετά τα εκλεγέντα μέλη της επιτροπείας για το υπόλοιπο της θητείας της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα μέλη που ήταν υποψήφια για εκλογή, τότε η Αρδευτική Επιτροπή διορίζει ένα γαιοκτήμονα ως μέλος της επιτροπείας για το υπόλοιπο της θητείας του εκπίπτοντος μέλους.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου ο ορισμός του όρου “γαιοκτήμονας” πιθανόν να χρήζει τροποποίησης, ώστε, εκτός από τους ιδιοκτήτες γης, να περιλαμβάνει και ενοικιαστές ή πληρεξούσιους ή διαχειριστές γης. Βάσει αυτού, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, θα υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην επιτροπεία μεγαλύτερου αριθμού προσώπων. Με βάση τις πρόνοιες του ισχύοντος νόμου, “γαιοκτήμονας” σημαίνει τον ιδιοκτήτη γης εντός χωρίου που ωφελείται από αρδευτικά έργα και περιλαμβάνει ενοικιαστή τέτοιας γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που τελεί υπό επίταξη από τη Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε τη σημασία του προβλήματος το οποίο δημιουργείται λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους γαιοκτήμονες να συμμετέχουν στην επιτροπεία που ενεργεί στο αρδευτικό τμήμα για το οποίο συνιστάται. Όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκλογή επιτροπείας δεν καθίσταται δυνατή λόγω μη προσέλευσης του απαραίτητου αριθμού γαιοκτημόνων, με αποτέλεσμα τα μέλη της επιτροπείας να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω διατάγματος. Επίσης, ο ίδιος, αναφερόμενος στην πιθανότητα τροποποίησης του ορισμού του όρου “γαιοκτήμονας”, ώστε να περιλαμβάνει και ενοικιαστές γης, επισήμανε ότι η επιτροπεία συνιστάται για συγκεκριμένες περιόδους και ενεργεί με τρόπο που δεσμεύει το αρδευτικό τμήμα με δάνεια τα οποία συνάπτει για μόνιμα έργα. Ως εκ τούτου, θεωρείται πιο έγκυρη η συμμετοχή σε αυτή μόνο μόνιμων ιδιοκτητών γης παρά ενοικιαστών των οποίων το ενοικιαστήριο έγγραφο πιθανόν να λήγει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην επιτροπεία και να απαιτείται η αποχώρησή τους από αυτήν. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα οποιοσδήποτε να υπογράφει εικονικά ενοικιαστήρια ή διαχειριστήρια έγγραφα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η τελική σύνθεση της επιτροπείας η οποία συνιστάται, αφού στο στάδιο της εκλογής της θα έχει δικαίωμα πέραν της μιας ψήφου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων