Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο με σχετική πρόταση νόμου και σχετικούς κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20ής Φεβρουαρίου και 8ης Μαΐου 2007. Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί το άρθρο 28Γ αυτού από νέο άρθρο, για να βελτιωθούν οι πρόνοιές του και να διαγραφεί, μεταξύ άλλων, η πρόνοια που αφορά την απαίτηση όπως το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης γίνεται μόνο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Ειδικότερα, στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση το άρθρο 28Γ του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κύπρου ή και άλλων πανεπιστημίων ή ιδρυμάτων. Η Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στην έκθεσή της με τίτλο “Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην Ευρωκυπριακή Πολιτεία - Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού” εισηγήθηκε την ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και άλλα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, «…γιατί αυτό μας δείχνει η διεθνής εμπειρία και γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να συνδεθεί πραγματικά η διδασκαλία με την έρευνα» (Έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, σελ. 111).

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμφωνούν πλήρως με την πιο πάνω θέση και γι’ αυτό το υπουργείο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου επεξεργάστηκε συγκεκριμένη πρόταση τόσο για βελτίωση του προγράμματος όσο και ανάληψή του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία διαλαμβάνει το περιεχόμενο του προγράμματος και τις οργανωτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν. Τα πιο πάνω συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Παιδείας.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Προγραμματισμού επεξεργάζονται τις τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένου του αριθμού των εκπαιδευομένων για τα αμέσως επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των συζητήσεων στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και στο Συμβούλιο Παιδείας, με στόχο να εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2007. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την άμεση προώθηση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού εξετάστηκε παράλληλα από την επιτροπή και η πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου 2006 από το μέλος της επιτροπής κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Σκοπός της πιο πάνω πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το κενό που υπάρχει στην εν λόγω νομοθεσία όσον αφορά τις γυναίκες υποψήφιες για διορισμό οι οποίες αδυνατούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, επειδή είναι έγκυες, κινδυνεύοντας έτσι να διαγραφούν από το σχετικό πίνακα διοριστέων, λόγω του ότι δεν εξασφάλισαν το απαιτούμενο πιστοποιητικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Ειδικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, δε διαγράφονται όσοι υποψήφιοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν το πιο πάνω πρόγραμμα για σοβαρούς λόγους υγείας. Όμως η εγκυμοσύνη ή ο αναμενόμενος τοκετός, επειδή δεν είναι ασθένειες, δεν μπορούν να ενταχθούν “στους λόγους υγείας” που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως λόγοι μη διαγραφής από τον πίνακα διοριστέων.

Η πιο πάνω προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, αφού αυτό άλλωστε επισημαίνεται και σε σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως (με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 15/2006), που εκδόθηκε στις 13 Ιουλίου 2006, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Το κενό που υπάρχει στο νόμο οδηγεί σε έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων, με την έννοια ότι τις θέτει σε μειονεκτικότερη θέση, λόγω εγκυμοσύνης ή τοκετού, στον τομέα της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία».

Στα πλαίσια επίσης της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου, ο οποίος προβλέπει την έκδοση νέων κανονισμών για την ανάθεση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξετάστηκαν παράλληλα κανονισμοί, οι οποίοι κατατέθηκαν ταυτόχρονα με αυτόν, που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί του 2007».

Με βάση τους κανονισμούς αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, προτίθεται να αναθέσει το πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το όλο ζήτημα απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή, λόγω των επιφυλάξεων και αντιδράσεων που υπήρξαν αρχικά από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων και ιδιαίτερα της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία κατέθεσε στην επιτροπή πολυσέλιδη επιστολή στην οποία περιλαμβάνονται οι θέσεις/απόψεις της αναφορικά με τα πιο πάνω. Ειδικότερα, στην επιστολή αυτή, η οποία απευθύνεται στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκφράζονται οι θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ αναφορικά με την ανάθεση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, όπως επεξηγείται στην εν λόγω επιστολή, «…με την ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σταματά πλέον η προϋπηρεσιακή κατάρτιση να είναι εσωτερικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οπότε άμεση συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι ιδιωτικά κολέγια και μελλοντικά ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν το ίδιο πρόγραμμα και να δίνουν προς τούτο ανάλογο δίπλωμα. Το Υπουργείο Παιδείας με βάση το κυπριακό και ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί αυτή τη διαδικασία…». Γι’ αυτό, όπως επισημαίνεται στην ίδια επιστολή, θα πρέπει η προϋπηρεσιακή επιμόρφωση να παραμείνει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και παράλληλα να επέλθει αναβάθμισή της όσον αφορά θέματα δομής, περιεχομένου, διδακτικού προσωπικού, διδακτικών προσεγγίσεων, αξιολόγησης κ.λπ. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΟΕΛΜΕΚ δεσμεύεται να καταθέσει σύντομα συνολική πρόταση με σκοπό την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Οι ίδιοι επίσης εισηγήθηκαν να εκπονηθεί “εξωτερική” αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι πρόθεση του υπουργείου του είναι η αναβάθμιση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η ανάθεσή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ειδικότερα, ο αρμόδιος υπουργός, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης της επιτροπής και για να εκμηδενιστούν οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν, προέβη, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επισημάνσεις ενώπιον της επιτροπής:

1. Θα υπάρξει ένα είδος μοντέλου συνδιαχείρισης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι όροι συνδιαχείρισης περιλαμβάνονται στο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Η ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα τελεί υπό δοκιμαστική βάση για δύο χρόνια και από τα αποτελέσματα της συνεχούς και συστηματικής αξιολόγησης του προγράμματος θα εξαρτηθεί η συνέχιση παροχής του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ακόμα τρία χρόνια.

3. Θα προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης διακοπής της προσφοράς του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις ακόλουθες:

α. Σε περίπτωση ύπαρξης νομικού ή/και άλλου κωλύματος.

β. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση του προγράμματος κριθεί ως μη ικανοποιητική από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

γ. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραλείπει και/ή αμελεί να διεκπεραιώνει την εργασία που του ανατίθεται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Ο υπουργός, δεσμευόμενος, έπειτα από αίτημα της επιτροπής, για κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων για το όλο θέμα, απέστειλε σ’ αυτή με επιστολή του, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2007, στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφα επιστολών του υπουργού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ μέσω των οποίων οι οργανώσεις αυτές τυγχάνουν ενημέρωσης για τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα.

2. Προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Το περιεχόμενο του προγράμματος παιδαγωγικών σπουδών υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

4. Τους κανόνες φοίτησης στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατέθεσαν στην επιτροπή επιστολή τους που απευθυνόταν προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, στην οποία περιλαμβάνεται σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για ορισμένα θέματα που εγέρθηκαν και κυρίως σε σχέση με τη γνωμάτευση του δικηγόρου της ΟΕΛΜΕΚ με βάση την οποία η τυχόν εκ του νόμου παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου του αποκλειστικού δικαιώματος να προσφέρει το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης θα συνιστά παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και παροχής υπηρεσιών και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών τίτλων.

Η πολυσέλιδη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία αφορά το νομοσχέδιο, καθώς και τους κανονισμούς που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, συνοδεύουν αυτό, απαντά λεπτομερώς σε όλα τα ερωτήματα σε σχέση με τις επιμέρους παραμέτρους που αφορούν το όλο ζήτημα και, μεταξύ άλλων, καταλήγει στα εξής:

«…Το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρέχοντας το πρόγραμμα κατάρτισης των διοριστέων εκπαιδευτικών, δεν παρέχει υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπόκειται στους κανόνες του ανταγωνισμού, αλλά εκτελεί τη δημόσια αποστολή του στον τομέα της εκπαίδευσης και καθορίζει τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού μέσης εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων είναι και η εκπλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, που το ίδιο παραχωρεί δωρεάν στους δικαιούχους μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εμπίπτει στην έννοια της παροχής υπηρεσιών και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μεριμνήσει ώστε η επιμόρφωση των διοριστέων εκπαιδευτικών να γίνεται υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

Εν κατακλείδι, με βάση τα πιο πάνω, στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου δε συγκρούεται με το κοινοτικό δίκαιο στους τομείς που αναφέρθηκαν στη γνωμάτευση του δικηγόρου της ΟΕΛΜΕΚ.

Αναφορικά με την πρόταση νόμου που εξετάστηκε παράλληλα με το νομοσχέδιο, η συγκεκριμένη εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που παρευρίσκετο στη συνεδρία, στα πλαίσια της κατ’ άρθρον μελέτης του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι το περιεχόμενο αυτής μπορεί να ενσωματωθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καταθέτοντας τόσο προφορικά όσο και γραπτώς τις θέσεις τους με επιστολή τους, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2007, προέβησαν σε μερικές εισηγήσεις/παρατηρήσεις για σκοπούς βελτίωσης μερικών προνοιών του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το εν λόγω πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και αυτό ενεργά στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, δήλωση η οποία κοινοποιήθηκε και γραπτώς στην επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007.

Κατά την πορεία της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, λόγω της παράλληλης εξέτασής του με τους σχετικούς κανονισμούς, επήλθαν, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ορισμένες βελτιώσεις, ιδιαίτερα στο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προστέθηκε συγκεκριμένη πρόνοια η οποία αποτελεί ένα είδος ασφαλιστικής δικλίδας για τους προβληματισμούς που εγέρθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα δε γίνει κατορθωτό να προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να προβεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις για προσφορά του προγράμματος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, λόγω των βελτιωτικών αλλαγών που επήλθαν, ιδιαίτερα στο κείμενο των σχετικών κανονισμών, εξέφρασαν τη συγκατάθεσή τους με την προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου, παρ’ όλο που διατηρούν ορισμένες επιφυλάξεις. Όπως όμως επισήμαναν, οι ίδιοι βλέπουν θετικά τα όσα δήλωσε ο υπουργός στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαν μαζί του, αλλά και ενώπιον της επιτροπής και αναμένουν να ξεκαθαριστούν ορισμένα πρόσθετα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σε σχέση με την αξιολόγηση των υποψηφίων, τις διδακτικές ειδικότητες, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, τους κανόνες φοίτησης στο πρόγραμμα κ.λπ. Όπως επίσης τόνισαν οι ίδιοι, ευελπιστούν ότι μέσα από το διάλογο, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής, θα υπάρξει η αναγκαία σύγκλιση απόψεων τόσο γι’ αυτό το θέμα όσο και για τα διάφορα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά και τον τομέα της εκπαίδευσης γενικότερα.

Τέλος, οι ίδιοι, αναφορικά με την πρόταση νόμου, δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό της.

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ με επιστολή τους που απέστειλαν στην επιτροπή, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2007, δήλωσαν ότι, στα πλαίσια των βελτιωτικών προτάσεων που επήλθαν, έχουν ξεπεραστεί οι ενδοιασμοί και οι επιφυλάξεις τους και δεν αντιτίθενται πλέον στην ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως επισήμαναν όμως οι ίδιοι στην επιστολή τους, η οργάνωσή τους θα παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του προγράμματος και θα παρεμβαίνει εκεί όπου παραβιάζονται οι συμφωνίες. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ τάχθηκαν υπέρ της υιοθέτησης των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου για ενσωμάτωσή τους στο νομοσχέδιο.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφώνησε με το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτό και οι πρόνοιες της πρότασης νόμου. Επίσης, στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα σε υποψήφιο που δεν ολοκλήρωσε το εν λόγω πρόγραμμα να το συμπληρώσει κατά την αμέσως επόμενη φορά που αυτό θα προσφερθεί, χωρίς όμως να διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Παράλληλα, η επιτροπή δήλωσε ότι οι επιπρόσθετες βελτιωτικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν από αυτήν και αφορούν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ενσωματώθηκαν στους σχετικούς κανονισμούς που συνοδεύουν το νομοσχέδιο και θα προωθηθούν το συντομότερο για έγκριση από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

15 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων