Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ντίνος Χατζηνικόλας Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής  
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεων της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2006 και 3 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “”Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η ρύθμιση των διαδικασιών αποδοχής ποικιλιών πατάτας για πιστοποίηση και εμπορία σύμφωνα με τους περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατόσπορου Κανονισμούς του 2004.

Ειδικότερα, σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία αρ. 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό 1829/2003/ΕΚ, και με την Οδηγία αρ. 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας αρ. 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία αρ. 2005/91/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς εισάγονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν:

· την κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών Πατάτας και τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής μιας ποικιλίας πατάτας στον υπό αναφορά εθνικό κατάλογο, καθώς και τις υποχρεώσεις των αιτητών·

· τον καθορισμό μιας ποικιλίας πατάτας ως διακριτής, ομοιόμορφης και σταθερής·

· την εγγραφή ποικιλιών πατάτας άλλων χωρών·

· τον καθορισμό των επίσημων εξετάσεων για την αποδοχή των ποικιλιών πατάτας και τον καθορισμό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ως του αρμόδιου οργανισμού για τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων·

· τη δημοσίευση του εθνικού καταλόγου και την ενημέρωση τόσο των κρατών μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπό αναφορά εθνικό κατάλογο·

· τη διάρκεια αποδοχής μιας ποικιλίας πατάτας, τα μέτρα για τη διευκρίνιση αμφιβολιών που προκύπτουν από την εγγραφή μιας ποικιλίας, την ανάκληση της αποδοχής, καθώς και τη διαγραφή μιας ποικιλίας από τον εθνικό κατάλογο·

· τον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και τους περιορισμούς εμπορίας μιας ποικιλίας πατάτας στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας· και

· τον καθορισμό τελών για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών (Έλεγχος Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας - Δοκιμή ΔΟΣ και Έλεγχος Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης - Δοκιμή ΚΑΧ).

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς:

· η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να εναρμονίσει την ημεδαπή νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στις εκάστοτε νέες Οδηγίες και τις τροποποιήσεις τους·

· δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί οι Κανονισμοί αυτοί εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία στον τομέα της εγγραφής των ποικιλιών της πατάτας με το κοινοτικό κεκτημένο. Επί του παρόντος, το σύνολο των ποικιλιών της πατάτας που καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται άμεσα η εγγραφή οποιωνδήποτε ποικιλιών, προκειμένου να επιτραπεί η καλλιέργειά τους στη Δημοκρατία·

· εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή ειδικά για τις ποικιλίες πατάτας, όπου για χρόνια τόσο το Τμήμα Γεωργίας όσο και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ασχολούνται με δοκιμές ποικιλιών οι οποίες τους αποστέλλονται από βελτιωτές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο της παραγωγής και των χαρακτηριστικών τους. Απαιτείται όμως η ενίσχυση του προσωπικού για τη στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για τον έλεγχο των ποικιλιών, γιατί η εγγραφή περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά που εξετάζονται στην περίπτωση επιλογής ποικιλιών που ευδοκιμούν στον τόπο·

· δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί μ’ αυτό τον τρόπο δίδεται έμφαση στο ζωτικό τομέα της πατατοκαλλιέργειας·

· το κείμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας έχει σταλεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού για τυχόν σχόλια·

· επί του παρόντος δε φαίνεται να υπάρχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για εγγραφή ποικιλιών πατάτας στην Κυπριακή Δημοκρατία·

· το άμεσο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται θα είναι η απόσπαση ενός Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών στην υπηρεσία που θα διενεργεί τους προβλεπόμενους για την εγγραφή των ποικιλιών ελέγχους και τυχόν βοηθητικού προσωπικού από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος αφορά τους μισθούς του προσωπικού που θα ασχολείται με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο είχαν συμπεριληφθεί ορισμένες πρόσθετες πρόνοιες για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική νομοθεσία και παράλληλα τροποποιούσε τα καθορισμένα τέλη για τη διενέργεια των δοκιμών διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό 8 των προτεινόμενων κανονισμών. Συγκεκριμένα, ενώ στο αρχικό κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών το τέλος για τις υπό αναφορά δοκιμές καθοριζόταν στις £700, δεδομένου ότι αυτές θα διενεργούνταν από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, λόγω της δυνατότητας πραγματοποίησής τους επί συμβάσει με αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στην οποία παραχωρήθηκε ισοδυναμία όσον αφορά την εγγραφή ποικιλιών της πατάτας, αλλά και της αδυναμίας προκαθορισμού ακριβούς ποσού, προστέθηκε πρόνοια η οποία καθορίζει ότι το τέλος αυτό είναι ίσο με το ποσό που θα καθορίζεται στη σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας.

Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις πρόνοιες του Κανονισμού 8(1)(β) για τις δοκιμές καλλιεργητικής αξίας και χρήσης (Δοκιμές ΚΑΧ) που θα διεξάγονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό, όπως επισήμανε ο ίδιος, έχει ετοιμαστεί το σχετικό πρωτόκολλο με τους τεχνικούς κανονισμούς διεξαγωγής των Δοκιμών ΚΑΧ το οποίο έχει αποστείλει στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών που αφορούν την τράπεζα γενετικού υλικού πατάτας και ειδικότερα τις ποικιλίες αναφοράς που είναι απαραίτητο να υπάρχουν, αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πρόνοιες του Κανονισμού 8(1)(α) για τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (Δοκιμές ΔΟΣ), προτείνοντας την ανάθεση της διεξαγωγής τους σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της, αφού χαιρέτισαν το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, εξέφρασαν την εκτίμησή τους ως προς τη συνολική συνεισφορά του στον αγροτικό κόσμο της Κύπρου, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν λόγω της εφαρμογής εναρμονιστικών νομοθεσιών με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών στον τομέα της διεξαγωγής των απαιτούμενων Δοκιμών ΚΑΧ και ΔΟΣ. Επίσης, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ως προς την πιθανότητα αποδοχής για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Πατάτας γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, αλλά και την πιθανότητα εμπορίας και καλλιέργειας τέτοιων ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε στην επιτροπή αριθμό εισηγήσεων για διαμόρφωση του κειμένου των κανονισμών με σκοπό την καθολική απαγόρευση της εγγραφής γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, καθώς και της εμπορίας και χρήσης τους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών δεν περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία να καθορίζει τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται μεταξύ καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών και βιολογικών ή άλλων συμβατικών καλλιεργειών με συνέπεια την πιθανή επιμόλυνσή τους. Παράλληλα επισήμανε τις αδυναμίες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών όσον αφορά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για διαπίστωση και απαγόρευση της εμπορίας και χρήσης ποικιλιών οι οποίες πιθανό να βλάπτουν την καλλιέργεια άλλων ποικιλιών ή ειδών ή να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι βάσει του περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμου η σκόπιμη ελευθέρωση ή κατοχή ή εισαγωγή ή διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών απαιτεί σχετική άδεια του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι οι πρόνοιες στους υπό αναφορά κανονισμούς για την αποδοχή για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Πατάτας γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, αλλά και την εμπορία και χρήση τέτοιων ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλήφθηκαν για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την Οδηγία 2002/53/ΕΚ. Παράλληλα, ανέφερε ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να απαγορεύει την εμπορία και χρήση οποιασδήποτε ποικιλίας πατάτας, εάν αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια μπορεί να βλάψει την καλλιέργεια άλλων ποικιλιών ή εάν είναι γνωστό ότι η ποικιλία δεν είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε κανένα τμήμα της Δημοκρατίας ή εάν πιστεύεται ότι η ποικιλία ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Επίσης, ο διευθυντής του τμήματος ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο δεν περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιαδήποτε γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατάτας, αλλά ότι βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών για αποδοχή και εγγραφή σε αυτόν μια γενετικά τροποποιημένη ποικιλία έπειτα από επίδειξη ενδιαφέροντος για εγγραφή της από το Ηνωμένο Βασίλειο.. Ακόμα και στην περίπτωση που τελικά εγγραφεί η ποικιλία αυτή στον κοινό κατάλογο, όπως επισήμανε ο ίδιος, η εισαγωγή και χρήση της θα ελέγχεται από τον περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμο. Όπως διευκρίνισε, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, σε συνεργασία με εργαστήριο στη Γερμανία, προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών είναι ασφαλής για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η Κύπρος μπορεί να ζητήσει δείγματα ποικιλιών οι οποίες περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο για επαλήθευσή τους και διενέργεια συγκριτικών δοκιμών με στόχο την απαγόρευση της εισαγωγής και χρήσης τους βάσει των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών, αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ομοιομορφία. Τέλος, επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι η Κύπρος έχει αιτιολογήσει τη θέση της αναφορικά με την απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλούμενη τον πολυτεμαχισμό του κλήρου και τη γειτνίαση τεμαχίων με άλλα βιολογικής καλλιέργειας με πιθανότητα σταυρογονιμοποίησης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε στην επιτροπή ότι η υιοθέτηση των υπό συζήτηση εισηγήσεων για διαμόρφωση του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών θα αποτελέσει λανθασμένη μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, αν τελικά υιοθετηθούν οι υπό αναφορά εισηγήσεις, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο αναφοράς των υπό συζήτηση κανονισμών στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι, αν οι πρόνοιες σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες πατάτας παραμείνουν στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, τότε δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αποδοχή γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών αλλά σε αίτηση για ελευθέρωση στο περιβάλλον ή και διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σύμφωνα με τον περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμο και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των δυσμενών επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης μιας αίτησης σύμφωνα με τον υπό αναφορά νόμο δεν περιλαμβάνει μόνο μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως στην περίπτωση των υπό συζήτηση κανονισμών, αλλά και τις αναλύσεις μέτρων περιορισμού, σχεδίων παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης αποβλήτων, αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και άλλες πρόσθετες πληροφορίες. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι για τις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες πατάτας οι οποίες εγγράφονται στον εθνικό κατάλογο ή τις οποίες εμπορεύεται οποιοσδήποτε πρέπει να αναφέρονται στοιχεία βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών, διαφωνώντας με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, επισήμανε την ανάγκη απαγόρευσης εισαγωγής και χρήσης γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας. Επίσης, ανέφερε ότι οι κυπριακές ποικιλίες πατάτας φημίζονται για την ποιότητα και την παράδοση όσον αφορά τον τρόπο παραγωγής τους και, αν επιτραπεί η εισαγωγή και χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, θα υπάρξει αμφισβήτηση σε αυτό το θέμα από τους ξένους αγοραστές, οδηγώντας στην αρχή του τέλους την εμπορία των κυπριακών πατατών.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, σε γραπτό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπός της, ανέφερε ότι η ομοσπονδία φρονεί πως θα ήταν σκόπιμο να εξαντληθούν όλα τα μέσα, για να καταστεί δυνατή η απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας στην Κύπρο για την προστασία της πατατοκαλλιέργειας, αλλά και της φύσης, της ανθρώπινης υγείας και της οικονομίας. Επίσης, όπως αναφέρεται στο ίδιο υπόμνημα, το μικρό μέγεθος της Κύπρου και ο πολυτεμαχισμός του αγροτικού κλήρου είναι στοιχεία που θα συμβάλουν σε ταχύτατη επιμόλυνση των λοιπών καλλιεργειών του τόπου σε περίπτωση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων φυτών. Επομένως, παρ’ όλες τις όποιες ασφαλιστικές δικλίδες δυνατόν να προνοεί ακόμα και η αυστηρότερη νομοθεσία, είναι αδύνατο να τεθούν φραγμοί στη φύση και να αποφευχθεί η επιμόλυνση, με δυσμενείς συνέπειες στη γεωργία, τις εξαγωγές, την οικονομία, τη φύση και πρωτίστως στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, μέσω πολλών υπομνημάτων τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή, παρέθεσε στοιχεία αναφορικά με απαγορεύσεις εισαγωγής και χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών από αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι, αν επιτραπεί η εισαγωγή και χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας, λόγω του μεγέθους της Κύπρου, η πιθανή γενετική μόλυνση της κυπριακής πατάτας θα είναι ανεπανόρθωτα καταστροφική, η δε απώλεια της εξωτερικής αγοράς για τους πατατοπαραγωγούς θα οδηγήσει σε πιθανή εγκατάλειψη του επαγγέλματος, αφού η εγχώρια αγορά είναι μικρή και η κυπριακή πατάτα θα συναγωνίζεται τις εισαγόμενες χωρίς το ποιοτικό πλεονέκτημά της. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η εγγραφή γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Πατάτας, έστω και αν υπάρχει η πρόθεση του υπουργού για απαγόρευση της χρήσης της στο μέλλον, θα δώσει έναυσμα στις πολυεθνικές εταιρείες να ασκήσουν πίεση στο κράτος για αποδοχή της.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων επισήμαναν τη σημασία της έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσής του μέσω της αύξησης του κονδυλίου στον προϋπολογισμό για τον τομέα της έρευνας, αλλά και της άμεσης στελέχωσής του με το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί εξ ολοκλήρου στις απαιτήσεις των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς την πιθανότητα εγγραφής στον εθνικό κατάλογο και χρήσης γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας, χωρίς τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων, λόγω των προαναφερόμενων αδυναμιών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Κατά συνέπεια, τόνισαν παράλληλα την ανάγκη απαγόρευσης στους υπό συζήτηση κανονισμούς όλων των προνοιών οι οποίες αφορούν την αποδοχή για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Πατάτας γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, αλλά και τη χρήση τέτοιων ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συνυπολογίζοντας τις αδυναμίες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων όσον αφορά τις ασφαλιστικές δικλίδες για αποκλεισμό της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, αλλά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου από την εισαγωγή και χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθέτησε τις εισηγήσεις για διαμόρφωση του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε να απαγορευθεί η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Πατάτας και η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας. Παράλληλα, επισήμαναν την ανάγκη όπως το υπουργείο ενεργήσει προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ώστε με μια πλήρως αιτιολογημένη θέση να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια η Κύπρος να καταστεί απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς χώρα λόγω της ιδιομορφίας της, κάτι το οποίο εφαρμόζεται ήδη και στην περίπτωση της Πολωνίας χωρίς οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων