Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ελένη Θεοχάρους
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, 29 Μαρτίου και 3 Μαΐου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), του Συνδέσμου Βαφείων Αυτοκινήτων, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Χρωμάτων Αυτοκινήτων, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κέντρου Παραγωγικότητας.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος του 2006, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, η οποία αφορά τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης, βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων, ώστε οι εκπομπές αυτές να συνάδουν με τις σχετικές οριακές τιμές, καθώς και με την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/13/ΕΚ.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των προνοιών του υφιστάμενου νόμου που αφορούν τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων από 1η Ιανουαρίου 2008, που προνοεί ο βασικός νόμος, σε 1η Ιανουαρίου 2007, για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι αρχικά και προτού ψηφιστεί σε νόμο ο υφιστάμενος νόμος στο τότε νομοσχέδιο προβλεπόταν ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των πιο πάνω προνοιών η 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά η Βουλή αποφάσισε να τροποποιήσει την ημερομηνία αυτή σε 1η Ιανουαρίου 2008. Ακολούθως, ο νόμος εκείνος, ο οποίος ψηφίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2006, αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η ολομέλεια της Βουλής στις 23 Φεβρουαρίου 2006, στα πλαίσια της επανεξέτασής του, επέμεινε στις αρχικές θέσεις της, γι’ αυτό και αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αναπομπή, οπότε ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Μαρτίου 2006 [Ν. αρ. 35(Ι)/2006].

Σύμφωνα επίσης με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο, προβλέπονται τα ακόλουθα:

· Αρμόδιο Υπουργείο για επιτήρηση της εφαρμογής του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και του βασικού νόμου είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για εφαρμογή των προνοιών του νόμου, όπως αυτός θα έχει τροποποιηθεί.

· Στην Κύπρο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής χρωμάτων/βερνικιών για μείωση της περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων στα προϊόντα τους. Η εφαρμογή των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου δεν αναμένεται να απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση του εξοπλισμού των βαφείων αυτοκινήτων, καθώς οι πρώτες ύλες και η τεχνογνωσία για τις συνθέσεις των διάφορων προϊόντων εισάγονται από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες χρωμάτων με τις οποίες είναι συνδεδεμένες οι κυπριακές βιομηχανίες.

· Όσον αφορά τους βαφείς αυτοκινήτων, η απαιτούμενη δαπάνη για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό θα είναι χαμηλή και θα καλύπτεται από σχετικό σχέδιο χορηγίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε μετά από προφορική παρατήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια αποφυγής λήψης περαιτέρω μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο για κατανάλωση των προϊόντων, για εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και αγορά του σχετικού εξοπλισμού, για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι υπήρχε σχέδιο επιχορήγησης, για να καλυφθούν τα έξοδα αναβάθμισης του εξοπλισμού των φανοποιείων, για το οποίο λήφθηκαν είκοσι αιτήσεις, και ότι θα ανακοινωθεί σύντομα νέο σχέδιο.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου διευκρίνισε ότι τα σχέδια εκπαίδευσης που καταρτίζει η Αρχή αφορούν υπαλλήλους και όχι αυτοεργοδοτουμένους.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ δήλωσε ότι, παρά τη θετική άποψη της ΠΟΒΕΚ για τον περιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων σε ορισμένα χρώματα, βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους επαγγελματίες με την αλλαγή των βαφών αυτοκινήτων θα είναι τεράστια.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βαφείων Αυτοκινήτων ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τις πρόνοιες του βασικού νόμου για τις βαφές αυτοκινήτων, εξέφρασε όμως την άποψη ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των παράνομων βαφείων αυτοκινήτων, προτείνοντας ως λύση τη δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Χρωμάτων Αυτοκινήτων αναφέρθηκε στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι εισαγωγείς χρωμάτων αυτοκινήτων με την ψήφιση του νομοσχεδίου, αφού, κατά την άποψή του, η υιοθέτηση του νομοσχεδίου θα επιφέρει αυτόματες ελλείψεις υλικών στην αγορά, αχρήστευση του ήδη υπάρχοντος στοκ, αδυναμία των μελών του συνδέσμου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς και ακολούθως πλήρη κατάρρευση της όλης βιοτεχνίας επιδιόρθωσης αυτοκινήτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, αφού πρόκειται για δεσμευτικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών

 

Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

 

8 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων