Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου και στις 19 Απριλίου και 3 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου, ώστε να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 3 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών μέσω της παραχώρησης εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΠ να αναθέτει σε επιτροπή, όργανο ή άλλο πρόσωπο το χειρισμό θεμάτων διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24(2)(δ) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε το εβδομαδιαίο ωρομίσθιο προσωπικό του ΣΑΠ να καθίσταται μέλος του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του οργανισμού.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24 του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους Εξαρτωμένους τους) Κανονισμών, για τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΣΑΠ από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει της οποίας εγκρίθηκε η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των ημικρατικών οργανισμών για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησής τους στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη διαμόρφωσης του κειμένου του με τρόπο ώστε να καθορίζεται επακριβώς η επιτροπή ή το όργανο ή το άλλο πρόσωπο στο οποίο δύναται να ανατεθεί ο χειρισμός θεμάτων διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθορίζοντας ότι ο χειρισμός των διαδικασιών δύναται να ανατεθεί μόνο στο διευθυντή ή σε υποεπιτροπή του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΠ, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα το μέγιστο ποσό για το οποίο μπορεί να γίνει η ανάθεση στις £5.000 και στις £30.000, αντίστοιχα.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, συμφωνώντας με την πρόταση της επιτροπής για διαμόρφωση του κειμένου, ώστε να καθοριστεί ότι η ανάθεση χειρισμού θεμάτων προσφορών μπορεί να γίνεται μόνο στο διευθυντή ή σε υποεπιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, ανέφερε ότι τα ποσά για τα οποία θα μπορεί να γίνεται η ανάθεση καθορίζονται ήδη με εσωτερικούς κανονισμούς, χωρίς όμως να φέρει ένσταση στην πρόταση της επιτροπής για τον καθορισμό τους στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, συμφωνώντας με τη θέση της επιτροπής, ανέφερε ότι η διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου με τον τρόπο που εισηγήθηκε η επιτροπή δεν αφήνει περιθώρια ευρύτερης εφαρμογής και ερμηνείας, αφού καθορίζει ξεκάθαρα ότι η ανάθεση του χειρισμού θεμάτων διαγωνισμών για θέματα προσφορών μπορεί να γίνει μόνο στο διευθυντή ή σε υποεπιτροπή του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΠ.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ανέφερε ότι συμφωνεί με το σκοπό του νομοσχεδίου και την εισήγηση της επιτροπής για βελτίωση της διατύπωσής του. Σε μεταγενέστερο στάδιο και σε επιβεβαίωση της πιο πάνω θέσης του, μέσω επιστολής την οποία απέστειλε στην επιτροπή, επισήμανε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, αλλά είναι θέμα που αφορά τους κανονισμούς λειτουργίας του ίδιου του οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με την πρόταση της επιτροπής για τροποποίηση του κειμένου του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Αναφορικά με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, ο διευθυντής του ΣΑΠ επισήμανε ότι πρόθεση του ΣΑΠ είναι η συμπερίληψη του ωρομίσθιου προσωπικού του οργανισμού στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων του συμβουλίου, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τα ωφελήματα του ταμείου μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου υπηρεσίας στο ΣΑΠ.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζεται ο προϋπολογισμός του ΣΑΠ, αφού το ποσό το οποίο θα απαιτείται για το σκοπό αυτό δεν αναμένεται να ξεπερνά τις £600 ανά έτος.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ, συμφωνώντας με το σκοπό των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, επισήμανε ότι με την ενέργεια αυτή το ωρομίσθιο προσωπικό αποκτά ίσα δικαιώματα με το υπόλοιπο προσωπικό του ΣΑΠ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με το σκοπό των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών.

Αναφορικά με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, ο διευθυντής του ΣΑΠ ανέφερε ότι το προσωπικό του ΣΑΠ, υπό την προεδρία του ιδίου, συζήτησε το θέμα της σταδιακής επέκτασης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος σε δύο συνεδρίες, με αφορμή σχετική επιστολή την οποία απέστειλε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο ΣΑΠ για κοινοποίηση της εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σχετικά με το θέμα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μετά από σχετική ψηφοφορία το προσωπικό αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση με μία μόνο ψήφο εναντίον.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε στην επιτροπή ότι στο κείμενο των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών η διατύπωση του Κανονισμού 3, ο οποίος τροποποιούσε τον Κανονισμό 9 των βασικών κανονισμών, δε διασφάλιζε τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του ΣΑΠ οι οποίοι συμπλήρωναν το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών, ώστε να αφυπηρετούν στο πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και να δικαιούνται τα ωφελήματά τους κατά την αφυπηρέτησή τους, όπως ισχύει και στην περίπτωση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους. Ως εκ τούτου, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, σε συνεννόηση με το ΣΑΠ και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, θα ετοιμαζόταν και θα αποστελλόταν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε μεταγενέστερο στάδιο απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών για διευθέτηση του θέματος το οποίο είχε προκύψει.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εξέφρασε την αντίθεση της οργάνωσης στο θέμα της σταδιακής επέκτασης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων, αφού, όπως ανέφερε, η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί προοδευτικό μέτρο. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι με τον απευθείας διάλογο με τους υπαλλήλους αντί με τις συντεχνίες παραβιάστηκαν οι εργασιακές σχέσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν είχαν γίνει μελέτες σχετικά με το θέμα, ώστε να διαφανεί πώς επηρεάζονταν οι υπάλληλοι του ΣΑΠ.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ ανέφερε ότι υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάθεση των κανονισμών με σκοπό τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΣΑΠ στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Ακόμα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών είναι πανομοιότυπες με αυτές οι οποίες ισχύουν και στην περίπτωση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Για το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμοφώθηκε, σε νόμο.

2. Για τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

3. Για τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης των υπό αναφορά κανονισμών. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κατά πλειοψηφία εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

8 Μαΐου 2007

Παράρτημα

1. Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

2. Οι περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007.

                    3. Οι περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους Υπαλλήλους του                      Συμβουλίου και για τους Εξαρτωμένους τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων