Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2006 Νόμου του 2006 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και στις 16 και 30 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2006 και η έγκριση ποσού ύψους £41.911.000, που προορίζεται να καλύψει τις επιπρόσθετες δαπάνες που απαιτήθηκαν για την κατανάλωση καυσίμων για το έτος 2006 και οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, καθώς και από τη διακύμανση της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας με το αμερικάνικο δολάριο.

Συγκεκριμένα, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τακτικού προϋπολογισμού, ύψους £125.741.000, και του αναθεωρημένου προϋπολογισμού, ύψους £167.652.000, αποτελεί το επιπρόσθετο ποσό, ύψους £41.911.000, που αφορά το έτος 2006 για το οποίο ζητείται η απαιτούμενη έγκριση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, οι πρόσθετες πιστώσεις που ζητούνται από την ΑΗΚ θα περιληφθούν κάτω από το άρθρο 250-Καύσιμα του Κεφαλαίου 2 του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2006, στο οποίο είχαν περιληφθεί και εγκριθεί αρχικά πιστώσεις ύψους £125.741.000 και το ποσό αυτό έχει ήδη δαπανηθεί. Με το επιπρόσθετο ποσό ύψους £41.911.000 η συνολική δαπάνη για το έτος 2006 για τα καύσιμα θα ανέλθει στα £167.652.000, που αποτελεί τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το έτος αυτό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού και του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το έτος 2006 (πέραν των £40 εκατομ.) και γι’ αυτό ζητήθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τη μέθοδο με βάση την οποία έγινε η αρχική εκτίμηση του ποσού. Εξέφρασαν επίσης τη θέση ότι η μεγάλη αυτή απόκλιση δε δικαιολογείται απόλυτα από τη διαφοροποίηση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά και τη διακύμανση της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας με το αμερικάνικο δολάριο.

Επ’ αυτού, εκπρόσωποι της ΑΗΚ ανέφεραν ότι το κόστος των καυσίμων είναι δύσκολο να προϋπολογισθεί επακριβώς, επειδή επηρεάζεται από την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά και από την ισοτιμία της κυπριακής λίρας με το αμερικάνικο δολάριο· για το λόγο αυτό υπάρχουν διακυμάνσεις στο κόστος των καυσίμων. Οι υπογραφείσες συμβάσεις για την προμήθεια των καυσίμων δεν καθορίζουν μια σταθερή τιμή αγοράς των καυσίμων, αλλά βασίζονται στην εκάστοτε διεθνή τιμή που ισχύει για την κάθε παράδοση καυσίμων στην ΑΗΚ. Οι προϋπολογισμοί της Αρχής καταρτίζονται με υπολογισμό της αναμενόμενης τιμής των καυσίμων για την περίοδο που αφορά έκαστος προϋπολογισμός.

Αναφορικά με τη μέθοδο εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η ΑΗΚ για τον καταρτισμό του τακτικού προϋπολογισμού υπολόγισε τη δαπάνη για τα καύσιμα μαζούτ και ντίζελ με βάση τη μέση τιμή των £115 ανά μετρικό τόνο και για τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό με βάση τη μέση τιμή των £145,9 ανά μετρικό τόνο.

Η δαπάνη για την αγορά μαζούτ υπολογίστηκε με βάση τη μέση τιμή των £114,6 ανά μετρικό τόνο, ενώ στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό με βάση τη μέση τιμή των £145,1 ανά μετρικό τόνο.

Η δαπάνη για αγορά ντίζελ υπολογίστηκε με βάση τη μέση τιμή των £292,5 ανά μετρικό τόνο και στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό με βάση τη μέση τιμή των £279,7 ανά μετρικό τόνο.

Αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τον καθορισμό της τιμής των καυσίμων για τον προϋπολογισμό του 2006 στάλθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με επιστολή της ΑΗΚ, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2007.

Στη συνέχεια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο η ΑΗΚ έχει μελετήσει το ενδεχόμενο προαγοράς καυσίμων με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της μελλοντικής τιμής των καυσίμων (futures) και κατά πόσο αυτή η τακτική θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα από την υφιστάμενη τιμή.

Επ’ αυτού, εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν, τόσο προφορικά όσο και στην προαναφερθείσα επιστολή, ότι με τα συμβόλαια προαγοράς καυσίμων η τιμή προαγοράς κινδυνεύει να είναι χαμηλότερη ή ψηλότερη από την τότε τρέχουσα τιμή, με συνεπαγόμενο κέρδος ή ζημιά για τον αγοραστή, αντίστοιχα. Η Αρχή μέχρι σήμερα δεν προέβη σε σύναψη τέτοιων συμβολαίων λόγω του κινδύνου δημιουργίας ουσιαστικής ζημιάς από πράξεις οι οποίες δε σχετίζονται άμεσα με την αποστολή της ή και τη δόμηση των διατιμήσεών της. Σκοπός της ΑΗΚ είναι να χρησιμοποιεί παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής swaps, δικαιώματα προαίρεσης options κ.λπ.) της δευτερογενούς αγοράς για κάλυψη κινδύνου (hedging), αλλά όχι για κερδοσκοπία.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπρόσωπους, η Αρχή είναι σε συνεχή επικοινωνία με πολλούς οργανισμούς, κυρίως μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παραγώγων. Αρμόδιοι λειτουργοί της επιτελικής μονάδας οικονομικών και της επιχειρησιακής μονάδας παραγωγής ενημερώνονται και παρακολουθούν τακτικά την αγορά των παραγώγων σε συνδυασμό με τα εκάστοτε δεδομένα της Αρχής.

Η Αρχή, σε περίπτωση ύπαρξης συγκεκριμένου κινδύνου, θα μελετά το θέμα και θα προχωρά με την εξασφάλιση του ανάλογου παραγώγου για κάλυψη του κινδύνου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων