Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πρώτους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση την παράγραφο 1Α του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η διαγραφή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που διαβιβάζει τιμολόγιο φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να το γνωστοποιήσει γραπτώς στον Έφορο ΦΠΑ εντός τριάντα ημερών από την έναρξη διαβίβασης τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα.

Με τους δεύτερους κανονισμούς, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση την παράγραφο 1Α του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η διαγραφή της πρόνοιας για την υποχρεωτική παρουσίαση στα τιμολόγια ΦΠΑ και άλλων ποσών πέραν του οφειλόμενου ΦΠΑ σε κυπριακές λίρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με τις αντίστοιχες πρόνοιες της Οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001, με βάση την οποία τροποποιείται η Έκτη Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η υφιστάμενη στους υπό αναφορά κανονισμούς πρόνοια για την υποχρέωση γραπτής γνωστοποίησης προς τον Έφορο ΦΠΑ της έναρξης διαβίβασης τιμολογίων ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η Ιανουαρίου 2006 δε συνάδει πλέον με το κοινοτικό κεκτημένο και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η ανάλογη τροποποίηση στους σχετικούς κανονισμούς.

Αναφορικά με την υποχρέωση να εμφαίνονται στα τιμολόγια ΦΠΑ και άλλα ποσά πέραν του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ σε κυπριακές λίρες, σημειώνεται ότι η σχετική Οδηγία δεν καθορίζει ως υποχρεωτική την αναφορά αυτή και συνεπώς από την 1η Μαΐου 2005 η πρόβλεψη αυτή στους γενικούς κανονισμούς δε συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και επισυνάπτοντας νέο ενοποιημένο κείμενο κανονισμών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως το σχετικό κείμενό τους έχει ενοποιηθεί υπό τον ενιαίο τίτλο «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

30 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων