Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πρώτη περίοδο της εφαρμογής των περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμων του 2004 και 2005 λόγω δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι άμεσα επηρεαζόμενοι για προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που εισάγουν οι νόμοι αυτοί. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει κυρίως την παράταση της περιόδου για ενημέρωση του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για οποιοδήποτε λάθος περιλήφθηκε σε δήλωση Ιntrastat από ένα σε δύο μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της εξάλειψης των φυσικών συνόρων και κατ’ επέκταση των ελέγχων των εμπορευμάτων που διακινούνται στην επικράτειά της, έχει ρυθμίσει νομοθετικά, με τον Κανονισμό αρ. 3330/91 του Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις του, το σύστημα συλλογής στοιχείων το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών.

Παρ’ όλο που η Κύπρος από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις διατάξεις του υπό αναφορά κανονισμού, για τη ρύθμιση, σε εθνικό επίπεδο, ορισμένων θεμάτων, όπως ο καθορισμός της αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat), των διαδικασιών που ακολουθούνται και των ποινών που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, έχει θεσπισθεί σχετική εθνική νομοθεσία, που τιτλοφορείται ως «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004» [Ν.38(Ι)/2004], η οποία εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004. Με βάση τις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, ως αρμόδια αρχή έχει οριστεί ο Έφορος ΦΠΑ.

Η υπό αναφορά εθνική νομοθεσία διαλαμβάνει διατάξεις, συγκεκριμένα στο άρθρο 10, με βάση τις οποίες, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε δήλωση Intrastat διαπιστώνει εκ των υστέρων την ύπαρξη οποιουδήποτε λάθους, τότε οφείλει να ειδοποιεί τον Έφορο ΦΠΑ εντός ενός μηνός από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού περίοδος αναφοράς είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου αρχίζουν ή τελειώνουν, κατά περίπτωση, οι κινήσεις εμπορευμάτων που θα πρέπει να καταγραφούν. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης Intrastat με ελλιπείς ή/και ανακριβείς πληροφορίες κατά τις οποίες το πρόσωπο που υπέβαλε τη δήλωση δεν πληροφορήσει τον Έφορο ΦΠΑ εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στο υπό αναφορά άρθρο (εντός ενός μηνός), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους £30.

Όπως επίσης δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, έχει διαφανεί ότι οι άμεσα επηρεαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των νέων απαιτήσεων που πηγάζουν από τις διατάξεις της υπό αναφορά νομοθεσίας, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις μη έγκαιρης συμμόρφωσης να καλούνται να καταβάλουν τις χρηματικές επιβαρύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορευομένων, γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 10, ώστε να παραταθεί η περίοδος για ενημέρωση του Εφόρου ΦΠΑ για οποιοδήποτε λάθος περιλήφθηκε σε δήλωση Intrastat από ένα σε δύο μήνες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

30 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων