Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι αφενός η εξαίρεση των επαγγελματιών ψυχολόγων από την υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και αφετέρου η παροχή δυνατότητας στον Έφορο ΦΠΑ να καθορίζει ως εξαιρούμενη δραστηριότητα για σκοπούς καταβολής ΦΠΑ οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη παρέχεται από άλλα ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία όμως διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, η παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλαίσια άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων βάσει της νομοθεσίας για το ΦΠΑ είναι εξαιρούμενη συναλλαγή, δηλαδή συναλλαγή η οποία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο αρχικός νόμος για το ΦΠΑ (Νόμος αρ. 246 του 1990) παρείχε την ευχέρεια στον Έφορο ΦΠΑ να καθορίζει τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία παρέχουν εξαιρούμενες υπηρεσίες και ότι μεταξύ των υπηρεσιών που είχαν αναγνωριστεί ως εξαιρούμενες υπηρεσίες ήταν και οι υπηρεσίες των επαγγελματιών ψυχολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ισχύων αυτή τη στιγμή νόμος, ο οποίος έχει αντικαταστήσει την αρχική νομοθεσία για το ΦΠΑ που ψηφίστηκε το 1990, προβλέπει ότι εξαιρούμενες συναλλαγές αναφορικά με τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα είναι αυτές για τις οποίες γίνεται σαφής αναφορά στο νόμο, νοουμένου ότι με βάση την οικεία νομοθεσία του κάθε επαγγέλματος καταρτίζεται σχετικό μητρώο. Συναφώς οι υπηρεσίες των επαγγελματιών ψυχολόγων δεν περιλήφθηκαν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία ΦΠΑ, λόγω του ότι δεν είχε καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του σχετικού νόμου μητρώο επαγγελματιών ψυχολόγων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η δημοσίευση του πρώτου μητρώου επαγγελματιών ψυχολόγων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2006. Συνεπώς, εξέλιπαν πλέον οι λόγοι μη συμπερίληψης των υπηρεσιών των επαγγελματιών ψυχολόγων στις υπηρεσίες οι οποίες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Περαιτέρω, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε χρονικό κενό στη φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών επαγγελματιών ψυχολόγων, δεδομένου ότι για την περίοδο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2001 οι υπηρεσίες τους ήταν εξαιρούμενες και για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου 2002 μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες δεν είχαν περιληφθεί στις εξαιρούμενες, αλλά και για να επιτευχθεί ίση μεταχείριση με άλλα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία διέπονται από οικεία νομοθεσία, οι υπό συζήτηση ρυθμίσεις προτείνεται να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2002, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νέας νομοθεσίας για το ΦΠΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

30 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων