Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Φυλακών - Θέση Δεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δεσμοφύλακα στο Τμήμα Φυλακών, έτσι ώστε στα απαιτούμενα προσόντα για πρόσληψη στη θέση αυτή να διαφοροποιηθεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς και το απαιτούμενο προσόν που αφορά τα σωματικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η ανάγκη για τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση προέκυψε έπειτα από σχετική σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Διοικήσεως ενεργώντας υπό την ιδιότητά της ως Αρχής Ισότητας εξέτασε παράπονο αιτητών για τη θέση έκτακτου Δεσμοφύλακα, των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί, γιατί είχαν υπερβεί το τριακοστό έτος της ηλικίας τους, που είναι το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης στη θέση αυτή, όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση. Στη σχετική έκθεσή της του Νοέμβρη του 2005 η Επίτροπος Διοικήσεως, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι το πιο πάνω ανώτατο όριο ηλικίας δε δικαιολογείται αντικειμενικά και στοιχειοθετεί απαγορευμένη με νόμο άμεση διάκριση λόγω ηλικίας κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Εργασία Νόμου του 2004. Επιπρόσθετα, η Επίτροπος επισημαίνει ότι η εξαίρεση που εισάγει η υπό αναφορά νομοθεσία για τις ένοπλες δυνάμεις, στο βαθμό που ο καθορισμός του ορίου ηλικίας δικαιολογείται από τη φύση και τα καθήκοντα της θέσης, δεν καλύπτει τους δεσμοφύλακες, γιατί αυτοί δεν υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις, όπως δεν υπάγονται ούτε στα σώματα ασφαλείας, αλλά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με την Επίτροπο Διοικήσεως, δε δικαιολογούνται ούτε τα σωματικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ως προαπαιτούμενα για πρόσληψη, τουλάχιστον όπως αυτά είναι διατυπωμένα.

Στη βάση των πιο πάνω και μετά από διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκε από τη μόνιμη Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δεσμοφύλακα, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης να επεκταθεί από την ηλικία των 30 στην ηλικία των 40 ετών και η απαιτούμενη “ισχυρή σωματική διάπλαση” να διαφοροποιηθεί σε “καλή σωματική διάπλαση”.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με την πιο πάνω τροποποίηση συμφώνησε και η Επίτροπος Διοικήσεως.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

24 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων