Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και 19 Απριλίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός”. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, οι οποίοι εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με τις πρόνοιες της Οδηγίας αρ. 99/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, με την ενσωμάτωση σε αυτούς δύο κανονισμών που εξέδωσε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την καλύτερη πρακτική εφαρμογή των προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς ενσωματώνονται στους βασικούς κανονισμούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 1999/105/EΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των εθνικών καταλόγων βασικού υλικού για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, με σκοπό την τυποποίηση και τη συγκρισιμότητα των συλλεγόντων στοιχείων, και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1598/2002 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 1999/105/EΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από τους επίσημους φορείς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ελέγχου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από τον τόπο συλλογής πολλαπλασιαστικού υλικού μέχρι την παράδοσή του στον τελικό χρήστη.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1598/2002 έχουν άμεση ισχύ στην εθνική έννομη τάξη από την 1η Ιανουαρίου 2003, αλλά κρίθηκε ορθότερη η ενσωμάτωσή τους στους βασικούς κανονισμούς για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής και συνοχής του σχετικού νομικού πλαισίου. Οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8 Φεβρουαρίου 2007.

2. Δε συντρέχει κανένας λόγος για διαφοροποίηση ή παρέκκλιση από τις πρόνοιες των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1598/2002.

3. Το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν την αναγκαία τεχνογνωσία και οργανωτική δομή για την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω κανονισμών, τόσο από άποψη προσωπικού όσο και μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των προτεινόμενων κανονισμών.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξει οικονομικός επηρεασμός από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών σε πολίτες, αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας ούτε οποιεσδήποτε γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις.

5. Δεν αναμένεται να υπάρξει άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

6. Ο μοναδικός παραγωγός δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στην Κύπρο είναι το Τμήμα Δασών, που είναι πλήρως ενήμερο για τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών. Δεν υπάρχουν ιδιώτες που να παράγουν ή να εμπορεύονται δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου σε επιστολή την οποία κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρει ότι έχουν ήδη γίνει εφαρμογές της γενετικής μηχανικής για τη δημιουργία διαγονιδιακών - γενετικά τροποποιημένων δασικών ειδών επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για αποτροπή της εισαγωγής και καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων δέντρων στην Κύπρο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

24 Απριλίου 2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων