Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες׃

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γεώργιος Γεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου, 6 Μαρτίου και 24 Απριλίου 2007. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 89 του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία αρ. 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί της τροποποίησης των Οδηγιών αρ. 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, που αφορούν τις αναθέτουσες αρχές της κεντρικής κυβέρνησης, ετοιμάστηκαν σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών ΚΔΠ 71/2004, με τίτλο οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, που καταργούνται, αφού αυτοί αφορούν το Νόμο αρ. 101(I) του 2003, που αντικαταστάθηκε από το Νόμο αρ. 12(Ι) του 2006.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί στοχεύουν στο να καθορίσουν:

1. τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού, υποβολής, παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων και

2. τα όργανα τα οποία έχουν αρμοδιότητα και εξουσία να αποφασίζουν την ανάθεση της σύμβασης, την απόρριψη οποιασδήποτε προσφοράς ή την ακύρωση του διαγωνισμού.

Περαιτέρω, με τους εν λόγω προτεινόμενους κανονισμούς συμπληρώνεται η υφιστάμενη νομοθεσία και με την εφαρμογή τους σκοπείται η διασφάλιση των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Επιπλέον, παρουσιάζουν βελτίωση σε σύγκριση με τους υφιστάμενους κανονισμούς σε επιμέρους σημεία ως προς τη λειτουργικότητά τους. Επιπρόσθετα, στους νέους κανονισμούς εισάγονται πρόνοιες που διευκολύνουν τη σύναψη συμφωνιών πλαισίων και παρέχεται η ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο για πολύπλοκα, μεγάλα ή υψίστης σημασίας έργα να διορίζει διαχειριστικές επιτροπές. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί προνοούν επίσης για τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, που προβλέπεται για χρήση, εκεί όπου δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως ο προϊστάμενος της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι απώτερος σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι να βοηθήσουν στην εφαρμογή της ήδη ψηφισθείσας, από το Φεβρουάριο του 2006, εναρμονιστικής νομοθεσίας, καθώς και στη βελτίωση των υφιστάμενων κανονισμών με βάση και τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ, όπως επισήμανε, αυτοί παρουσιάζονται πιο βελτιωμένοι ειδικότερα σε επιμέρους σημεία ως προς τη λειτουργικότητά τους. Προσχέδιο των κανονισμών αυτών, πρόσθεσε, έχει ήδη τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων πριν από την τελική διαμόρφωσή τους.

Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αλλά παράλληλα προέβη σε ορισμένες εισηγήσεις επί ειδικότερων, μεταξύ άλλων, θεμάτων, που αφορούν τις προϋποθέσεις για προκήρυξη διαγωνισμού, τη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, καθώς και την ευθύνη των προϊσταμένων των αναθετουσών αρχών, με στόχο οι εισηγήσεις αυτές να καταστήσουν στην πράξη τους εν λόγω κανονισμούς πιο λειτουργικούς και πιο αποδοτικούς.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, καθότι το Γραφείο της έχει προβεί στο σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο του κειμένου των εν λόγω κανονισμών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο των εν λόγω κανονισμών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι αυτοί δεν προϋποθέτουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την εφαρμογή τους.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούν με τους εν λόγω κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αλλά ταυτόχρονα κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα για μικρό αριθμό τροποποιήσεων επί του σχεδίου των υπό αναφορά κανονισμών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις συζητήθηκαν με την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και, αφού τα εμπλεκόμενα μέρη κατέληξαν σε κείμενο τροποποιήσεων, αυτές τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής με επιστολές της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με ημερομηνία 15 και 16 Φεβρουαρίου 2007.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς, ότι αυτοί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελούν θετική εξέλιξη στον τρόπο που διαχειρίζεται τα θέματα των συμβάσεων η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Πέραν αυτών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους εν λόγω κανονισμούς, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο η διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, αλλά και η ρύθμιση, είτε κανονιστικά είτε με άλλο τρόπο, της μετέπειτα διαχείρισης των έργων και κυρίως η διαχείριση των οικοδομικών έργων. Επί του ειδικότερου αυτού σημείου, κατέληξε, το ΕΤΕΚ είναι σε θέση να μελετήσει σε βάθος το εν λόγω θέμα και να προβεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην κατάθεση συγκεκριμένων γραπτών εισηγήσεων/προτάσεων ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, καθώς και το κείμενο των τροποποιήσεων, όπως αυτό καταγράφεται στις πιο πάνω επιστολές της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει στις πιο κάτω τροποποιήσεις επί του αρχικού κειμένου των κανονισμών ως ακολούθως:

1. Να συγκεκριμενοποιήσει τον όρο αναφορικά με τη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτές διασφαλίζονται, καθώς και να προσδιορίσει την ευθύνη των προϊσταμένων των αναθετουσών αρχών στα πλαίσια προκήρυξης διαγωνισμού που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης.

2. Να απαλείψει την πρόνοια για την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών για τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, όταν πρόκειται για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών οφειλομένων σε απρόβλεπτα γεγονότα, έτσι που να δίνεται η ευκαιρία στις ανεξάρτητες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται και συνταγματικά, να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση για τέτοιου είδους συμβάσεις, χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Παρά την αρχικά επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τη μείωση της περιόδου ισχύος των προσφορών σε τέσσερις και εννέα μήνες για συνήθεις και πολύπλοκες συμβάσεις, αντίστοιχα, που δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, μετά τις εκφρασθείσες ενώπιον της επιτροπής ανησυχίες της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι αναθέτουσες αρχές να αντιλαμβάνονται ότι η περίοδος των τεσσάρων μηνών δεν είναι αρκετή, για να διεκπεραιώσουν μια συνήθη σύμβαση, να αξιολογούν τη σύμβαση αυτή ως πολύπλοκη και να καθορίζουν περιόδους ισχύος πέραν των τεσσάρων και μέχρι εννέα μηνών, η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών παραμένει ως έχει, σύμφωνα με το αρχικό κατατεθέν ενώπιον της επιτροπής κείμενο των κανονισμών, έτσι που:

α. για τις χαρακτηριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ως συνήθεις συμβάσεις η περίοδος ισχύος των προσφορών να μην ξεπερνά τους έξι μήνες και

β. για τις χαρακτηριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ως πολύπλοκες συμβάσεις η περίοδος ισχύος των προσφορών να μην ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

24 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων