Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Απριλίου 2007, έπειτα από απόφαση της ίδιας της επιτροπής, σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2007.

Σκοπός της πρότασης νόμου, με την οποία τροποποιείται ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμος, είναι να επέλθουν ορισμένες αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές στο βασικό νόμο.

Ειδικότερα, στην εν λόγω πρόταση νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία στα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων, πέρα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την ακαδημαϊκή επίδοση, θα συμπεριλαμβάνονται και τα αποτέλεσμα των παγκύπριων εξετάσεων, στις περιπτώσεις υποτροφιών που χορηγούνται για προπτυχιακές σπουδές στα ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Η πιο πάνω προσθήκη κρίθηκε αναγκαία, διότι με βάση την ήδη ισχύουσα πρακτική του ΙΚΥΚ οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μόνο στους πρωτεύσαντες στις παγκύπριες εξετάσεις.

2. Τροποποιούνται οι πρόνοιες του βασικού νόμου που ρυθμίζουν τις περιπτώσεις μετεγγραφής υποτρόφων, ώστε αυτές να συνάδουν με τις αντίστοιχες πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών για το ΙΚΥΚ, οι οποίοι εκκρεμούν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για εξέταση και θα προωθηθούν για έγκριση από τη Βουλή σύντομα.

Η ετοιμασία και προώθηση της εν λόγω πρότασης νόμου κρίθηκε σκόπιμη, όταν, στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών που τιτλοφορούνται «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007», διαπιστώθηκε, μετά και από υπόδειξη του ΙΚΥΚ, ότι θα έπρεπε να επέλθουν ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στο βασικό νόμο. Ειδικότερα, με τις αλλαγές αυτές σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στο βασικό νόμο όσον αφορά τη χορήγηση υποτροφιών στους πρωτεύσαντες στις παγκύπριες εξετάσεις οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές σπουδές στα ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

2. Να ρυθμιστεί στο νόμο η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, να τερματίζει την υποτροφία υποτρόφου, όταν ο υπότροφος παρεκκλίνει από το πρόγραμμα και τον κλάδο σπουδών ή μετεγγράφεται σε άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματισμού της υποτροφίας για σκοπούς διαφάνειας έχουν ήδη εξαντλητικά καθοριστεί στους υπό μελέτη κανονισμούς.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επήλθαν σε συνεννόηση με το ΙΚΥΚ, το οποίο με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2007, εξέφρασε και γραπτώς τη σύμφωνη γνώμη του για την προώθηση της ψήφισης της εν λόγω πρότασης νόμου.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν του ότι ενημερώθηκε για την ανάγκη ετοιμασίας της πρότασης νόμου στα πλαίσια της μελέτης των πιο πάνω κανονισμών, ενημερώθηκε και για το περιεχόμενό της με σχετικό αντίγραφό της, το οποίο διαβιβάστηκε σ’ αυτό στις 19 Απριλίου 2007. Αυθημερόν το εν λόγω υπουργείο, με επιστολή του, δήλωσε ότι δε φέρει ένσταση στην προώθηση της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τις πρόνοιες και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

24 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων