Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος νομοθετική κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υπογραφή του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 64.830, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2007, απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρωτόκολλο έχει ήδη κυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με το Νόμο 2626/1998 (ΦΕΚ 149/Α/6.7.1998).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πολυεπίπεδης διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και ενόψει ιδίως:

· της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών,

· της γενικευμένης συνεργασίας των κυβερνήσεων των δύο χωρών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και

· της κοινής στόχευσης των δύο κυβερνήσεων στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης των δύο χωρών,

συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Το εν λόγω πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε στις 24 Ιανουαρίου 1997. Στα πλαίσια του πρωτοκόλλου αυτού, προβλέπεται συνεργασία των πιο πάνω υπουργείων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Κοινές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

2. Συνεργασία σε ευρεία βάση στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης διοικητικών στελεχών και πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων από τους εξειδικευμένους φορείς επιμόρφωσης των δύο μερών.

3. Διεξαγωγή ερευνών και μελετών.

4. Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών.

5. Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πιο πάνω πρωτόκολλο παρέμεινε ανενεργό για αρκετά χρόνια. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών είχε εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του για ενεργοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας σε σχέση με τα θέματα δημόσιας διοίκησης και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου, πρόσφατα, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελλάδας και Οικονομικών της Κύπρου, με σχετικές αποφάσεις τους, όρισαν τα μέλη της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής (ΔΣΕ), τα οποία, με βάση το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου, έχουν την ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας. Στα πιο πάνω πλαίσια την περίοδο 2005-2006 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Αθήνα των μελών της κυπριακής ΔΣΕ, καθώς και επίσκεψη στην Κύπρο των μελών της ελληνικής ΔΣΕ, όπως προνοεί το άρθρο 8 του πιο πάνω πρωτοκόλλου. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω επισκέψεων υπήρξε συζήτηση και αλληλοενημέρωση σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής και κυπριακής δημόσιας διοίκησης γενικά και ανταλλάχθηκαν απόψεις σε συγκεκριμένους επιμέρους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

24 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων