Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, του Παγκύπριου Αθλητικού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά απέστειλαν σχετική επιστολή σε αυτήν.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δημιουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε ορισμένες παραλιακές περιοχές της Δημοκρατίας και η χορήγηση αδειών σε πρόσωπα ή οργανισμούς για τη διαχείρισή τους.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες βάσει των οποίων:

1. παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιοδήποτε τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής,

2. εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η αρμόδια αρχή, να προβαίνει σε κατάλληλη διαμόρφωση των εν λόγω χώρων και να χορηγεί σε πρόσωπα ή οργανισμούς άδειες για τη διαχείρισή τους υπό αυστηρούς όρους,

3. καθορίζονται οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, καθώς και οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβίασης των όρων της άδειας,

4. η αρμόδια αρχή έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων αναφορικά με τη χρήση και διαχείριση των χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας που να προβλέπει για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής προέκυψε λόγω εντοπισμού κενών στη νομοθεσία σχετικά με την κατασκευή έργων μικρής κλίμακας (μικρές μαρίνες), όπως αυτά καθορίστηκαν στην ενιαία ζώνη ναυσιπλοΐας για σκάφη αναψυχής κατά μήκος των ελεύθερων ακτών από τη Δερύνεια μέχρι και τον Κάτω Πύργο από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμού DBFOT, όπου την κυριότητα θα έχει αποκλειστικά ο ιδιώτης. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε από τον ίδιο εκπρόσωπο, αλλά και με βάση τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία να διέπει τον τρόπο προώθησης, κατασκευής, χωροθέτησης, καθορισμού του μεγέθους του έργου, μελέτης των επιπτώσεων από τη λειτουργία του στο περιβάλλον, παραχώρησης αδειών από την αρμόδια αρχή και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας του έργου σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για μαρίνες, για τη νομικά ορθή και οργανωμένη προώθηση των εν λόγω έργων.

Με βάση τα όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία για δημιουργία τέτοιων έργων, ενώ για την ετοιμασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον ΚΟΤ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε γραπτή επιτολή την οποία απέστειλε στην επιτροπή ανέφερε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Επίσης, σύμφωνα με γραπτή επιστολή την οποία απέστειλε στην επιτροπή η γενική διευθύντρια του ΚΟΤ, ο καταρτισμός του συγκεκριμένου νομοθετήματος εξυπηρετεί τους στόχους για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού συμπληρώνοντας το κενό που υπάρχει στις σημερινές ρυθμίσεις για τη δημιουργία και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, με τον προτεινόμενο νόμο θα καταστεί δυνατή η δημιουργία και λειτουργία μικρών καταφυγίων και άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ώστε να συμπληρωθεί κατά μήκος των ακτών της Κύπρου μια ενδιαφέρουσα και ασφαλής ζώνη ναυσιπλοΐας αναψυχής. Τέλος, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι ο ΚΟΤ συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου επισημαίνοντας ότι συμμετείχε σε όλα τα στάδια και τις διεργασίες καταρτισμού του, καθώς και στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα με όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα/αρχές, καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Αθλητικού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών επισήμαναν την ανάγκη για δωρεάν ελλιμενισμό ή για καταβολή μειωμένου τέλους στο διαχειριστή για τον ελλιμενισμό επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών θαλάσσιων αθλημάτων.

Η επιτροπή, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση, ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο ανέφερε ότι η σχετική ρύθμιση μπορεί να γίνει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, να της αποστείλει αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι το υπουργείο δε φέρει ένσταση για τροποποίηση του νομοσχεδίου και προσθήκη της σχετικής ειδικής πρόνοιας καθορίζοντας παράλληλα τον τρόπο διατύπωσής της στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

17 Απριλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων