Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ι

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Μετεωρολογική Υπηρεσία), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των περί Υπουργείου Υγείας - Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού και Νοσοκόμου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006, έτσι ώστε να καταργηθεί το καθοριζόμενο στους κανονισμούς αυτούς σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η κατάργηση του πιο πάνω σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που προέκυψε από το γεγονός ότι για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού εκ παραδρομής καταρτίστηκαν διαδοχικά δύο διαφορετικά σχέδια υπηρεσίας, τα οποία στη συνέχεια τέθηκαν σε ισχύ ταυτόχρονα.

Ειδικότερα, όπως επεξηγήθηκε στην επιτροπή, για την εν λόγω θέση η εκτελεστική εξουσία προώθησε διαδοχικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με ξεχωριστούς κανονισμούς, δύο διαφορετικά σχέδια υπηρεσίας, παραλείποντας ωστόσο εκ παραδρομής να αποσύρει το σχέδιο υπηρεσίας το οποίο κατέθεσε αρχικά και το οποίο δεν είχε ακόμα εγκριθεί από το σώμα, όταν κατατέθηκε το δεύτερο. Επίσης, σημειώνεται ότι τα δύο διαφορετικά σχέδια υπηρεσίας, όπως εγκρίθηκαν, προβλέπονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς, στους οποίους όμως προβλέπονται και άλλα σχέδια υπηρεσίας για άλλες θέσεις του ίδιου υπουργείου.

Ύστερα από τη διαπίστωση του πιο πάνω προβλήματος, η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας τη ρύθμιση που προτείνεται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, έτσι ώστε για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού να παραμείνει σε ισχύ το σχέδιο υπηρεσίας το οποίο καθορίστηκε με τους περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2006.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Βοηθού στη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικότερα, στα απαιτούμενα προσόντα του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας περιλαμβάνεται η κατοχή απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης, ενώ, σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, απαιτείται εξειδίκευση στη θετική εκπαίδευση ή συγκεκριμένη εξειδίκευση στην τεχνική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μειώνεται από πολύ καλή γνώση σε καλή γνώση.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας, όπως αυτά προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

17 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων