Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης, εκπροσωπώντας
Ντίνος Χατζηνικόλας τον κ. Μάριο Καρογιάν
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Τορναρίτης Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2006, στις 25 Ιανουαρίου, στις 15 Φεβρουαρίου και στις 27 Μαρτίου 2007. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η προσθήκη στο βασικό νόμο διατάξεων που έχουν στόχο τη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός ενδεικτικός στόχος που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2005, (αρ. απόφασης 61.800), για αντικατάσταση του 1% των συμβατικών καυσίμων που καταναλώνονται στις μεταφορές με βιοκαύσιμα.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δημιουργείται μητρώο παραγωγών και εισαγωγέων βιοκαυσίμων.

2. Θεσπίζονται μέτρα για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων.

3. Εγκαθιδρύεται συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε θέματα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος νόμου και ειδικότερα αναφορικά με τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων, τον καθορισμό μέτρων για την προώθηση της χρήσης και παραγωγής βιοκαυσίμων και τον καθορισμό μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή “πολυετών προγραμμάτων”.

4. Καταργείται η απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η προσθήκη των αναφερόμενων πιο πάνω διατάξεων είναι αναγκαία, για να μπορούν να εφαρμόζονται απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση, ως ένα πρόσθετο μέτρο για την επίτευξη του εθνικού στόχου που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Χωρίς την προσθήκη των εν λόγω διατάξεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2005, (αρ. απόφασης 62.738Ζ), για την επιβολή μηδενικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Για σκοπούς εφαρμογής των νέων διατάξεων η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη σύσταση και τη διαχείριση μητρώου εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων, οι οποίοι, στα πλαίσια ενός πολυετούς προγράμματος, θα διαθέτουν προς κατανάλωση βιοκαύσιμα με ειδικές φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις, που θα καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 44 του περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμου.

4. Για καλύτερη εφαρμογή των νέων διατάξεων η Υπηρεσία Ενέργειας θα διαγράφει από το εν λόγω μητρώο τους παραγωγούς και εισαγωγείς βιοκαυσίμων οι οποίοι:

α. δεν τηρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές,

β. δεν υποβάλλουν ορθά και έγκαιρα τα στοιχεία που προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο,

γ. δεν τηρούν τους όρους που θέτει το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών,

δ. δεν καταβάλλουν τον καθορισμένο φόρο κατανάλωσης.

5. Η ετοιμασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου έγινε σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και συζητήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τις οινοβιομηχανίες, τις εταιρείες παραγωγής μαγειρικών λαδιών και άλλους ενδιαφερομένους.

6. Υπολογίζεται ότι η απώλεια εσόδων από την επιβολή μηδενικού φόρου κατανάλωσης στα βιοκαύσιμα για αντικατάσταση του 1% (6 500 ΜΤ) των συμβατικών καυσίμων κίνησης θα είναι περίπου £1.000.000 ανά έτος.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επισήμανε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αφορά τα βιοκαύσιμα κίνησης και ότι η χρήση βιοκαυσίμων για άλλους σκοπούς θα επιτρέπεται, χωρίς όμως τα οφέλη της νομοθεσίας. Τόνισε περαιτέρω ότι η χρήση π.χ. τηγανελαίων σε μηχανήματα, γεννήτριες, θερμάνσεις κ.λπ. είναι γνωστή στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εδώ και καιρό και ότι σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης δεν τίθεται θέμα τήρησης των προδιαγραφών. Ο ίδιος υπέδειξε ότι η μηδενική φορολογία δε θα εφαρμόζεται στο μείγμα βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα αλλά στα ίδια τα βιοκαύσιμα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι, έπειτα από επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ενέργειας στις Βρυξέλλες πληροφορήθηκε ότι η απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά δεν είναι αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η απαγόρευση αυτή παραβιάζει τις διατάξεις σχετικής Οδηγίας που προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας αγοράς που να λειτουργεί ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη και ρυθμίζει τη διαδικασία έγκρισης ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και ως εκ τούτου είναι δυνατό να προκαλέσει εμπόδια στις εισαγωγές από χώρες μέλη, όπως την Ισπανία, τη Δανία και την Ολλανδία, στις οποίες έχει δοθεί άδεια για εμπορική χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών. Δήλωσε επίσης ότι η οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός της χρήσης, εισαγωγής ή καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι σωστότερο να ρυθμιστεί στο σχετικό νόμο, που είναι ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμος του 2003, και όχι στον περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου συμφώνησε με τις θέσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξέφρασε ανησυχία για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου για τη διενέργεια επιθεωρήσεων των μονάδων αυτών. Δήλωσε περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες, αυτές πρέπει να χωροθετηθούν σε ζώνη αυξημένου βαθμού οχληρίας και παράλληλα πρέπει να εφαρμοστεί απαγόρευση της διεξαγωγής της σχετικής επεξεργασίας σε χώρους παραγωγής εδώδιμων ελαίων.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το βιοντίζελ χρησιμοποιείται σε μηχανήματα, γεννήτριες και θερμάνσεις και δήλωσε ότι, αν δεν τίθεται θέμα κινδύνου ή ρύπων, τότε δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί υποχρέωση για τήρηση συγκεκριμένου προτύπου. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι, δεδομένου του γεγονότος ότι απαγορεύεται να μπαίνουν τηγανέλαια στο σύστημα αποχετεύσεων και καταλήγουν σε σκυβαλότοπους, η χρήση τους για τη δημιουργία βιοκαυσίμων είναι θετική.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος δήλωσε επίσης την αντίθεσή του με την κατάργηση της απαγόρευσης της διάθεσης ή πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί ενίσχυση στον τομέα των βιοκαυσίμων, εξέφρασε όμως την ανησυχία του αναφορικά με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη δημιουργία βιοκαυσίμων, αφού δεν υπάρχουν ακόμα επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των καταναλωτών ή και το περιβάλλον.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δήλωσε ότι θα ήθελε να δει ένα ποσοστό βιοκαυσίμων άνω του 1%, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στην επιβολή οποιωνδήποτε φόρων κατανάλωσης στα βιοκαύσιμα. Ο ίδιος τάχθηκε ενάντια στη διάταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου με την οποία αίρεται η απαγόρευση της διάθεσης ή πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) επικρότησε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κύπρο, διαφώνησε όμως με την κατάργηση της απαγόρευσης της διάθεσης ή πώλησης βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά, εκφράζοντας ανησυχία για την επίδραση τέτοιων φυτών στη βιοποικιλότητα του νησιού.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου δήλωσαν την αντίθεσή τους στην εισαγωγή βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά και εξέφρασαν την άποψη ότι η Κύπρος πρέπει να κηρυχθεί ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σημείωσαν επίσης ότι ήδη μια ευρωπαϊκή χώρα, η Πολωνία, έχει απαγορεύσει διά νόμου από το Μάιο του 2006 την εγγραφή γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο σπόρων της χώρας, εμποδίζοντας έτσι την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω σπόρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τοποθετήθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, ώστε να παραμείνει στο βασικό νόμο η διάταξη με την οποία απαγορεύεται η διάθεση ή πώληση βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

 

27 Μαρτίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων