Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και 16 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Με το νόμο που προτείνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για έκδοση διατάγματος με το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς παρέχεται το δικαίωμα σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικούν διορισμό ή προαγωγή, νοουμένου ότι οι θέσεις που κατέχουν δεν έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπό τον όρο ότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, αφού στις θέσεις αυτές μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 58.258 και ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2003 οι υπουργοί στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι ημικρατικοί οργανισμοί κλήθηκαν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους οργανισμούς αυτούς, ώστε να παρασχεθεί το δικαίωμα σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικούν διορισμό ή προαγωγή, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σημειώνεται ότι ανάλογη τροποποίηση έχει ήδη επενεχθεί στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του προτεινόμενου νομοσχεδίου και των κανονισμών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση ανάλογου νομοθετικού πλαισίου αποτελεί ειλημμένη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς συμμόρφωσης με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

17 Απριλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων