Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2005 (Tροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Προϋπολογισμού του 2006 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται πιο πάνω σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και 16 Απριλίου του 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2005 Νόμου του 2004 και του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006 Νόμου του 2005, αντίστοιχα, για άρση της ανωμαλίας που προκλήθηκε εκ παραδρομής από τη μη συμπερίληψη της προτεινόμενης σημείωσης έναντι του εδαφίου 30 “Επιθεωρητές (κλίμακες Α12 και Α13 επεκτεινόμενης κατά δύο προσαυξήσεις)” του Κεφαλαίου 200500.2 “Δημοτική Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες” με την ενσωμάτωση της εν λόγω σημείωσης κάτω από τη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του υπό αναφορά εδαφίου και στους δύο νόμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2004 [Nόμος αρ. 75(II)/2003] κάτω από τη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του εδαφίου 30 “Επιθεωρητές [κλίμακες Α12 και Α13(ii)]” του Κεφαλαίου 200500.2 “Δημοτική Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες” περιλαμβανόταν η ακόλουθη σημείωση που καθόριζε, μεταξύ άλλων, ότι η κλίμακα στην οποία τοποθετούνται οι νεοεισερχόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα από το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας πανεπιστημιακά προσόντα λειτουργοί στη θέση Επιθεωρητή (εδάφιο 30) είναι η κλίμακα Α13(ii):

«Οι Επιθεωρητές που βρίσκονται στην υπηρεσία την 1η Ιανουαρίου 1988 δύνανται να προχωρήσουν μέχρι το ανώτατο σημείο της κλίμακας Α13 (επεκτεινόμενης κατά δύο προσαυξήσεις). Όσοι βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου αρ. 63(ΙΙ) του 1993 τοποθετούνται στην κλίμακα Α13 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας πανεπιστημιακά προσόντα. Οι νεοεισερχόμενοι τοποθετούνται στην κλίμακα Α13 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας πανεπιστημιακά προσόντα.».

Η πιο πάνω σημείωση περιλαμβανόταν στους προηγούμενους ετήσιους περί Προϋπολογισμού Νόμους μέχρι και τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2004.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την κατάρτιση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2005 Νόμου του 2004 [Νόμος αρ. 41(ΙΙ)/2004] η πιο πάνω σημείωση εκ παραδρομής απαλείφθηκε από τη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του υπό αναφορά εδαφίου 30. Στη συνέχεια κατά την κατάρτιση και του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006 Νόμου του 2005 [Νόμος αρ. 66(ΙΙ)/2005] η σημείωση έναντι του εδαφίου 30 δεν επαναφέρθηκε.

Συνεπώς, λόγω της μη περίληψης της πιο πάνω σημείωσης στους περί Προϋπολογισμού Νόμους του 2005 και 2006, οι νεοεισερχόμενοι, παρ’ όλο που κατείχαν με βάση το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας τα απαιτούμενα προσόντα, τοποθετήθηκαν στην κλίμακα Α12 αντί στην κλίμακα Α13(ii).

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, με σκοπό την άρση της πιο πάνω στρέβλωσης, παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2005 Νόμου του 2004 [Nόμος αρ. 41(II)/2004] και του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006 Νόμου του 2005 [Nόμος αρ. 66(ΙΙ)/2005] με την ενσωμάτωση της πιο πάνω σημείωσης κάτω από τη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του εδαφίου 30, ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση των νεοεισερχομένων που έχουν διοριστεί ως επιθεωρητές [κλίμακα Α12 και Α13(ii)] κατά τη διετία 2005-2006 στην κλίμακα Α13(ii) αντί στην κλίμακα Α12.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

 

 

17 Απριλίου 2007

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. O περί Προϋπολογισμού του 2005 (Tροποποιητικός) Νόμος του 2007.

(23.01.048.065-2007)

2. O περί Προϋπολογισμού του 2006 (Tροποποιητικός) Νόμος του 2007.

(23.01.048.066.2007)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων