Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ενέργειας), της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το ΕΤΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διαγραφή του εδαφίου (3) του άρθρου 7 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στο ετήσιο ποσό που επιτρέπεται να εκταμιεύει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου από τις εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάγκη για την πιο πάνω τροποποίηση επιβεβαιώθηκε και με σχετική γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που ζήτησε το αρμόδιο υπουργείο, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την αιτιολογική και επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή των πόρων του ταμείου για ενθάρρυνση της χρήσης των διάφορων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της συμπαραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το υπό κατάργηση εδάφιο τροποποιήθηκε ήδη δύο φορές. Συγκεκριμένα, το 2004 με την προσθήκη σε αυτό σχετικής επιφύλαξης η οποία παρείχε τη δυνατότητα εκταμίευσης από τις εισπράξεις του ταμείου ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% επί των εισπράξεων μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 και το 2005 με νέα τροποποίηση με βάση την οποία η επιτροπή είχε τη δυνατότητα εκταμίευσης οποιουδήποτε ποσού από τις εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006. Για το έτος 2007, όπως ανέφερε ο ίδιος, ο προϋπολογισμός του ταμείου προβλέπει επιχορηγήσεις ύψους £2,1 εκατομ. για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και επιχορηγήσεις ύψους £8,2 εκατομ. για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν σε ποσοστά της τάξης του 20% και 80%, αντίστοιχα. Βάσει των στοιχείων αυτών, όπως επισήμανε ο ίδιος, αν η περιοριστική πρόνοια του εδαφίου (3) του άρθρου 7 δεν καταργηθεί, μεγάλος αριθμός εγκεκριμένων προγραμμάτων από το Υπουργικό Συμβούλιο στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών των ΑΠΕ εκτός ηλεκτροπαραγωγής δε θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την Οδηγία αρ. 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχει καθοριστεί ως ενδεικτικός στόχος για την Κύπρο το ποσοστό του 6% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλώνεται κατά το 2010, να προέρχεται από ΑΠΕ. Δέσμευση του ίδιου εκπροσώπου ενώπιον της επιτροπής είναι όπως τα στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό για επίτευξη του ενδεικτικού στόχου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς την πιθανότητα κατανομής του συνόλου των πόρων του ταμείου σε προγράμματα άλλα από αυτά που έχουν ως σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή λόγω της κατάργησης της περιοριστικής πρόνοιας σχετικά με το μέγιστο δυνατό ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, οι ίδιοι επισήμαναν την ανάγκη καθορισμού προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων του ταμείου, αφού, ενώ τώρα το μεγαλύτερο μέρος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ενέργειας, στο μέλλον, όταν τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και προκύψουν μεγαλύτερες ανάγκες για χρηματοδότηση προγραμμάτων παραγωγής ηλεκτρισμού κρίνεται επιβεβλημένη η προώθηση τέτοιων προγραμμάτων κατά κύριο λόγο. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καταθέσει στην επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις χορηγίες οι οποίες έχουν εγκριθεί για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και για άλλους σκοπούς για τα έτη 2004, 2005 και 2006, καθώς και στοιχεία σε σχέση με τον προγραμματισμό της συνεισφοράς των διάφορων τεχνολογιών στην επίτευξη του στόχου για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στο ποσοστό του 6% μέχρι το 2010.

Οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασαν την ανησυχία τους όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων του ταμείου και τόνισαν την ανάγκη προτεραιότητας που πρέπει να δίνεται στην έγκριση αιτήσεων οι οποίες υποβάλλονται για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με αιτήσεις για άλλους σκοπούς.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, συμφωνώντας με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισήμανε ότι, λόγω του ότι τα διάφορα προγράμματα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει κίνδυνος κατανομής ολόκληρου του ποσού των πόρων του ταμείου σε προγράμματα για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στη λήψη των στοιχείων τα οποία ζητήθηκαν από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή απέστειλε υπενθυμητική επιστολή για την όσο το δυνατό συντομότερη αποστολή τους, με σκοπό την προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2007, στην οποία μεταξύ άλλων εμφαίνονται στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για χορηγία κατά την τριετία λειτουργίας του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των ΑΠΕ, το ποσοστό των χορηγιών που έχει εγκριθεί για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής σε σύγκριση με τις χορηγίες που έχουν εγκριθεί για άλλους σκοπούς, καθώς και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες ανά κατηγορία για το έτος 2007, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και για άλλους σκοπούς. Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με τον προγραμματισμό για επίτευξη του στόχου της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε ποσοστό 6% μέχρι το 2010 με την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, της βιομάζας, των φωτοβολταϊκών και της υδροηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα σημειώνεται η δέσμευση για καταχώριση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Απριλίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων