Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης
Ελένη Θεοχάρους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 22 και 27 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με την Οδηγία 1985/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, μετά από λήψη σχετικής επιστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μετά από έλεγχο που διεξήγαγε για τη συμβατότητα των μέτρων ενσωμάτωσης, διαπίστωσε ότι μερικές πρόνοιες της προαναφερόμενης Οδηγίας δεν έχουν ενσωματωθεί σωστά στο βασικό νόμο.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Ο βασικός νόμος αποκλείει εκ των προτέρων από το πεδίο εφαρμογής του όλα τα σχέδια και έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, ενώ βάσει της Οδηγίας αυτής ο νόμος πρέπει να προνοεί την υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για όλα τα έργα του Υπουργείου Άμυνας που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά του, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή του νόμου έχει αρνητικό αντίκτυπο στους σκοπούς του έργου (π.χ. λόγω δημοσιοποίησής του).

2. Βάσει των διατάξεων του βασικού νόμου, η αρμόδια για ένα έργο αρχή έχει ευρύτερη διακριτική ευχέρεια από αυτήν που επιτρέπει η Οδηγία και έτσι δεν εξασφαλίζεται ότι τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου, που δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε αδειοδότηση και εκτίμηση των επιπτώσεών τους.

3. Η διαδικασία γνωμοδότησης της αρμόδιας αρχής αναφορικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κύριος του έργου περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο κύριος του έργου υποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σε αντίθεση με την Οδηγία που αναφέρεται στην υποβολή αίτησης για άδεια.

4. Σε σχέση με τις διασυνοριακές επιπτώσεις, η υποχρέωση να παρέχονται σε ένα άλλο κράτος μέλος οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Οδηγία περιορίζεται με την αναφορά στο βασικό νόμο μόνο σε “επαρκείς” πληροφορίες. Επίσης, ο βασικός νόμος δεν αναφέρει ότι, στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος που επηρεάζεται από ένα έργο και παίρνει πληροφορίες, αυτές θα τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου επιφέρουν τις ανάλογες τροποποιήσεις του βασικού νόμου, ώστε να εφαρμόζονται σωστά οι προαναφερόμενες πρόνοιες της Οδηγίας 1985/337/ΕΟΚ.

Στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

1. Οι σχετικές διατάξεις θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στο βασικό νόμο.

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση συμπληρώνει το βασικό νόμο και δεν αναμένεται να προκύψουν περαιτέρω απαιτήσεις για εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο νόμος αυτός.

3. Η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων δεν αναμένεται να επηρεάσει οικονομικά πολίτες ή ομάδες συμφερόντων και δε θα έχει γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις.

4. Η ετοιμασία του νομοσχεδίου έγινε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών και μέσω αυτού εφαρμόστηκε και πρόταση του Υπουργείου Υγείας για συμπερίληψη εκπροσώπου του στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εξετάζει τα έργα.

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

6. Η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων δε συνεπάγεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημέρωσε την επιτροπή ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση ο βασικός νόμος θα καταστεί πλήρως συμβατός με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν την υποστήριξή τους στις προτεινόμενες αλλαγές του βασικού νόμου.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και σημείωσε ότι ο στρατός κάνει εξαιρετική δουλειά για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της σύστασης και λειτουργίας σχετικής επιτροπής και ότι πρωτοπορεί σε σχέση με τα διάφορα υπουργεία.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασε την άποψη της ομοσπονδίας ότι, πέραν των διαπιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως οι διαδικασίες της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπονται στο βασικό νόμο, για την καλύτερη δυνατή εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε έργου και παρέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την πρακτική εφαρμογή τους.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) εξέφρασε την άποψη ότι, παρά το γεγονός πως μια από τις πιο σημαντικές πρόνοιες του βασικού νόμου προβλέπει τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης να πραγματοποιηθούν έργα που επηρεάζουν το περιβάλλον και την πρόσβαση του πολίτη στις σχετικές πληροφορίες, ο τρόπος που εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες στο παρόν στάδιο περιορίζει την πρόσβαση του πολίτη. Ο ίδιος διαβίβασε την πρόταση του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) όπως τροποποιηθεί ο βασικός νόμος, ώστε να επιτραπεί η απόκτηση αντιγράφου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.

O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τοποθετήθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων