Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 26 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΣΕΠ για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £732.662 και συνολικά έσοδα του ιδίου ύψους, τα οποία διαχωρίζονται σε έσοδα από οικονομικές και σε έσοδα από μη οικονομικές δραστηριότητες.

Τα έσοδα του ΣΕΠ για το 2007 από οικονομικές δραστηριότητες θα προέλθουν κυρίως από τη διενέργεια αναλύσεων ελαιολάδου (£25.000) και από την παροχή υπηρεσιών σε παραγωγούς (£160.000) και τα έσοδα από μη οικονομικές δραστηριότητες (£362.702) αναλύονται σε κρατική χορηγία (£347.702) και σε εισπρακτέους τόκους (£15.000).

Σημειώνεται ότι το έλλειμμα από τις οικονομικές δραστηριότητες του ΣΕΠ θα ανέλθει στο ποσό των £184.960 και θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ΣΕΠ ή από τραπεζικά δάνεια ή μέσω του σχεδίου “de minimis”.

Αναφορικά με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες, σημειώνεται ότι αυτές αναλύονται σε λειτουργικές δαπάνες (£314.480 σε σύγκριση με £308,346 για το 2006) και σε δαπάνες προσωπικού (£280.682 σε σύγκριση με £265.822 για το 2006).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο αρχικός προγραμματισμός του παρόντος διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠ, όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2005, ήταν η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους ελαιοπαραγωγούς με τη διατήρηση του ελαιολάδου σε ανοξίδωτες δεξαμενές με σύστημα κλιματισμού. Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2006 είχε γίνει πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους £297.500, οι οποίες όμως δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν.

Η μη παραχώρηση κρατικής χορηγίας για σκοπούς υλοποίησης του πιο πάνω στόχου ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος έκρινε ότι η παροχή τέτοιας χορηγίας αντιβαίνει στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η τελική κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε στο ΣΕΠ ανήλθε σε £171.191 αντί σε £763.998.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, το ΣΕΠ αναγκάστηκε να διαχωρίσει τα έσοδά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2007 σε έσοδα από οικονομικές και σε έσοδα από μη οικονομικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα αποφάσισε τον περιορισμό των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών του στο ποσό των £137.500. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται ποσό ύψους £85.000 για την προγραμματισμένη κατασκευή κλειστού χώρου εμφιαλωτηρίου και ποσό ύψους £40.000 για την αγορά δεξαμενών που θα τοποθετηθούν στο χώρο αυτό, έργα τα οποία θεωρούνται αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα πιστοποιητικά HACCP και ISO.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του ΣΕΠ αναφέρθηκαν στο ρόλο που διαδραματίζει το συμβούλιο στα πλαίσια του νέου περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο γεγονός ότι έχει αφαιρεθεί από το συμβούλιο του ΣΕΠ η αρμοδιότητα να εμπορεύεται το ελαιόλαδο. Η εμπορία διεξάγεται πλέον από ομάδες παραγωγών και ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα τόσο στα ελαιοτριβεία όσο και στα εμπορικά υποστατικά.

Οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν συναφώς ότι θεωρούν απαραίτητη τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ και τη διαμόρφωση ενός νέου συμβουλευτικού ρόλου αυτού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Καθοδήγηση των παραγωγών για σκοπούς παραγωγής χαμηλού κόστους ελαιολάδου, παραγωγής καλής ποιότητας ελαιολάδου, ανάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών, εξεύρεσης νέων αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. ά.

2. Συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών για τις διάφορες κατηγορίες ελαιολάδου, αλλά και τη διασφάλιση κυκλοφορίας στην αγορά άριστης ποιότητας προϊόντων χωρίς φαινόμενα νοθείας.

Η θέση των αρμοδίων, όπως αυτή κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, είναι ότι το ΣΕΠ είναι δυνατό να μετεξελιχθεί σε ινστιτούτο ελαιοκομικών προϊόντων το οποίο να διαδραματίζει ρόλο ερευνητικού και συμβουλευτικού κέντρου. Συναφώς δήλωσαν ότι δεν έχει ληφθεί αρμοδίως οποιαδήποτε απόφαση για παύση της λειτουργίας του ΣΕΠ και συνεπώς ούτε για το μέλλον των υπαλλήλων. Περαιτέρω ανέφεραν ότι οι σχετικές εισηγήσεις έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος και θα επιληφθεί του όλου θέματος.

Συναφώς η επιτροπή ζήτησε για σκοπούς ενημέρωσής της την κατάθεση γραπτώς της εισήγησης του ΣΕΠ προς τον αρμόδιο υπουργό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΕΠ για το 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για λόγους που θα αναλύσουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, τα μέλη της επιτροπής τα οποία εισηγούνται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο καλούν τους αρμοδίους του ΣΕΠ όπως προβούν σε διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία, με στόχο τη λήψη αποφάσεων το ταχύτερο για τη μετεξέλιξη του ΣΕΠ σε ένα σύγχρονο οργανισμό που να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο στην όλη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης του ελαιολάδου, είτε συμβουλευτικό είτε ερευνητικό.

 

 

 

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων