Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 26 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη αρχή και αποτελείται από τρία μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα μέλος.

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.329.039 και έσοδα ύψους £953.422.

Τα κυριότερα έσοδα της ΡΑΕΚ για το 2007 θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών αδειών στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση επί του κρατικού προϋπολογισμού. Συναφώς, σύμφωνα με τον κατατεθέντα προϋπολογισμό, έχει τεθεί πρόνοια ύψους £280.000 για εξόφληση του ποσού της κρατικής χορηγίας που καταβλήθηκε από την κυβέρνηση προς τη ΡΑΕΚ εντός του 2004, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των £450.000.

Ο ίδιος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (£366.210), λειτουργικές δαπάνες (£89.717), κεφαλαιουχικές δαπάνες (£51.000), άλλες δαπάνες (£592.112) και απρόβλεπτες δαπάνες (£230.000). Προβλέπεται επίσης γενικό αποθεματικό ύψους £220.000, το οποίο έχει δημιουργηθεί για την αυτόνομη αντιμετώπιση μελλοντικών οικονομικών αναγκών.

Στον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το 2007 προβλέπεται επίσης η δημιουργία των ακόλουθων θέσεων:

· Μιας θέσης Λειτουργού Ενέργειας (Ευρωπαϊκές Υποθέσεις/Νομικές Υπηρεσίες) (κλ. Α9-11-12).

· Μιας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού [κλ. Α2-5-7(ii)].

· Μιας θέσης Βοηθού Γραφείου (κλ. Α1-2-5).

Με τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων τερματίζονται οι υπηρεσίες ενός νομικού και ενός γραφέα οι οποίοι απασχολούνται στη ΡΑΕΚ με μίσθωση/αγορά υπηρεσιών.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναλύεται λεπτομερώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, οδηγίες, αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, στα πλαίσια του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ίδιο σημείωμα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία αναφορικά με τις εκδοθείσες άδειες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο όσον αφορά συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βιομάζας και φυσικού αερίου.

Ο ίδιος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για τους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αναφέροντας ότι στόχος είναι η καταναλισκόμενη ενέργεια από ΑΠΕ να φτάσει το 6% μέχρι το 2010 και το 20% μέχρι το 2020, μέχρι στιγμής όμως η ενέργεια που καταναλώνεται από ΑΠΕ είναι μηδενική. Συναφώς διεξάγεται έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για εξεύρεση τρόπων επιτάχυνσης της υλοποίησης του στόχου αυτού, εκ πρώτης δε όψεως διαφαίνεται ότι μόνο η εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων θα δώσει ώθηση στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αδειοδότησης ξένης εταιρείας για εγκατάσταση πλωτού σταθμού ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού, η οποία διαφαίνεται ως ο κύριος ανταγωνιστής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) κατά τα επόμενα χρόνια.

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου της Δημοκρατίας από ξένη εταιρεία για σκοπούς παραγωγής ενέργειας χωρίς την επιβολή ανάλογων τελών για τη χρήση της θάλασσας και ταυτόχρονα ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, έχουν τεθεί πολύ αυστηροί όροι και σαφή κριτήρια για την αδειοδότηση της εν λόγω εταιρείας και, μόνο εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της σχετικής αίτησης. Συναφώς η ΡΑΕΚ δεν μπορεί να προχωρήσει σε επιβολή τέλους χρήσης του θαλάσσιου χώρου, αφού αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία που τη διέπει, αλλά μόνο σε επιβολή τελών που προβλέπονται από την υπό αναφορά νομοθεσία.

Αναφορικά με άλλα ζητήματα που άπτονται του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη η ΡΑΕΚ να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών της, αντί της τακτικής της αγοράς υπηρεσιών που, όπως διαπιστώνεται, ακολουθείται για σκοπούς απασχόλησης προσωπικού. Συναφώς στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό το κονδύλι για απασχόληση έκτακτου προσωπικού έχει μεταφερθεί κάτω από το άρθρο που αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών, γιατί, όπως αναφέρεται σχετικά, η ΡΑΕΚ για τις ανάγκες της αγοράζει υπηρεσίες με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών. Σχετικό είναι το κονδύλι ύψους £170.000 για αγορά υπηρεσιών ενός νομικού, ενός μηχανικού μεταφοράς και διανομής, τριών βοηθών γραμματέων και άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών. Με την πλήρωση των νέων μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Βοηθού Γραφείου και Λειτουργού Ενέργειας (Ευρωπαϊκές Υποθέσεις/Νομικές Υπηρεσίες) θα τερματιστεί η αγορά υπηρεσιών των βοηθών γραμματέων και του νομικού οι οποίοι εργοδοτούνται στο γραφείο της ΡΑΕΚ με τη λήξη των σχετικών συμβολαίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2007.

 

 

 

 

 

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων